Zıplanacak içerik
  • Üye Ol

Kutsal Kitapları Allah mı gönderdi?


Panteidar
 Paylaş

Önerilen İletiler

Özellikle semavi dinler olarak anılan 3 büyük dinin 3 büyük kitabı Kur'an, İncil ve Tevrat'ın ( +Zebur )

Allah tarafından gönderildiğine ve içindeki sözlerin Tanrı sözü olduğuna inanılır.

 

Tevrat'ta Musa'nın dağda Tanrı'nın meleği ile görüştüğü ve Rabbin emirlerini almaya başladığı yazılır.

 

İncil'in İsa'ya gönderildiğine ya da İsa'nın yaptıklarının ve Tanrı sözlerinin havarilerine esinlendirilerek İncil'lerin yazıldığına inanılır.

 

Kur'an'ın da Cebrail'in dağda Muhammed'e görünüp ilk ayeti vererek görevlendirdiği ve ardından tüm ayetlerin melek tarafından getirilerek oluştuğuna inanılır.

 

Ortada bir kanıt ya da şahit yoktur ama peygamber olarak kendini ilan edenler, ilanlarında böyle duyurmuş ve dinlerini buradan çıkışla kurmuşlardır. Başlangıçta 3-5 inananla başlamış, zaman içinde, özellikle ölümlerinden yıllar sonra çoğalarak inananlarının sayısı yüz milyonlara, milyarlara varmıştır. Ancak bu bir tercih midir, samimi bir iman mıdır, topluma uyum mudur bilinmez..

 

Günümüz dünyasında, akıl ve bilgi çağında bu kutsal olarak görülen kitapların gerçekten Tanrı tarafından mı yoksa kendileri tarafından mı getirildiğini çözmek zor olmasa gerektir.

Aklın yolu birdir. O yolu izleyerek ve kanıt niteliğinde olan görüşlerimizi ortaya koyarak doğruya ulaşabilir miyiz dersiniz?

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

kuranda geçen ayetlere bakıldığında bir insanın bu şekilde bir kitap yazmayacağı rahatça görülür. ayetler bir öyle bir böyledir.

örnek: *** ÇOĞU İNSANIN ANLAYAMADIĞI İNCELİK :

İsnad prensibi ile alakalı daha evvel detaylı bilgi verdik. Aşağıda vereceğim ayetleri, sırayla okuyun ve işlerin bazen Allah'a, bazen kullara isnad edildiğini göreceksiniz. Bu konu çok ince olup, en az bilinen hususlardandır. Çoğu kişi bu mevzuyu bilmediği için kaderi inkar eder.

_ Namaz: Bakara 3, Tevbe 5, İbrahim 40, Nur 56

_ Kur'an: Nisa 82, En'am 25, 157, Yusuf 2, İsra 45, 46,106,107, Kehf 57, Furkan 73, Lokman 7, Sad 8, Zümer 27, 28, Fussilet 44, Zuhruf 3, Muhammed 24, Kamer 22, Kalem 51,52, Abese 11, 12, Mutaffifin 13,14

_ İlim: Ankebut 43, Rum 59, Fatır 28, Mücadele 11

_ Sabır: Nahl 127, Lokman 17, Saffat 102, Zümer 10, Fussilet 35, İnsan 12

_ Şeytan'ın azdırması: Araf 16, Kehf 50, Hacc 4, Ankebut 38, Neml 4, Sebe 20, 21, Yasin 62, Zuhruf 36, 37, 62, Mücadele 10, Hicr 39, Bakara 36, Kasas 63, Nahl 99,100,

_ Musibet, şer ve iyilik dokunması: Nisa 78, 79, Yunus 106, Kasas 47, Rum 36, Fussilet 51, Teğabün 11, Tevbe 51

_ İman, küfür, saptırma, mühürleme: Bakara 6,7, 21 , Araf 100, 158, 178,179, 186, En'am 107,109,110,111,148, Tevbe 55, 85, Yunus 100, Yusuf 101, İbrahim 35, Kehf 29, Taha 79, 85, Mülk 2, Zariyat 56, Nahl 93, Kasas 56, 64,68, Zümer 36,37, 41, Hacc 16, Tin 7, Muhammed 24

_ Cihad: Bakara 190,191, Al-i İmran 140, 165, Tevbe 5, 46,52, Ankebut 69

_ Tevbe etmek: Tevbe 117,118, Hud 3, Furkan 70, 71

_ Öğüt alma: Fatır 37, Saffat 12,13, Abese 11,12, Müddesir 54,55,56,

_ Dileme: Hacc 14, Nur 45, Tur 35, Zümer 62, Buruc 16, Tekvir 27,28,29, İnsan 29,30

_ Gezmek: Tevbe 2, Neml 69, Yunus 22

_ Gülmek: Necm 43, 60, Tevbe 82

_ Çıkarmak: Tevbe 40, Enfal 5

 

 

dolayısıyla insanları saptırıcı nitekliktedir. çocuk bile böyle bir kitap yazıp allaha isnad etmez. dolayısıyla bu kitap vahy olmalıdır

piyasadaki incil zebur ve tevrat da çok farklıdır. etkili ifadeler çoktur.

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

Doğruluğu veya doğru olmadığı yolunda sorgulama yöntemlerinden biri,

İncil ve Kur'an'ın Tevrat'ı ve Musa'yı kabul etmeleri ve referans almalarından yola çıkarak;

Tevrat'ın kutsal olmadığının ve Tanrı tarafından gönderilmediğinin ispatı halinde diğerlerinin de çürütülmüş olacağıdır. Tabi çürütülen, ayetlerin bir melek vasıtasıyla peygambere indirildiği tezidir. Biz ise ilhamı savunuyoruz.

Her ne kadar İslamcılar Tevrat ve İncil'in tahrif edildiğini öne sürseler de bunun ispatını ortaya koyamadıklarından, bu konudaki itirazların anlamı olmayacaktır bana göre. Ancak tahrifat ispatını yapabilirlerse, Kur'an ayrı olarak değerlendirilebilir.

Evet. İslam'ın kitabı Kur'an'da Musa'ya da Tevrat'ın verildiği yazılmaktadır.

Tevrat Musa'ya mı verilmiştir? Yoksa Tevrat'ı yazanlar başkaları mıdır?

 

 

 

Kur'an'a göre İncil İsa'ya, Tevrat Musa'ya Allah tarafından vahyedilmiştir.

Kur'an'a baktığımızda hitap edenin, birkaç istisna haricinde Allah olarak düzenlendiğini görürüz.

Kur'an'ın ve İslam'ın vahiy anlayışına göre Tevrat ve İncil'de'de bu Allah hitabını görmemiz gerekmektedir. Halbuki İncil ve Tevrat'ta hitabeden 3. kişilerdir.

Bu durumda tahrifattan sözedilemez. Tahrifat değil komple kitapların yokedilip yerine başka kitapların konduğunu iddia etmek gerekir.

Halbuki bugünkü Tevrat ve İncil'lerin İslamiyetten çok önceki orijinalleri bulunmuş ve bugünkülerle birebir uyuştuğu ispatlanmıştır.

Öyleyse Hz.Muhammed'den sonra bu kitapların yokedildiği iddia edilemez. Muhammed'in zamanındaki kitaplar da günümüz kitaplarının aynısıydı. Onun gördüğü, Tevrat'ta recm yasasına parmağını bastığı Tevrat'ta bugünkü Tevrat'tı.

Dolayısıyla tahrifat ya da yokedilme iddiası yalandır, geçersizdir, ispatsızdır.

 

Tevrat vahiy kitabı değildir ve Musa'ya Allah tarafından gönderilmemiştir. Örneğin;

 

Tesniye: 34/5."Ve Rabb'in sözüne göre; Rabb'in kulu Musa orada, Moab diyarında öldü. Ve Moab diyarında Beyt-peor karşısındaki derede onu gömdü; fakat bugüne kadar kimse onun kabrini bilmez. Ve Musa öldüğü zaman yüzyirmi yaşında idi; gözü zayıflamadı ve kuvveti eksilmedi. Ve İsrailoğulları, Moab ovasında, otuz gün Musa'ya ağladılar; ve Musa için yas/ağlama günleri tamam oldu".

 

Yanlış okumadınız ; Musa'ya gelen ve sözde Musa'nın insanlara tebliğ ettiği Tevrat , O'nun ölüm hikayesini anlatıyor!..

 

Açıkça anlaşılıyor ki ; bugünkü Tevrat , Musa'ya vahyedilmiş bir kitap değil, Musa'nın ölümünden sonra birileri tarafından kaleme alınmış ve Musa'nın , diğer peygamberlerin hayatını ve Yahudi tarihini anlatan bir kitaptır..

Buradan Kur'an'ın verdiği bilginin de doğru olmadığı sonucuna varılabilir mi?

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

Allah, Tevrat'ı ve İncil'i bozmak değil de insanları sınamak için bozuk göndermiş olmasın sakın?

Çünkü, müslümanlar Tevrat ve İncil için bozulmuş derken, onlar da Kur'an için Allah sözü değil diyorlar.

Bozulma mı olmuştur? Yoksa komple mi değiştirilmiştir? Ne zaman? Fikri olan var mı?

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

Selam,

 

Kuranda açıkca insanların Allahın sözlerini çok ucuz pahaya sattıklarını ve bunun yanında kendi sözlerini Allahın sözleri gibi gösterdikleri açıklanıyor.Allah tabiki buna izin vermiştir.Ancak kuran için buna izin vermemiş.verseydi insanlar tabi onu da değiştireceklerdi.Kitaplarını değiştirmeleri Allah'ın suçu değil.Artık insanlar nerdeyse iyilikleri kendinden Kötülükleri Allahtan bilecekler.Allah kuranı koruduğu zaman kötü Ama insanlar Onun sözünü değiştirdiği acaba onu bozuk mu gönder di veya bozulması için mi gönderdi oluyor.Hayır Allah onları Rahmet için gönderdi ama insalar bozdular.Allah kitabından fayda ve rahmet bulacaklar olduğu zaman kitabı göndermemezlik etmez.bu rahmeti alan alır içi fesat olanlar da bunu çekemeyip bozarlar.

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

O halde bana aşağıdaki ayetler Allah sözü müdür peygamberin sözü mü? Açıklar mısınız?

 

Hud Suresi:

1-2. Elif, Lam, Ra. Bu Kitap, hakim ve haberdar olan Allah tarafından, Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayetleri kesin kılınmış, sonra da uzun uzadıya açıklanmış bir Kitap'dır. Ben size, O'nun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeciyim. Rabbinizden mağfiret dileyin ve O'na tevbe edin ki, belli bir süreye kadar sizi güzelce geçindirsin ve her fazilet sahibine faziletinin karşılığını versin. Eğer yüz çevirirseniz o zaman ben doğrusu hakkınızda büyük günün azabından korkarım.

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

Allah sözüdür.kitap yani kuran konuşturulmuş.

 

Başkasına değil, yalnız Allah'a kulluk edin. Kuşkusuz, ben size O'ndan gelen bir uyarıcı ve müjdeciyim.

Af dileyin Rabbinizden; sonra da tövbe ile O'na yönelin ki, belirlenmiş bir süreye kadar sizi güzel bir nimetle nimetlendirsin ve her farklı derece sahibine hak ettiği ödülü versin. Eğer yüz çevirirseniz, o takdirde sizi büyük bir günün azabıyla korkuturum.

Dönüşünüz ALLAH'adır. O her şeye Gücü Yetendir.

 

işte buraya kadar kuran kendi konuşmuş.Allah istediği herşeyi konuşturur.

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

Kitap değil orada konuşan peygamber.

 

Ya aşağıdaki ayette, Allah kendisine mi sesleniyor? Yoksa peygamber beddua mı ediyor?

 

Tevbe/30

 

Yahudiler, "Üzeyr Allah'ın oğludur" dediler; Hıristiyanlar, "Mesih Allah'ın oğludur" dediler. Bu, daha önce inkar edenlerin sözlerine benzeterek ağızlarında geveledikleri sözdür. Allah onları yok etsin, nasıl da uyduruyorlar!

 

Peki ya bu ayette konuşan kim? Kitap değil herhalde hakem arayacak olan?

 

Enam/114

 

Allah size Kitap'ı ayrıntılı kılınmış bir halde indirmişken, Allah'ın dışında bir hakem mi arayayım? Kendilerine Kitap verdiklerimiz, onun, Rabbinden hak olarak indirildiğini biliyorlar. Sakın kuşkuya düşenlerden olma.

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

panteidar nickinden anlaşılığı kadrıyla panteistsin sanırım ama çok basit bir hataya düşüyorsun islam tarihi yaklaşık 1400 yıllık bu 1400 yılda kimse çıkıp ''hani bu allahın kitabıydı burada kendisinden 3. tekil şahıs olarak bahsetmiş dememiş midir sence sence hiç bir müslüman bunu okuyunca böyle düşünmemiş midir? bu soruya bir cevap verirsen daha sağlıklı bi tartışma yapabiliriz.

saygılar...

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

Selam,

Allah size Kitap'ı ayrıntılı kılınmış bir halde indirmişken, Allah'ın dışında bir hakem mi arayayım?

bu şekilde çevrilmiş ayet "E fe ğayrallahi ebteğıy hakamev" ve bütün mealciler senin verdiğine benzer çevirmişler.aslı Allahın dışında hakem mi arıyorsunuzdur.mealciler bu tür ayrıntılara önem vermezler.sizin gibi dikkatli insanların bunları bulup çıkarması güzel bişey.peygambere söylemesi gereken sözler zaten de ki veya söyle söyle şeklinde söylenmiştir.bunun dışındakiler peygamberin ağzından söylenecek,söylenmesi istenen veya söylenen sözler değildir.

tevbe 30da da onları yok etsin değil kahretsin diyor.bunda bir acaiplik yok.

Hud 1-2 de sizin için uyarıcı ve müjdeleyiciyim diyor.peygamber haşa Allah değil ki öbür dünyayı bilip uyaracak ve müjdeleyecek.

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

Panteist olmadığımı açıklamıştım sanırım. Bu nicki değiştireceğim anlaşıldı, yanlış anlaşılıyor.

Ben yetkin bir Tanrıya inanıyorum. O yüzden Panenteistlik bana daha yakın ama ondaki reankarnasyonu kabul edemiyorum. Bana ters geliyor. Ben Tanrıya inanıyorum, ilmine inanıyorum, bu ilminden insanların faydalanmalarına izin verdiğini düşünüyorum. Ama kısıtlı olarak. Dolayısıyla filozoflardan bazılarının, bilimadamlarından ve peygamberlerden bazılarının bu ilimden istifade ettiğini ve bunu insanlara sunduğuna inanıyorum.

 

Azure kardeş;

Senin yazdığın mealin bir tane dahi benzeri yok, onlarca mealcinin içinde. Yani bu mealciler, bu kadar önemli bir hatayı nasıl yaparlar. Hepsi birbiri ile rekabet ederken. Bunların Arapçası Yetersiz de sizinki mi doğru? Nasıl inanalım sizin yazdığınıza? Bunu kanıtlıyabilir misiniz? Ayrıca eminseniz, bence bu mealcilere de mail atıp itiraz edin. Ben olsam böyle bir konu üzerinde ısrarla durur, peşini bırakmam. Benim Arapçam iyi değil. 7 sene Kur'an kursum var. 30'a yakın hatimim var ama mealleri kıyaslayarak ve en ortak meal hangisiyse, parantezleri de atarak takip ediyorum. Zaten bu parantezler nedeniyle insanların birçoğu farkına varamıyorlar bazı ayrıntıların.

Bakın size bir örnek daha vereyim:

 

ZARİYAT:

 

50. "O halde hemen Allah'a kaçın; haberiniz olsun ki, ben size ondan gelen açık bir uyarıcıyım.

 

51. Allah'la beraber başka bir tanrı uydurmayın; haberiniz olsun ki ben size ondan gelen açık bir uyarıcıyım.

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

Selam,

 

benim de arapçam yok ama o mealcilerin akılları buna basmıyor veya kafa yormuyorlar veya göremiyorlar.

orda da kasıt Allahın indirdiği (zikr) olmalıdır.Bildiğim kadarıyla bu tek seferde indirilmiştir ve peygamber yaşadıkca kendisine ordan verilmiş/vahyedilmiştir .biraz kurana karşı kalbimizi temiz tutarsak daha iyi anlaşılır olur.

Bir ayette peygambere der ki üzülme onlar seni değil benim ayetlerimi yalanlıyorlar.

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

Bu durumda sana göre Kur'an'da Allah ve Kur'an konuşuyor.

Ama, örneğini verdiğim ayetlerden sadece Zariyatı keşfetmiş olan gayrimüslimler diyorlar ki;

" Muhammed, Allah'ın ağzıyla bir kitap yazmaya kalkıştı ama farkında olmadan Zariyat 51 de pot kırdı, yanlışlığını farkedemedi. Bu ayet Kur'an'ın Muhammed tarafından yazıldığının delilidir"

 

Kendilerinin inandığı kitap ise tamamen yazarının ağzından. Ama onlar bunu kabul ediyor zaten. Yine de Allah sözü diyorlar. "Allah'tan esinlenme" olarak inanıyorlar.

Siz ise tahrifat diyorsunuz.

Halbuki tahrifat olamaz. Zaten olmadı da. Tahrifat bir ya da birkaç kelimede olur, ya da bazı istenmeyen bölümlerde olur. Kitabın tamamı tahrifat olmaz.

Siz İncil, Tevrat ve Zebur'un sadece adlarına inanarak, Kur'an'a da karşı gelmiş oluyorsunuz. Kur'an ise onları tasdikliyor.

Siz neye dayanarak tahrifat diyorsunuz? Var mı deliliniz?

Örneğin Tevrat kim tarafından, ne zaman, nasıl, hangi bölümü tahrif edilmiştir?

Hz. Muhammed zamanındaki Tevrat doğru Tevrat mıydı?

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

söyledimi gene söyliyeyim.Allah istediği herşeyi konuşturabilir.mesela göklere dedi ki:isteyerek veya istemeyerek gelin.isteyerek geldik dediler.Allah isterse elçisi Muhammedi de konuşturur ancak böyle yapması uygun düşmez çünkü o kendi de konuşabiliyor.bundan dolayı de ki: falan der.yani onlara sureden okumadığın zamanlarda şunu söyle der.Allah tarafından/katından açık bir uyarıcı olan şey kurandır.peygamber Allah'ın elçisi yani temsilcisi, indirdiğini insanlara ulaştırandır.insanlar bişeyi anlayamadığı zaman hemen ona kendileri bir anlam katarlar.

tevrat zaten yahudiler için olan bişeydir.tahrif edilse de edilmese de.ama mesela zina edeni taşlayıp öldürmekle ilgili ayetleri falan var .bunlar o zamanda varmıydı bilmiyorum.Yahudiler bundan razı ise bizi bağlamaz ama Allah böyle şey göndermez.hatta sanırım tevratın sonunda Musanın ölümü ve gömülüşü falan varmış.demek ki Musaya kendi ölümü falan da indirilmiş öğrensin diye:) incilin farklı çeşitleri olduğu zaten bilinen bişey.

Kuranın tasdiklediği daha önceki peygamberlere indirilmiş olanlardır.Musaya tevrat verilmiş bu tasdiklenmiş bunda bir acaiplik yok.

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

Ooo hiç okumamışsın sen. Hiç oyalanma bence. Hergün birkaç sayfa okusan yeter.

Tevrat'ın Yaratılıştan başlayıp, Tarihlere kadar okumalısın. Sonrasına göz gezdirsen de olur. İncil'den ise Matta-Markos-Yuhanna-Luka'dan herhangi birini muhakkak okumalısın. Bazı yerlerini Kur'an'la karşılaştırmalı okursan daha iyi olur. okuduktan sonra tahrifat hakkında da, peygamberler tarihi hakkında da, diler arasındaki farklar hakkında da geniş bilgiye sahip olursun..Kitaplar aşağıda:

 

-http://www.incil.info-

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

O halde bana aşağıdaki ayetler Allah sözü müdür peygamberin sözü mü? Açıklar mısınız?

 

Hud Suresi:

1-2. Elif, Lam, Ra. Bu Kitap, hakim ve haberdar olan Allah tarafından, Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayetleri kesin kılınmış, sonra da uzun uzadıya açıklanmış bir Kitap'dır. Ben size, O'nun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeciyim. Rabbinizden mağfiret dileyin ve O'na tevbe edin ki, belli bir süreye kadar sizi güzelce geçindirsin ve her fazilet sahibine faziletinin karşılığını versin. Eğer yüz çevirirseniz o zaman ben doğrusu hakkınızda büyük günün azabından korkarım.

 

 

DİYANET İŞLERİNİN SİTESİNDEN AYET :

 

Hûd Sûresi

 

1,2 - Elif Lâm Râ.1 Bu Kur’an; âyetleri, hüküm ve hikmet sahibi (bulunan ve her şeyden) hakkıyla haberdar olan Allah tarafından muhkem (eksiksiz, sağlam ve açık) kılınmış, sonra da Allah’tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayrı ayrı açıklanmış bir kitaptır. (De ki:) “Şüphesiz ben size O’nun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim.”

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

Özellikle semavi dinler olarak anılan 3 büyük dinin 3 büyük kitabı Kur'an, İncil ve Tevrat'ın ( +Zebur )

Allah tarafından gönderildiğine ve içindeki sözlerin Tanrı sözü olduğuna inanılır.

 

Tevrat'ta Musa'nın dağda Tanrı'nın meleği ile görüştüğü ve Rabbin emirlerini almaya başladığı yazılır.

 

İncil'in İsa'ya gönderildiğine ya da İsa'nın yaptıklarının ve Tanrı sözlerinin havarilerine esinlendirilerek İncil'lerin yazıldığına inanılır.

 

Kur'an'ın da Cebrail'in dağda Muhammed'e görünüp ilk ayeti vererek görevlendirdiği ve ardından tüm ayetlerin melek tarafından getirilerek oluştuğuna inanılır.

 

Ortada bir kanıt ya da şahit yoktur ama peygamber olarak kendini ilan edenler, ilanlarında böyle duyurmuş ve dinlerini buradan çıkışla kurmuşlardır. Başlangıçta 3-5 inananla başlamış, zaman içinde, özellikle ölümlerinden yıllar sonra çoğalarak inananlarının sayısı yüz milyonlara, milyarlara varmıştır. Ancak bu bir tercih midir, samimi bir iman mıdır, topluma uyum mudur bilinmez..

 

Günümüz dünyasında, akıl ve bilgi çağında bu kutsal olarak görülen kitapların gerçekten Tanrı tarafından mı yoksa kendileri tarafından mı getirildiğini çözmek zor olmasa gerektir.

Aklın yolu birdir. O yolu izleyerek ve kanıt niteliğinde olan görüşlerimizi ortaya koyarak doğruya ulaşabilir miyiz dersiniz?

her seyi yaratan allah neden bir elciye ihtiyac duyar?hata yapmasi mumkun olmayan allah neden 4 kitap indirmistir,ilk ucunde baski hatasimi vardir sorular bu sekil devam eder gider taki bu siirleri anlayincaya kadar,,,,,Ölüm karanlığı ile bitecek olan yaşamımızda dinlere inanmak pek de yadırgatıcı değil. Hatta çok anlaşılır diyebiliriz çünkü Ömer Hayyam'ın aşağıdaki dörtlüğündeki duygu ve düşüncelerini kabul etmemiz kolay iş olmasa gerek:

 

Varlığın sırrı saklı senden, benden;

Bir düğüm ki ne sen çözebilirsin, ne ben.

Bizimki perde ardında dedikodu:

Bir indi mi perde, ne sen kalırsın, ne ben

 

Ama bin yıl evvel yaşamış bu İranlı büyük usta aşağıdaki dörtlüğünde bize dolaylı yoldan doğru yolun öteki dünya hesapları ve dinsel inanışların içinde değil yaşamın içinde olduğunu da söylemeye çalışıyor:

 

Yaşamanın sırlarını bileydin

Ölümün sırlarını da çözerdin;

Bugün aklın var, bir şey bildiğin yok:

Yarın, akılsız, neyi bileceksin?

 

Ömer Hayyam

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

Parantez içindekiler Kur'an'da yoktur. Bu eksikliği yani "Kul" ( De ki) yazılmamış olmasını, parantezle ekleme yaparak kamufle etmeye çalışıyorlar. Kur'an'ı Hz. Muhammed yazdırmıştır. Bu ihtimalle açıp yeniden mealini hatmedin. Olayları ve Hz. Muhammed'in hayatını da okuyarak. Gerçeği bulacaksınız.

 

Şimdi Tanrı katliamları, soykırımları vahşeti emredebilir mi? Böyle bir Tanrı mükemmel bir Tanrı mıdır? Aşağıda Tevrat'ta yer alan emirlerin Tanrı emri olup olamayacağına siz karar verin:

 

“Sen benim topuzum, cenk silahımsın, seninle milletleri kıracağım, ülkeleri helak edeceğim..Ve seninle erkeği ve kadını kıracağım, ve seninle kocamış adamı ve genci kıracağım; ve seninle genç adamı ve ere varmamış kızı kıracağım; ve seninle çobanı ve sürüsünü kıracağım; ve seninle çiftçiyi ve çiftini kıracağım; ve seninle Valiyi ve kaymakamı kıracağım.”Yeremya 51/20-23

 

“Yakalananın bedeni delik deşik edilecek.

Ele geçen kılıçtan geçirilecek.

 

Yavruları gözleri önünde parçalanacak,

Evleri yağmalanacak,

 

Kadınlarının ırzına geçilecek.” (İşaya: 15-16)

 

 

“Hem yiğidi, hem kızı.

 

Emzikteki çocukla, ak saçlı adamı,

 

Dışarıdan kılıç, Ve içeriden dehşet telef edecek.

 

"Hasımlarından öç alacağım, Ve benden nefret edenlere ödeyeceğim.” (Tesniye, 32/25)

 

“Mülklerini alacağımız milletlerin yüksek dağlar üzerinde, ve tepeler üzerinde, ve her yeşil ağaç altında ilahlarına ibadet ettikleri bütün yerleri mutlaka harap edeceksiniz.” (Tesniye: 11/23

 

Bunlar Tanrı sözü değilse, tahrifat diyerek sıyrılınamaz. Tahrifat böyle tüm kitapta olmaz. Tahrifat diyenlerin bunu ispatlaması gerekir.

 

Kitab-ı Mukaddes'te olsun, Kur'an'da olsun İLK'lerden bahseder. "İlk oğlum" ve "İlk müslüman" gibi. Ama ilk oğul ve ilk müslümanlar birden fazladır. Neden acaba?

 

İSA 1Jhn 4:9

Tanrı, biricik Oğlunun aracılığıyla yaşayalım diye

O'nu dünyaya gönderdi ve böylece bize olan sevgisini gösterdi.

 

DAVUT psa.89:27

Ben de onu ilk oğlum,

Dünyadaki kralların en yücesi kılacağım.

 

EFRAYİM

jer.31:9

Ağlaya ağlaya gelecekler,

Benden yardım dileyenleri geri getireceğim.

Akarsular boyunca tökezlemeyecekleri

Düz bir yolda yürüteceğim onları.

Çünkü ben İsrail'in babasıyım,

Efrayim de ilk oğlumdur.

 

İSRAİL

exo.4:22

Sonra Firavun'a de ki,

RAB şöyle diyor: İsrail benim ilk oğlumdur.

 

Tanrı, daha önceki saydığı ilk oğullarını evlatlıktan reddetmiş herhalde.

 

İslamcılar der ki İslamiyet Adem'den itibaren vardır ve Adem hem ilk müslüman insan hem de ilk peygamberdir.

 

MUSA:

ARAF/143. Musa tayin ettiğimiz özel vakitte gelip Rabbi O'na kelamiyle iltifatta bulununca: "Ey Rabbim, göster bana kendini, Sana bakayım." dedi. O da buyurdu ki: "Beni katiyyen göremezsin, ancak dağa bak, eğer yerinde durursa demek beni görebileceksin" Derken Rabbi dağa tecelli buyurunca onu un ufra (toz duman) ediverdi. Musa da baygın düştü. Ayılınca: "Münezzehsin, Sana tevbe ile döndüm ve ben mü'minlerin ilkiyim." dedi.

 

MUHAMMED:

ENAM/163. O'nun hiçbir ortağı yoktur. Ben, bununla emrolundum ve ben müslümanların ilkiyim."

 

Ya İBRAHİM:

132. Bu dini İbrahim kendi oğullarına vasiyet ettiği gibi Yakup da vasiyet etti ve: "Oğullarım, Allah sizin için o dini seçti, başka dinlerden sakının yalnız müslüman olarak can verin! dedi.

 

Ne değerliymiş şu İLK olmak!! İlk yaratılan varlık olmak ( Muhammed), İLK müslüman olmak, İLK oğul olmak..

Peki kim cevap verebilir?

Tanrının İLk oğlu kimdir?

İlk müslüman kimdir?

Kutsal kitaplar Tanrıdansa birden çok İLK'leri Tanrı bildirmiş olabilir mi?

 

Kur'an'a göre, Allah 4 kitap göndermiştir. Ama 4 kitap'ta da çok önemli farklılıklar vardır.

Neden Allah farklı bilgiler versin? Tevrat ve İncil'in tahrif edildiği iddia edilir. Kur'an gelince mi tahrif edilmiştir yani? Bunu Museviler neden yapsın? Ellerindeki inandıkları kutsal kitabı neden değiştirsinler? Bahailik ve onun kitab'ı geldi diye, müslümanlar Kur'an'ı mı değiştirdiler uyuşmasın diye? Böyle birşey mümkün mü? Üstelik Kur'an'dan çok öncesine ait Tevrat yazıtları bugünkünün aynısıdır.

Bu kadar önemli çelişki olur mu?

 

1- Havva’yı kandıran yılan mı şeytan mı?

2- Nuh'un gemisine sadece Nuh’un ailesi mi yoksa inananlar mı bindi?

3- Tufan Nuh kavmine mi dünyaya mı?

4- Nuh’un gemisi , Cudi dağına mı Ararat dağına mı oturdu?

5- İbrahim’in babası Azer mi Terah mı? Azer amcası mı?

6- Kurban adayı oğul İsmail mi İshak mı?

7- Haman Firavun’un taş ustası mı Pers Kralının yardımcısı mı?

8- Süleyman kral mı peygamber mi?

9- Tanrı’nın adı Allah mı, Eloha mı, Yahve mi ?

10- Putlara tapmadığı için ateşe atılan İbrahim mi yoksa başka 3 yahudi mi?

11- İmran, Meryem'in mi yoksa Musa'nın mı babası?

12- Çarmıha gerilen İsa'mıydı yoksa başkası mı?

13- Cumartesi yasağına neden İncil ve Kur'an'da uyulmaz? Allah niye yasağı kaldırdı?

14- Cuma, cumartesi, pazar. Hangisi kutsal?

15- Domuz eti, şarap, recm, hac, sünnet vb. konuları Allah farklı mı emretmiştir?

 

Bu durumda bu kitaplardan ya sadece biri Tanrı'dan ya da hiçbiri...

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

Kur'an'daki her söz, her ayet, her kelime Allah sözü müdür sizce?

 

Selamlar Kuran daki her söz Allahın sözüdür bunda hiç şüphe yok (orjinal Kurandaki arapça) yanlız Kuranda Muhkem ve Müteşabih olmak üzre iki anlatım tekniği vardır ve bu tekniklerden muhkem olan kitabın anasıdır manası değişmez tek manadır diğeri ise müteşabih manası birden fazla anlama gelen kelimelerden oluşmuşturki nereye çeksen oraya uzar misali.İşte meal yazarları burda sapıtarak gerek mezhepleri gerekse hadis ve peygamberden geldiğini iddia ettikleri sünnet ( hadis,sünnet,mezhep in varlığını Kuran reddeder) etkisinde kalarak meal çevirilerini öyle yapmışlardır.Mesela huri olayları,Tüm salat yazan kelimelerin namaz diye çevrilmesi vs.vs. dolayısı ile Muhkem ayetler orjinal Kurandada meal Kurandada aynıdır değişmez Allah kelamıdır yanlız mütaşabihler orjinali Allah kelamı olmasına karşın mealleri yazarın kelamıdır bunu iyi değerlendirmek lazım.

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

Sayın aklınyoluislam bu konuda size katılmıyorum..

Muhkem ve mütaşabih bütün mealler orjinaldir..

Bu işi en iyi bilen Araplardır ve dil onların dilidir..

Örneğin siz Türkçe bilmiyorsunuz diyelim ve "yüzmek" kelimesinin anlamını biryerden öğrendiniz ama denizde kulaçla ilerlemek anlamını öğrendiniz...

Ve bir Türk arkadaşınız bir sohbette hayvan derisi yüzmekten bahsetti..

Ve o bildiğiniz kelimeyi kullandı siz o cümleyi nasıl algılarsınız..

 

Demek istiyorumki şuan Arabistana gidin ve namaz ayeti geçen bütün ayetleri açın ve onlara gösterin salat ne anlama geliyor burada diye..

Hepsi de namaz diceklerdir..

 

Fakat tefsirler farklı olabilir.. bildiğiniz gibi meal ayrıdır tefsir ayrıdır

 

 

 

Saygılar-sevgiler..

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

Kralx zaten herşey güllük gülistanlık olsa bu tip sorular olmaz mealler orjinal değildir elimde 23 normal 6 ingilizce meal var hepside birbirinden farklı ama bazı yerleri işte burda muhkem ve mütaşabih olayı devreye giriyor.Araplar ve dünya yüzündeki müslüman olduğunu zanneden kişiler İslam dinini Hz. Peygamberin gösterdiği şekilde değil putperestçe uygulamaktadırlar.

 

3:7 İlahî kelâmın özü olan açık ve kesin hükümlü mesajlar ile müteşabihleri kapsayan bu ilahî kelâmı sana bahşeden O'dur. Kalpleri hakikatten sapmaya meyilli olanlar, sırf kafaları karıştır(acak şeyler bul)mak için ve ona (keyfî) anlamlar yüklemek amacıyla ilahî kelâmın müteşabih olarak ifade edilen kısmına uyarlar; oysa Allah'tan başka kimse onun kesin anlamını bilemez. Bu yüzden bilgide derinleşenler şöyle derler: "Biz ona inanırız: (ilahî kelâmın) tümü Rabbimizdendir; derin kavrayış sahipleri dışında kimse bundan ders almasa da."

 

 

6:116 Şimdi, eğer yeryüzünde (yaşamakta) olanların çoğunluğuna uyacak olursan, seni Allahın yolundan saptırırlar: onlar ancak (başkalarının) zanlarına tâbi olurlar ve kendileri hiçbir şey yapmayıp sadece tahmin yürütürler.

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

Katılın Görüşlerinizi Paylaşın

Şu anda misafir olarak gönderiyorsunuz. Eğer ÜYE iseniz, ileti gönderebilmek için HEMEN GİRİŞ YAPIN.
Eğer üye değilseniz hemen KAYIT OLUN.
Not: İletiniz gönderilmeden önce bir Moderatör kontrolünden geçirilecektir.
Примечание: Ваше сообщение будет проверено модератором перед отправкой.

Misafir
Bu başlığa cevap yaz

×   Zengin metin olarak yapıştırıldı..   Onun yerine sade metin olarak yapıştır

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Önceki içeriğiniz geri getirildi..   Editörü temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...

Önemli Bilgiler

Bu siteyi kullanmaya başladığınız anda kuralları kabul ediyorsunuz Kullanım Koşulu.