Zıplanacak içerik
  • Üye Ol

Said Nursi'nin Risalei Nur'daki çelişki,hata ve yanlışları


battal

Önerilen İletiler

1-gelecekle ilgili tahmininin tutmaması.( şuanakadar hristiyanlığın hurafe ve tahrifatlarından kurtulup özüne dönüp ve İslamiyet’e tabi olması gerekiyordu fakat bu olmadı)

dinsizliğin kuvvetli göründüğü bir zamanda hristiyanlık hurafe ve tahrifatlarından kurtulup özüne dönecek ve İslamiyet’e tabi olacak,bu iki din birleşecekler ve dinsizlik cereyanını yenecekleri sırada İsâ Aleyhisselâm’ın gelmesinden bahsediyor.

 

Risalei nurda geçen o bölüm:

“İkinci cereyan ise:Tabiiyyun, maddiyyun felsefesinden tevellüt eden bir cereyan-ı nemrudâne, gittikçe âhirzamanda felsefe-i maddiye vasıtasıyla intişar ederek kuvvet bulup, Ulûhiyeti inkâr edecek bir dereceye gelir. Nasıl bir padişahı tanımayan ve ordudaki zâbitan ve efrad onun askerleri olduğunu kabul etmeyen vahşî bir adam, herkese, her askere bir nevi padişahlık ve bir gûnâ hâkimiyet verir. Öyle de, Allah’ı inkâr eden o cereyan efradları, birer küçük Nemrud hükmünde nefislerine birer rububiyet verir.

Ve onların başına geçen en büyükleri, ispritizma ve manyetizmanın hâdisâtı nev’inden müthiş harikalara mazhar olan Deccal ise, daha ileri gidip, cebbârâne surî hükûmetini bir nevi rububiyet tasavvur edip ulûhiyetini ilân eder.

 

Bir sineğe mağlûp olan ve bir sineğin kanadını bile icad edemeyen âciz bir insanın ulûhiyet dâvâ etmesi ne derece ahmakçasına bir maskaralık olduğu malûmdur.

İşte böyle bir sırada, o cereyan pek kuvvetli göründüğü bir zamanda, Hazret-i İsâ Aleyhisselâmın şahsiyet-i mâneviyesinden ibâret olan hakikî İsevîlik dini zuhur edecek, yani Rahmet-i İlâhi'yenin semâsından nüzul edecek, hâl-i hazır Hıristiyanlık dini o hakikate karşı tasaffi(arınma) edecek, hurafattan ve tahrifattan sıyrılacak, Hakaik-i İslâmiye ile birleşecek, mânen Hıristiyanlık bir nevi İslâmiyete inkılâp edecektir. Ve Kur'ân'a iktidâ(uyma, tabi olma) ederek, o İsevîlik şahs-ı mânevîsi tâbi ve İslâmiyet metbû(tabi olunan) makamında kalacak, din-i hak bu iltihâk(katılma) neticesinde azîm bir kuvvet bulacaktır. Dinsizlik cereyanına karşı ayrı ayrı iken mağlûp olan İsevîlik ve İslâmiyet, ittihâd(birleşme) neticesinde dinsizlik cereyanına galebe edip dağıtacak istidâdında(kàbiliyet) iken, âlem-i semâvatta cism-i beşerîsiyle bulunan şahs-ı İsâ Aleyhisselâm, o din-i hak cereyanının başına geçeceğini, bir Muhbir-i Sadık, bir Kadîr-i Külli Şeyin vaadine istinâd ederek haber vermiştir.

Madem haber vermiş, haktır. Madem Kadîr-i Külli Şey vaad etmiş, elbette yapacaktır.”

Mektubat-15.mektup

 

Buradaki itiraz noktası: dinsizliğin en kuvvetli göründüğü zaman komünizm yıllarıdır ve komünizm yıkılmıştır fakat bundan önce hristiyanlık hurafelerinden kurtulup İslamiyet’e tabi olması gerekiyordu fakat bu olmamıştır.

 

Burada gerçekleşmesi gereken aşamalar:

1-hakikî İsevîlik dini zuhur edecek,Hıristiyanlık dini tasaffi(saflaşma, arınma) edecek, hurafattan ve tahrifattan sıyrılacak,

2-Hakaik-i İslâmiye ile birleşecek, mânen Hıristiyanlık bir nevi İslâmiyete inkılâp edecektir. Ve Kur'ân'a iktidâ(uyma, tabi olma) edecek.

3-Dinsizlikcereyanına karşı ayrı ayrı iken mağlûp olan İsevîlik ve İslâmiyet, ittihâd(birleşme) neticesinde dinsizlik cereyanına galebe edip dağıtacak

 

Dinsizlik cereyanının en kuvvetli olduğu zaman olan komünizm hareketinin başını o zamanlarda S.S.C.B. olan Rusya çekiyordu.ve yıkıldı. Komünizmde en güçlü dönemlerini, eski gücünü kaybetti yani yukardaki 3.madde oldu fakat 1.ve2. maddeler gerçekleşmedi. 2.maddedeki birleşme NATO ise yine 1.madde olmadı.yani neresinden bakılırsa bakılsın hesap tutmuyor.yoksa hristiyanlar Müslüman olduda bizimi haberimiz yok.

 

Birde İslam ve haristiyanlık, dinsizliğin en kuvvetli göründüğü zaman birleşmeyecekte zayıfladığı zamanmı birleşecekler?

 

Risalei nurdaki konu ile ilgili bir yazı:

 

"Biz Üstadı mehdi olarak biliyoruz, Hz. İsa (as) da Mehdiye namazda tabi olacak deniliyor, bunu nasıl anlamalıyız?

 

Yazar: Sorularla Risale, 30-12-2009

 

Deccalın dinsizlik cereyanı ; materyalist felsefeden beslenen Komünist hareketidir . Bu dinsizlik hareketine karşı yani Komünizme karşı, İslam ile Hristiyanlık alemi ittifak sağlamışlardır. Dünyanın iki blok olduğu dönemde, bir tarafta dinsizliğin başını Rusya çekiyordu, diğer tarafta dinsiz olan Komünizme karşı Amerika başı çekiyordu. Amerika o dönemlerde Rus ve Komünizm tehlikesine karşı, İslam ülkelerine de çok yardımlarda bulunmuştur. Hatta bu tehlikeye karşı NATO paktını kurmuşlardır. Bütün bunlar İslam alemi ile Hristiyan aleminin ittifak içinde dinsizliğe karşı mücadele ettiğinin vesikası hükmündedir.

 

Hazreti İsa (as)’in herkesin gözü önünde gökten inip insanlığa göstere göstere İslam ve Hristiyanlık ittifakını temin etmesi, imtihan ve adetullah kanunlarına uygun değildir. Bu sebeple Hazreti İsa (as) perdeli olarak nüzul edecektir. Onu herkes İsa (as) olarak bilmeyecek. Üstad bu manayı şu ibareler ile ifade ediyor:

 

"Hazret-i İsâ Aleyhisselâm geldiği vakit, herkes onun hakikî İsâ olduğunu bilmek lâzım değildir. Onun mukarreb ve havassı, nur-u imanla onu tanır. Yoksa, bedâhet derecesinde herkes onu tanımayacaktır."(1)

 

Hazreti İsa (as) ile Mehdi aynı dönemde olacaklar. Buna işaret eden hadisler vardır.

 

“Hazret-i İsa Aleyhisselâm gelir, Hazret-i Mehdîye namazda iktida eder, tâbi olur." (Buhari, Enbiya: 49; Müslim, İmân:244, 245, 247; İbn-i Mâce, Fiten: 33; Müsned, 2:336, 3:368)

 

"İsa Aleyhisselâm Büyük Deccalı öldürür." (Tirmizi, Fiten: 62; Ebû Dâvud, Melâhim: 14; Müsned, 3:420, 4:226; el-Hâkim, el-Müstedrek, 4:529-530. )

 

Mehdi ile Deccal aynı dönemde olacağına göre, demek Hazreti İsa (as) da Mehdi ile aynı dönemde olacaklar. Bütün bu yorumlar ışığında meseleye bakacak olursak; Hazreti İsa (as) nüzul etmiş, Mehdi ve Deccal de çıkmıştır. Bu olayların açıktan ve aleni olmadığını da yukarıda izah etmiştik.

 

(1) bk. Mektubat, On Beşinci Mektup."

 

2-yaşamında ve sözlerindeki çelişkiler

 

 

cehenneme razı olması:

“Milletimizin imanını selâmette görürsem, Cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken, gönlüm gül-gülistan olur” Tarihçe-i Hayat

 

intiharı düşünmesi:

“Bir zaman Emirdağı'nda ikamete memur ve tek başıma, menzilde adeta bir haps-i münferit ve bana çok ağır gelen tarassutlar ve tahakkümlerle bana işkence vermelerinden, hayattan usandım, hapisten çıktığıma teessüf ettim. Ruh u canımla Denizli hapsini arzuladım ve kabre girmeyi istedim. ve "Hapis ve kabir bu tarz-ı hayata müreccahtır" diye, ya hapse veya kabre girmeye karar verirken, inâyet-i İlâhiye imdada yetişti, kalemleri teksir makinesi olan Medresetü'z-Zehrâ şakirtlerinin ellerine yeni çıkan teksir makinesini verdi.”Lemalar-Yirmi Altıncı Lem´a

 

Kaderin herşeyi güzeldir demesi:

“DÖRDÜNCÜ MEBHAS: Eğer desen: "Birinci Mebhas'ta isbat ettin ki: Kaderin herşeyi güzeldir, hayırdır. Ondan gelen şer de hayırdır. Çirkinlik de güzeldir. Halbuki şu dâr-ı dünyadaki musibetler, beliyyeler, o hükmü cerhediyor." Sözler

 

 

1-cehenneme razı olan, başkaları için cehennemi bile göze alan biri geçici dünya sıkıntılarından dolayı intiharı düşünürmü? risalei nurların iman kurtarma vazifesi yaptığı risalelerde yazılır,anlatılır. cehennemdede ,dünyadada iman kurtarmaya çalıştığını söylüyor.iman kurtarma vazifesi yaparken karşılaşılan dünyalık sıkıntılara dayanamayıp intiharı düşünen birinin “Milletimizin imanını selâmette görürsem, Cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım” demesi şaşırtıcıdır. cehennemdeki sıkıntılar dünyadaki sıkıntılardan dahamı hafif?

 

2- “Kaderin herşeyi güzeldir, hayırdır. Ondan gelen şer de hayırdır. Çirkinlik de güzeldir” diyen biri intiharı düşünürmü? Kaderin her şeyi güzelse başa gelen sıkıntılarında güzel olması gerekir,eğer böyleyse intiharı düşünmek ne kadar doğru?tabi “Kaderin herşeyi güzeldir” sözünü söylemek,yazmak kolaydır fakat hayatta tatbik etmesi zordur.

 

3-intiharı düşünen birinin rıza makamında olması mümkünmü?

 

3-“Şu kelimeyi, Otuz İkinci Sözün Birinci Mevkıfı gayet kuvvetli ve şâşaalı bir surette ispat ettiğinden, ona havale ederiz. Onun fevkinde beyan olamaz; ondan daha ileri beyana lüzum yok ve izah edilmez”Mektubat- Yirminci Mektup

“Onun fevkinde beyan olamaz; ondan daha ileri beyana lüzum yok ve izah edilmez” sözü dikkat çekici.Mehdi veya büyük bir veli,alim bunu yazamaz mı?gelecekte çok büyük bir veli,alim gelip yazamaz mı?geleceği bu kadar net görmek mümkün mü?

 

burada izah edemem,edemeyiz demiyor izah edilemez,Onun fevkinde beyan olamaz diyor.

 

4-Hazret-i Hüseyin (r.a.)’in yenilmesinde yanına katılanlardan bazılarının “yaralanmış gurur-u milliyeleri cihetiyle, Arap milletine karşı bir fikr-i intikam bulunması” neden olmuş,diyor. İsrail’in Araplara karşı yenilmemesinin nedenini İsrail’in hiss-i millî ve dinî olmasından diyor

 

 

Risalei nurdaki o sözler:

Unsuriyet ve milliyet esasları, adaleti ve hakkı takip etmediğinden, zulmeder, adalet üzerine gitmez. Çünkü, unsuriyetperver bir hâkim, millettaşını tercih eder, adalet edemez.

 

… ferman-ı katîsiyle, rabıta-i diniye yerine rabıta-i milliye ikame edilmez. Edilse adalet edilmez, hakkaniyet gider.

İşte, Hazret-i Hüseyin, rabıta-i diniyeyi esas tutup, muhik olarak onlara karşı mücadele etmiş, tâ makam-ı şehadeti ihraz etmiş.

Eğer denilse: “Bu kadar haklı ve hakikatli olduğu halde neden muvaffak olmadı? Hem neden kader-i İlâhî ve rahmet-i İlâhiye onların feci bir âkıbete uğramasına müsaade etmiş?”

 

Elcevap: Hazret-i Hüseyin’in yakın taraftarları değil, fakat cemaatine iltihak eden sair milletlerde, yaralanmış gurur-u milliyeleri cihetiyle, Arap milletine karşı bir fikr-i intikam bulunması, Hazret-i Hüseyin ve taraftarlarının sâfi ve parlak mesleklerine halel verip mağlûbiyetlerine sebep olmuş.Mektubat - On Beşinci Mektup

 

“Aziz Nur kumandanı ve Kur'ân'ın hâdimi kardeşim Refet Bey,

Yahudi milleti hubb-u hayat ve dünyaperestlikte ifrat ettikleri için, her asırda zillet ve meskenet tokadını yemeye müstehak olmuşlar. Fakat bu Filistin meselesinde; hubb-u hayat ve dünyaperestlik hissi değil, belki enbiya-yı Benî İsrailiyenin mezaristanı olan Filistin, o eski peygamberlerin kendi milliyetlerinden bulunması cihetiyle, bir cihette bir ehemmiyetli hiss-i millî ve dinî olmasından, çabuk tokat yemiyorlar. Yoksa, koca Arabistan'da az bir zümre hiç dayanamayacaktı, çabuk meskenete girecekti.

Said Nursî” Şualar- On Dördüncü Şuâ

 

a) hiss-i millî ve gurur-u milliyeleri:İsrail’in hissi milli davranması başarılı olmasını sağlıyorsa, “Hazret-i Hüseyin’in yakın taraftarları değil, fakat cemaatine iltihak eden sair milletlerde” (yani hepside değil, bir grup)hissi milli olması Hazret-i Hüseyin’in savaşı kaybetmesine neden oluyor.

 

b)intikam duygusu: İsrail’in Araplara karşı yenilmemesinin nedenini İsrail’in hiss-i millî ve dinî olmasından diyor.peki soruyoyoruz:İsrail’in içinde hiç intikam veya hiss-i millî ve dinî olmayan duygularla hareket eden kimse,grup,cemaat yok mu?İsrail’in hepsi temiz düşüncelerlemi savaşıyorlarda,” Peygamber torunu ve taraftarlarının sâfi ve parlak mesleklerine halel verip mağlûbiyetlerine sebep olan” intikam duygusu gibi duygular İsrailde yok mu?da başarılı oldu İsrail.

 

c)risalei nurda Hazret-i Hüseyin (r.a.)’in savaşından bahsetmeden hemen önce “Unsuriyet ve milliyet esasları, adaleti ve hakkı takip etmediğinden, zulmeder, adalet üzerine gitmez” diyor.ve sonra Hazret-i Hüseyin (r.a.)’in yenilmesinde yanına katılanlardan bazılarının “yaralanmış gurur-u milliyeleri cihetiyle, Arap milletine karşı bir fikr-i intikam bulunması” neden olmuş,diyor.yani savaşı kaybetmelerine neden olmuş.fakat başka yerde İsrail’in hissi milli davranması İsrail’in başarılı olmasına sebep oluyor. .

 

5- risalei nura göre, Allah rızası için yapılmayan,ihlassız olarak yapılan, amelllere de sevap yazılıyormuş?fakat hadisler,ve üstadlarım dediği Abdülkadir Geylani (k.s) ve İmam-ı Rabbani hazretleri bunun aksini söylemişler.riya ile ilgili ayetler var.

 

“Eğer ihlâs ile, niyet-i sadıka ile o havadaki kelimeler hayatlansalar, lezzetli birer meyve gibi ruhanîlerin kulaklarına girer. Eğer rızâ-i İlâhî ve ihlâs o havadaki kelimelere hayat vermezse, dinlenilmez. Sevap da yalnız ağızdaki kelimeye münhasır kalır. Seslerinin ziyade güzel olmadığından, dinleyenlerin azlığından sıkılan hafızların kulakları çınlasın!"(lemalar)

Niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya değilde Niyet ettim gösteriş yapmak için namaz kılmaya denilse sevap alınır mı?

Riya ile ilgili ayetler

 

107/6- Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar.

 

4/142- Münafıklar, Allah’ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların bu çabalarını başlarına geçirir. Onlar, namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar ve Allah’ı pek az anarlar.

 

4/38- Bunlar, mallarını insanlara gösteriş için harcayan, Allah’a ve ahiret gününe de inanmayan kimselerdir. Şeytan kimin arkadaşı olursa, o ne kötü arkadaştır.

 

8/47- Şımarıp böbürlenmek, insanlara gösteriş yapmak ve (halkı) Allah yolundan alıkoymak için yurtlarından çıkanlar (Mekke müşrikleri) gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını kuşatıcıdır. "

-ALINTI-

 

ihlasla ilgili hadisler:

Ameller (başka değil) ancak niyetlere göredir; herkesin niyeti ne ise eline geçecek odur. Kimin hicreti, Allah ve Resûlü (rızası ve hoşnutlukları) için ise, onun hicreti Allah ve Resûlü’ne müteveccih sayılır. Kim de nâil olacağı bir dünya veya nikahlanacağı bir kadından ötürü hicret etmişse, onun hicreti de hedeflediği şeye göredir.”(Buhârî)

Amellerinizi Allah için halis kılın. Çünkü Allahü teâlâ, ancak kendisi için ihlasla yapılan ameli kabul eder.) [Dare Kutni]

 

(İbadetlere riya karıştırmayın ki amelleriniz boşa gitmesin.) [Deylemi]

 

(İbadetine riya karıştırana ahirette denir ki: Git sevabını o kişiden iste.) [İ. Mace]

 

Peygamberimiz Efendimiz (s.a.v.)e buyurur ki:

"Ey Peygamberim! De ki: Bana dini Allah'a hâlis kılarak O'na ibadet etmem emredildi." (Zümer Sûresi, ayet: 11)

Peygamberimiz Efendimiz (s.a.v.) de:

Şüphesiz Allah, ameli ancak ihlâsla ve Allah rızası için yapılırsa kabul eder" (Suyûti, Cami'u's-Sağir: 1/218. Hadis. No: 1843)

 

 

Ravi: Ka'b İbnu Malik

Tanım: Resulullah (sav)'ın şöyle söylediğini işittim: "Kim alim geçinmek, sefihlerle münazara yapmak ve halkın dikkatlerini kendine çekmek gibi maksadlarla ilim öğrenirse Allah o kimseyi cehenneme atar."

Kaynak: Tirmizi, İlm 6, (2666)

 

 

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allahu Teala Hazretleri diyor ki: "Ben ortakların şirkten en müstağni olanıyım. Kim bir amel yapar, buna benden başkasını da ortak kılarsa, onu ortağıyla başbaşa bırakırım."

Kaynak: Müslim, Zühd 46, (2985)

 

"Ebülleys-i Semerkandi hazretleri “rahmetullahi aleyh”, büyük İslam âlimi idi.

 

Bir sohbetinde;

- Kul, her işini ihlasla yapmalı ki, ahirette faydasına kavuşabilsin, buyurdu. Eğer niyetinde az bozukluk varsa, eli boş kalır ahirette. Yorulduğu yanına kalır.

 

Ve misal verdi:

- Bir sürahi dolusu leziz şerbetin içine bir damlacık pislik karışırsa, onu kimse içemez. Nitekim Peygamberimiz “aleyhisselam”; “Ümmetimden nice oruç tutanlar vardır ki, o oruçtan kârları, açlık ve susuzluk, nice ibadet yapanlar da vardır ki, kazançları sadece yorgunluktur” buyuruyor."

-ALINTI-

 

İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:

Bir ibadetin ilmini öğrenmeyenin, şartlarını bilmeyenin, yaptığı ibadet, ihlas ile yapılmış olsa da, sahih olmaz. Hiç yapmamış gibi, Cehennemde yanar. Şartlarını bilerek ve gözeterek yapanın, ibadeti sahih olur. Cehennem azabından kurtulur. Fakat, ihlas ile yapmadı ise, bu ibadeti ve hiçbir iyiliği kabul olmaz.Sevap kazanmaz. Allahü teâlâ, bu ibadetini ve hayrat ve hasenatını beğenmeyeceğini bildiriyor. İlim ve ihlas ile yapılmayan ibadetin faydası olmaz. İnsanı küfürden, günahtan, azaptan kurtarmaz. Ömür boyunca, böyle ibadet yapıp da, küfür üzere vefat eden münafıklar çok görülmüştür. İlim ile, ihlas ile yapılan ibadet, insanı, dünyada küfürden, günahtan kurtarır ve aziz eder. Ahirette de Cehennem azabından kurtaracağını, Allahü teâlâ, vaat etmektedir. (Maide 9) Allahü teâlâ vaadinde sadıktır. Verdiği sözü elbette yapar."

-ALINTI-

 

“Aziz ve Celil olan Allah, amelsiz kuru sözü kabul etmez.İhlassız ameli kabul etmez. Kitab-ı Kur’an’a ve Rasûlü’nün sünnetine uymayan hiçbir şeyi kabul etmez. Bütün bunlar, yani amelsiz söz, ihlassız amel, Kitab’a ve sünnete uymayan her şey delilsiz-senetsiz kuru birer iddiadan ibarettir.Hiç şüphe yok ki Allah, senden bu durumdaki hiçbir şeyi kabul etmez. Yalanlarınla birlikte belki insanlar senin kuru sözlerine inanabilirler, riyakarlıkla yapılmış amellerine itibar edebilirler, Kitaba ve sünnete uymayan fiil ve hareketlerini kabullenebilirler. Fakat Aziz ve Celil olan Allah, bu vasıflardaki amellerini hiçbir suretle kabul etmez. Zira O, kalplerde olup bitenlerin içyüzünü bilir. Kendinin yirmidört ayar saf altın olduğunu iddia etme. Zira mihenktaşı şaşmaz. Senin kaç ayar altın olduğunu katiyetle bilir.

İzzet ve Celal sahibi Allah senin kalbine bakar. Şekline bakmaz. Elbisenin, derinin, kemiğin ötesine bakar. Kendinle ve iç aleminle baş başa kaldığın zamanki haline bakar. İnsanlar arasında ve onlara gösteriş için yaptıklarına bakmaz. Sen hiç utanmaz mısın ki, insanların görebileceği yerleri temizliyor, süslüyor ve güzelleştiriyorsun da, Aziz ve Celil olan Allah’ın nazargahı olan yerini pis-necis olarak bırakıyorsun. Eğer kurtuluş istersen, bütün günahlarına tevbe et. Halen yapmakta bulunduğun bütün kötülüklerden dön. Tevbende ihlaslı ol. İnsanları ve diğer varlıkları Allah’a eş-ortak tanımaktan vazgeç. Allah için olmayan hiçbir şey yapma.

Fethu’r-Rabbânî /Abdülkadir Geylani (k.s)"

6-Risale-i Nur'a göre aslanlar sürü halinde değilde ferdi yaşıyomuş.

 

"Çünkü zayıflar ittifaka muhtaç oldukları için kuvvetli ittifak ederler. Kavîler, ihtiyacı tam hissetmediklerinden, ittifakları zayıftır. Arslanlar, tilkiler gibi ittifaka muhtaç olmadıkları için ferdî yaşıyorlar. Yabanî keçiler, kurtlardan muhafaza için, bir sürü teşkil ederler.

Demek zayıfların cemiyeti ve şahs-ı mânevîsi kavî olduğu gibi, Haşiye kavîlerin cemiyeti ve şahs-ı mânevîsi ise zayıftır. “Lemalar - Yirminci Lem’a

 

Aslanlar yalnızmı yaşıyor yoksa sürü halindemi yaşıyor?

 

risalei nur ilhamla yazıldığına göre aslanların yalnız yaşamadığını bilinmesi gerekmezmiydi?

 

Afrikadaki sürü halinde yaşayan aslanlar zayıf oldukları için mi sürü halinde yaşıyorlar?risalei nurda bahsedilen tilkiler ve yabani keçiler gibi zayıf oldukları için mi sürü halinde yaşıyorlar?

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

7-risalei nurda etçil hayvanların,diğer hayvanları sağ olarak yakalıyıp yemesi haram diyor.

 

Veya dişi bir kaplan, öz evlâtlarına olan şiddet-i şefkat ve himâyeyi nazara almayarak, zavallı ceylânın yavrucuğunu parçalayarak yavrularına rızık yapar. Sonra, bir avcı tarafından öldürülür. İşte, hiss-i şefkat ve himâyeye muhalefet ettiğinden, ceylâna yaptığı aynı musibete mâruz kalır.

haşiye

Kaplan gibi hayvanların helal rızıkları, ölü hayvanlardır. Sağ hayvanları öldürüp rızık yapmak, şeriat-ı fıtriyece haramdır. “

(Mesnevi-i Nuriye, s.64)

ve

"Evet, âkilüllâhm hayvanların helâl rızıkları, vefat etmiş hayvanların etleridir. Hayatta olan hayvanların etleri onlara haramdır. Eğer yeseler, cezâ görürler. (ev kemâ kàl). Yani, “Boynuzsuz olan hayvanın kısâsı kıyâmette boynuzludan alınır” diye ifade-i hadîsiye gösteriyor ki: Gerçi cesetleri fenâ bulur; fakat ervahları bâkî kalan hayvânât mâbeyninde dahi, onlara münâsip bir tarzda, dâr-ı bekàda mücâzat ve mükâfatları vardır. Ona binâen, canavarlara sağ hayvanların etleri haramdır, denilebilir."( Yirmi Sekizinci Lem'a.)

 

a)kaplan yavrusuna olan şefkat duygusundan dolayı onun açlıktan ölmesini beklemez ve avlanır. Yavrusunun gözü önünde ölmesini beklemez.

 

cool.pngetçil hayvanların yakalayıp yediği hayvanların hakkı sorulacaksa yani kaplanın yediği ceylanın hakkı,büyük balığın yediği küçük balığın hakkı ,örümceğin yediği sineğin,böceğin hakkı sorulacaksa böcek yiyen bitkilerin yediği sineklerin,böceklerin hakkıda sorulacak mı?sorulmazsa adaletli olur mu?şimdi böcek yiyen bitkilerinde hayvanları yemesi haram mı?

 

örümcek ağına ölü hayvan düşer mi?eğer düşerse örümcek sadece bunları yiyerek hayatta kalabilir mi?

 

bir örümcek ağına yakaladığı böceği serbest bırakırmı haram diye?

 

Said Nursi’den başka bu hadisi,Said Nursi gibi yorumlayan başka bir alim bulamadım.risalei nur yolunu takip eden,nurcu alimlerden başka bu hadisi Said Nursi gibi yorumlayan bir alim varsa yazabilirler bizde öğrenmiş oluruz.mesela,İmam Gazali,İmamı Azam gibi alimlerden bu hadisi böyle yorumlayan var mı?

Said Nursi burada hadisi yanlış yorumlamış olabilir.hadisde birbirlerini yemeleri değil başka haksızlıklar için haklarını alacaklar demiş olabilir. hadisde birbirlerini yemelerinden bahsetmiyor. Hayvanların birbirlerini yemelerinin haram olduğuna dair başka bir hadis olsaydı onu yazardı risalei nura.

8- Risale-i Nur'da ki İmam-ı Rabbânî (K.S.) ile ilgili şu cümleler çelişkili

 

“Mektubunda ilm-i kelâm dersini benden almak arzu etmişsiniz. Zaten o dersi alıyorsunuz. Yazdığınız umum Sözler, o nurlu ve hakikî ilm-i kelâmın dersleridir. İmam-ı Rabbânî gibi bazı kudsî muhakkikler demişler ki: Âhirzamanda ilm i kelâmı, yani ehl-i hak mezhebi olan mesâil-i imaniye-i kelâmiyeyi, birisi öyle bir surette beyan edecek ki, umum ehl-i keşif ve tarikatın fevkinde, o nurların neşrine sebebiyet verecektir. Hattâ İmam-ı Rabbânî kendisini o şahıs gibi görmüştür.

 

Senin şu âciz ve fakir ve hiç ender hiç olan kardeşin, bin derece haddimin fevkinde olarak, kendimi o gelecek adam olduğumu iddia edemem, hiçbir cihette liyakatim yoktur. Fakat o ileride gelecek acip şahsın bir hizmetkârı ve ona yer hazır edecek bir dümdârı ve o büyük kumandanın pîşdâr bir neferi olduğumu zannediyorum. Ve ondadır ki, sen de yazılan şeylerden o acip kokusunu aldın.

"(Barla Lahikası)

Risalei nurdaki diğer bölüm:

"BİRİNCİ NOKTA: Kırk elli sene evvel, Eski Said, ziyade ulûm-u akliye ve felsefiyede hareket ettiği için, hakikatü’l-hakaike karşı ehl-i tarikat ve ehl-i hakikat gibi bir meslek aradı. Ekser ehl-i tarikat gibi yalnız kalben harekete kanaat edemedi. Çünkü, aklı, fikri hikmet-i felsefiye ile bir derece yaralıydı, tedavi lâzımdı.

Sonra, hem kalben, hem aklen hakikate giden bazı büyük ehl-i hakikatin arkasında gitmek istedi. Baktı, onların herbirinin ayrı, câzibedar bir hassası var. Hangisinin arkasından gideceğine tahayyürde kaldı. İmam-ı Rabbânî de ona gaybî bir tarzda “Tevhid-i kıble et” demiş. Yani, “Yalnız bir üstadın arkasından git”

O çok yaralı Eski Said’in kalbine geldi ki: “Üstad-ı hakikî Kur’ân’dır. Tevhid-i kıble bu üstadla olur” diye, yalnız o üstad-ı kudsînin irşadıyla hem kalbi, hem ruhu gayet garip bir tarzda sülûke başladılar. Nefs-i emmaresi de şükûk ve şübehatıyla onu mânevî ve ilmî mücahedeye mecbur etti. Gözü kapalı olarak değil; belki İmam-ı Gazâlî (r.a.) Mevlâna Celâleddin (r.a.) ve İmam-ı Rabbânî (r.a.) gibi kalb, ruh, akıl gözleri açık olarak, ehl i istiğrâkın akıl gözünü kapadığı yerlerde, o makamlarda gözü açık olarak gezmiş. Cenâb-ı Hakka hadsiz şükür olsun ki, Kur’ân’ın dersiyle, irşadıyla hakikate bir yol bulmuş, girmiş. "(Mesnevi-i Nuriye )

 

ilk yazıda "Hattâ İmam-ı Rabbânî kendisini o şahıs gibi görmüştür." diyerek,İmam-ı Rabbânî Hazretlerinin o konuda yanılıp,o bahsedilen şahsı kendisi olarak görmüştür diyor.ama ikinci yazıda İmam-ı Rabbânî Hazretlerinin kendisine "Tevhid-i kıble et" dediğini yazıyor.peki,o ilm-i kelâmın şahsını kendisi zanneden! İmam-ı Rabbânî Hazretleri,kendisinden asırlar sonra gelen Said Nursi'yi nasıl biliyor ve Said Nursi'ye "Tevhid-i kıble et" diyor.

 

not:ben İmam-ı Rabbânî Hazretleri asırlar sonrasını bilemez demiyorum,bilebilir ve ben bileceğine inanıyorum.fakat risalei nura göre eğer kendisini o ilm-i kelâmcı şahıs zannediyorsa,Said Nursi'ye göre bunda hata yapıyorsa,kendisi ve kendi asrıyla ilgili konuda hata yapan biri,asırlar sonrasına nasıl mesaj iletsin,kimin geleceğini nereden bilsin,bilse ne kadar doğru bilsin?bu iki şey çelişmiyor mu?

 

Said Nursi konu kendisiyle ilgili olunca,kendisini işaret edince bunu doğru kabul ediyor,buna itiraz etmiyor fakat kendisine işaret etmediğinde "Hattâ İmam-ı Rabbânî kendisini o şahıs gibi görmüştür." diyor.

 

Said Nursi'ye göre,İmam-ı Rabbânî Hazretleri’nin kendisi zannettiği ilmi kelamcı şahsında Said Nursi aslında kendisiyle ilgili olduğundan bahsediyor; “kendimi o gelecek adam olduğumu iddia edemem”diyor ama” Mektubunda ilm-i kelâm dersini benden almak arzu etmişsiniz. Zaten o dersi alıyorsunuz. Yazdığınız umum Sözler, o nurlu ve hakikî ilm-i kelâmın dersleridir.”ve “Fakat o ileride gelecek acip şahsın bir hizmetkârı ve ona yer hazır edecek bir dümdârı ve o büyük kumandanın pîşdâr bir neferi olduğumu zannediyorum. Ve ondadır ki, sen de yazılan şeylerden o acip kokusunu aldın.” Diyor.

9-Risale-i Nur'a göre kartallar ve denizlerin etçilleri leş yiyormuş

 

“Demek bu saray-ı âlem ve bu fabrika-i kâinat, ism-i Kuddûs'ün bir cilve-i âzamına mazhardır ki, o tanzif-i kudsîden gelen emirleri, değil yalnız denizlerin âkilü'l-lâhm tanzifatçıları ve karaların kartalları, belki kurtlar ve karıncalar gibi, cenazeleri toplayan sıhhiye memurları dahi dinliyorlar"(Lemalar-Otuzuncu Lem´a)

 

kartallar leş yiyormuş,denizdeki etle beslenen hayvanlar köpekbalıkları,balinalar v.s. leş yiyormuş.

 

bir balık diğer balıkları yakalayıp yemiyormu?kartal,akbaba gibi leş mi yiyor yoksa avlanarak diğer kuşları yakalayıpmı yiyor? kartallar yüksek kayalıklarda yakaladığı hayvanları aşağı atıp öldürerek yiyor.

10- Risale-i Nur'da anlatılan bir söz,Hadis mi?değil mi?anlaşılamıyor.

Lem'alar kitabında hadis dediğine,Muhakemat kitabında "Teslim etmiyoruz ki, hadistir. Zira, İsrailiyatın nişanı vardır. " demiş.

 

hadis dediği bölüm:

 

"On Dördüncü Lem'a

İki makamdır.

BİRİNCİ MAKAM : Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmdan sorulmuş ki:"Arz ne üstünde duruyor?" Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etmiş Yani, "Öküz ve balık üstünde duruyor." şu hadîse dâir çok münâkaşât vardır. Coğrafyacılar (hâşâ) bu hadîsi inkâr ediyorlar.

İşte, bu hadîsin hakîki mânâsını, üç vecihle, bu risâlenin Birinci Makamı öyle bir tarzda beyân ediyor ki, münkirlerin zerre miktar insafı varsa ve coğrafyacıların hakka karşı zerre miktar iz'anları bulunsa, bu hadîsi, bâhir bir mu'cize-i Ahmediye (a.s.m.) sayacaklardır. Çünkü o üç cevap hem hakîki ve katî, hem mânidardırlar. " (Lemalar- Fihrist-s.376/377)

 

yukarda hadis dediği aynı söze Teslim etmiyoruz ki, hadistir dediği bölüm:

"İkinci Mesele

 

Pûşide olmasın, Sevr ve Hûtun kısas-ı meşhuresi, İslâmiyetin dahil ve tufeylîsidir. Râvisiyle beraber Müslüman olmuştur. İstersen, Mukaddeme-i Saliseye git, göreceksin, hangi kapıdan daire-i İslâmiyete dahil olmuştur.

Amma, İbn-i Abbas'a olan nispetin ittisali ise: Dördüncü Mukaddemenin aynasına bak; o ilhakın sırrını göreceksin. Bundan sonra mervîdir: "Arz, Sevr ve Hût üzerindedir." Hadis olarak rivayet ediliyor.

Evvelâ:Teslim etmiyoruz ki, hadistir. Zira, İsrailiyatın nişanı vardır.

Saniyen: Hadis olsa da zaaf-ı ittisal için yalnız zannı ifade eden âhâddendir. Akideye dahil olmaz. Zira yakîn şarttır. "

(Muhakemat-İkinci Mesele-52)

11-Suudi Arabistanda’ki Vehhabiler Osmanlıdan daha mı iyi?

"İKİNCİ MESELE: Yirmi sene evvel tabedilen Sünuhat risalesinde, hakikatli bir rüyada, âlem-i İslamın mukadderatını meşveret eden ruhani bir meclis tarafından bu asrın hesabına Eski Said'den sordukları suale karşı verdiği cevabın bir parçası şimdilik tezahür etmiştir. O zaman, o manevi meclis demiş ki: "Bu Alman mağlubiyetiyle neticelenen bu harpte Osmanlı Devletinin mağlubiyetinin hikmeti nedir?"

Cevaben Eski Said demiş ki: "Eğer galip olsaydık, medeniyet hatırı için çok mukaddesatı feda edecektik. Nasıl ki yedi sene sonra edildi. Ve medeniyet namıyla âlem-i İslam, hususan Haremeyn-i Şerifeyn gibi mevâki-i mübarekeye, Anadolu'da tatbik edilen rejim kolaylıkla, cebren teşmil ve tatbik edilecekti. inayet-i İlahiyeyle onların muhafazası için kader mağlubiyetimize fetva verdi." Kastamonu Lahikası

 

Osmanlı Türkçe ezan uygulamasını yaparmıydı?

 

Sahabi mezarlarını yıkan Vehhabiler Osmanlıdan daha mı iyi?

 

Kabe’nin etrafına gökdelenler yapan Vehhabiler,Kabe’den yüksek bina yapmayan Osmanlıdan daha mı iyi?

12-

"Affet beni ey affı büyük lütfu büyük Risalei’n-Nur!" bu söz

Emirdağ Lahikası ve

Sikke-i Tasdik-i Gaybi’de yazan

aşağıdaki şiirde geçiyor.şiir uzun olduğu için bir kısmını ekliyorum buraya.

.....

 

Altıncı Sözün aldı bütün fiil ve sıfatı,

 

Verdim de arındım ona hem zât ve hayâtı.

 

Müflis ve fakir bekliyordum şimdi kapında

 

Tevhide eriştir beni, gel vârını sun da.

 

 

“Ben!.. Ben!..” diye yazdımsa da sensin yine ol “Ben”,

 

Hiçten ne çıkar, hem bana benlik yine senden.

 

Affet beni ey affı büyük lütfu büyük Risalei’n-Nur!

 

Bir dem bile hem eyleme senden beni yâ Rabbenâ mehcur!

 

Nur aşkına, Hak aşkına, dost aşkına ey nur!

 

Nurunla ve sırrınla bugün kıl bizi mesrur.

…..”

 

bu şiiri Said Nursi’nin talebesi yazmış fakat Said Nursi kontrol ettiği ve müellifi olduğu Risalei nura bu şiiri eklemiş.

 

13-risalei nur güneş ,tarikatler mum ışığıymış.mumun üflemekle söndüğünüden bahsetmemize gerek yok.halbuki güneş öylemi?

Tarikatlerden bahsettiği “Yirmi Sekizinci Mektup’un Üçüncü Mesele olan Üçüncü Risale” bölümünün sonunda şu sözleri söylüyor.o bölümü okuyanlar meseleyi daha iyi anlar.

 

Evet, güneş varken mumların ışığı altına girmeye ihtiyaç yok. Madem güneşi gösteriyorum; benden mum ışığı-bahusus bende bulunmazsa-istemek mânâsızdır, lüzumsuzdur. Belki onların bana dua ile, mânevî yardımla, hattâ himmetle muavenet etmeleri lâzımdır. Ve ben onlardan istimdat etmem ve medet istemem benim hakkımdır. Onlar, Nurlardan aldıkları feyze kanaat etmek, onların üstünde haktır. ”

 

Zaten bu bölümden hemen önce şu şekilde sözleri var:

 

“Dördüncü Misal: Hulûsi Beyin Yirmi Yedinci Mektuptaki fıkralarının şehadetiyle, en mühim ve müessir tarikat olan Nakşî tarikatinden ziyade himmet ve medet, feyiz ve nuru, esrar-ı Kur'âniyenin tercümanı olan Nurlu Sözlerde bulmuştur.”

“Gayet susamış bir adamın âb-ı kevser gibi tatlı suya rast gelirken yapışması gibi, öyle de Otuz İkinci Söze yapışmış. Mütemadiyen mütalâa yapa yapa ve tefeyyüz ede ede, hususan Üçüncü Mevkıfındaki muhabbetullah bahsinde tamamıyla derdine devâ bulmuş. Ve bir kutb-u âzamdan beklediği feyzi onda bulmuş.”

 

14-Risalei nura göre alyuvarlar beden hücrelerine erzak taşıyormuş fakat bilime göre alyuvarlar oksijen taşıyorlar. ilhamla yazılan bir kitabın bunu bilmesi gerekmezmi?

 

“Kan ise, içinde iki kısım küreyvât halk edilmiş. Bir kısmı “küreyvât-ı hamrâtabir edilir ki, bedenin hüceyrelerine erzak dağıtıyor ve bir kanun-u İlâhî ile hüceyrelere erzak yetiştiriyor (tüccar ve erzak memurları gibi).” Sözler- Otuz İkinci Söz

 

“Eğer bütün bedeni, bütün damar ve âsab ve kuvveleri teşkil ve tanzim ve istihdam edecek bir kudret ve ilim sende varsa ve benim emsalim ve san’atça ve keyfiyetçe birbirimizin kardeşi olan bütün hüceyrât-ı bedeniyeye tasarruf edecek nafiz bir kudret, şamil bir hikmet sende varsa, göster; sonra ‘Ben seni yapabilirim’ diye dâvâ et. Yoksa haydi git! Küreyvât-ı hamrâ bana erzak getiriyorlar. Küreyvât-ı beyzâ da bana hücum eden hastalıklara mukabele ediyorlar. İşim var, beni meşgul etme.”Sözler- Otuz İkinci Söz

 

Küreyvât-ı hamrâ:Al yuvarlar

15-Risale-i Nur'a göre Hristiyanların sadece -bir kısmı- mı dalalette?

"Nimete erdirdiğin kimselerin yoluna; gazaba uğrayanların, ya da sapıtanların yoluna değil."(FATİHA-7)

 

 

Tefsir alimleri,Fatiha Suresi'nin 7.ayetinde "veleddâllîn" in tefsirinde dalalette olanları(sapıtanları) hristiyanlar olarak açıklamışlar.

 

Risale-i Nur'da ise,Fatiha Suresi'nin 7.ayetinde "veleddâllîn" in tefsirinde dalalate düşenleri -bir kısım- hristiyanlar olarak yazılmıştır.

 

Risale-i Nur'a göre,hristiyanların bir kısmı dalalette ise diğer kısmı dalalette değil mi?diğer kısmı doğru yoldamı?

 

 

"( وَلاَ الضَّالِّينَ ) Üçüncü fırka ise, vehim ve hevâ-yı nefsin akıl ve vicdanlarına galebesiyle, bâtıl bir itikada tâbi olarak nifaka düşen bir kısım Nasârâdır. Dalâlet, nefisleri tenfir ve ruhları inciten bir elem olduğundan, Kur’ân-ı Kerim, o fırkayı aynı o sıfatla zikretmiştir.

 

Ve ism-i fâil olarak zikrindeki sebep ise, dalâletin dalâlet olması, devam etmesine mütevakkıf olup, inkıtaa uğradığı zaman affa dahil olacağına işarettir."(Risale-i Nur Külliyatı - İşaratü'l-İ'caz - Fatiha Sûresi)

 

Bu yöndeki itirazlara verdikleri cevap Risalei nur un Arabi yazımında bu -bir kısım- ifade yok diyorlar.peki soruyoruz:

a-herkesin okuduğu Latin harflerle yazılmış kitaplarda,internette bu ifade niye var?

 

b-risalei nuru arabisinden kaç kişi okuyor?genelde latin harfle basılan risaleler okunmuyormu?yani “bir kısım nasara” yazan risaleler okunmuyor mu?

 

c-risalei nuru bir kişi mi arabisinden tercüme etti de bu yanlışlık değişik yayınevlerinin kitabında var?okuyucular v.b. değişik gruplara ayrılan(genelde bu grupların kendi yayınevleri var) nurcular bu yanlışda nasıl ittifak etmişlerki Latin harfle basılan risalelerde bir kısım ifadesi var?

 

d-koca Risalei Nur külliyatında -bir kısım- ifadesi gele gele böyle bir konuda hristiyan kelimesinin önüne gelmesi tesadüf mü?ve bu yanlışlığı birçok yayınevinin yapması tesadüfmü?

 

e-yoksa elle yazılan risalelerin bir bölümünde -bir kısım- yazıyorda yavaş yavaş zihinleri buna hazırlamak için mi böyle bir yol izleniyor?bir yanlışta bu kadar ititifak olursa elbette şüphe etmeye hakkımız var.

 

f-hakiki İsevi,müslüman İsevi ve daha sonra gazetelerde okuduğumuz hem hristiyan hem Müslüman sözleri tesadüfmü?

İsevi ye müslüman İsevi diyeceksek,Müslüman olan Budistlere de Müslüman Budistler mi diyeceğiz?

 

g-

“İşte böyle bir sırada, o cereyan pek kuvvetli göründüğü bir zamanda, Hazret-i İsâ Aleyhisselâmın şahsiyet-i mâneviyesinden ibâret olan hakikî İsevîlik dini zuhur edecek, yani Rahmet-i İlâhi'yenin semâsından nüzul edecek, hâl-i hazır Hıristiyanlık dini o hakikate karşı tasaffi(arınma) edecek, hurafattan ve tahrifattan sıyrılacak, Hakaik-i İslâmiye ile birleşecek, mânen Hıristiyanlık bir nevi İslâmiyete inkılâp edecektir. Ve Kur'ân'a iktidâ(uyma, tabi olma) ederek, o İsevîlik şahs-ı mânevîsi tâbi ve İslâmiyet metbû(tabi olunan) makamında kalacak, din-i hak bu iltihâk(katılma) neticesinde azîm bir kuvvet bulacaktır. Dinsizlik cereyanına karşı ayrı ayrı iken mağlûp olan İsevîlik ve İslâmiyet, ittihâd(birleşme) neticesinde dinsizlik cereyanına galebe edip dağıtacak istidâdında(kàbiliyet) iken, âlem-i semâvatta cism-i beşerîsiyle bulunan şahs-ı İsâ Aleyhisselâm, o din-i hak cereyanının başına geçeceğini, bir Muhbir-i Sadık, bir Kadîr-i Külli Şeyin vaadine istinâd ederek haber vermiştir.

Madem haber vermiş, haktır. Madem Kadîr-i Külli Şey vaad etmiş, elbette yapacaktır.”

Mektubat-15.mektup

 

hristiyanların tasaffi edecekleri yani özüne dönecekleri,arınacakları yazıyor.özüne dönen bir hirstiyanlık zaten görürki(eğer özüne dönerlerse) Allah inancında oğul meselerinin yanlış olduğu ve Kur’an da bunun doğrusunun yazdığını,melekler konusunda yanlış düşündüklerini ve Kur’an da bunun doğrusunun yazdığını ve daha birçok şeyi görüp Müslüman olurlar zaten.bu kadar yanlışlarını görünce niye hala hristiyan olarak kalsınlarki?doğrusu zaten Kur’anda yazıyor derler ve Müslüman olurlar.hristiyanlık tabi,İslamiyet tabi olunan olacak diyor. Hristiyanlar,müslüman olacaklar demiyor. eğer hristiyanlar Müslüman olacaksa adları zaten Müslüman olur.

 

alıntı

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

Emin olunki ne kadar çelişki olursa olsun Said Nursi doğru söyleyen bir adamdır...Burada yazılan birçok şeye cevap vermemek gerekir..Zaten çok ciddi konular üzerinde değil..Müslüman Budistler mi Müslüman Hristiyanlar mı diyeceğiz gibi saçma konulara hiç değinilmemesi gerek..Zaten akıllı birisi şunun farkındadır..Her Müslüman'ın içinde Hristiyanlık vardır..Müslümanlığı kabul etmek Hristiyanlığıda kabul etmektir..İsa Mesihe inananlar topluluğuna Hristiyan denir..Bana İsa Mesih'i yadsıyan bir tane Müslüman gösterinki öyle birisi cımbızla çekilir diye düşünüyorum..Said Nursi'nin ve onun gibi adamların geleceği önceden belirtilmiştir..

 

İlave etmek gerekirse Said Nursi'nin Risalei Nur'un Allah'ın bir kelamı olduğunu söylemişti..Aynende dediği gibidir..

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

omar 123

 

Müslümanlığı kabul etmek -haşa- Allah'ın oğlu İsa'ya inanmak mı yoksa hz.İsa'yı peygamber olarak görmekmidir.

 

elbette müslüman hz.İsa'yı peygamber olarak bilir iananır böylede olması gerekir zaten.

 

dediklerinle aslında kendinle ve risalede yazılanlarla çelişiyorsun

 

yani eğer hristiyanlık özüne dönecekse zaten müslümanlığı kabul ederler yani hakiki isevi,müslüman isevi v.b sözlere gerek kalmaz.adları müslüman olur zaten

 

daha bir çok konu var orada aslanların sürü halinde gezmesi gibi.ilhamla yazılmış ama aslanların sürü halinde gezdiğini bilmiyor.şimdi risalede analtılana göre aslanlar tilki ve yabani keçiler gibi zayıfmı

 

yada cehenneme girmeye razı olan birinin geçici dünya sıkıntılarından dolayı intiharı düşünmesi gibi aynı zamanda kaderin herşeyi güzel diyen birinin intiharı düşünmesi gibi.

 

sorulara cevap vermemek gerek diyorsun ciddi konular değil demişsin biryandanda cevap yazmışsın

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

Emin olunki ne kadar çelişki olursa olsun Said Nursi doğru söyleyen bir adamdır...

 

hangisi doğru?

 

1.maddede gelecekle ilgili tahmini tutmuyor

 

bir yerde hadis dediğine başka yerde hadis değil diyor

 

aslanların sürü halinde değil yalnız yaşadığını söylemesi gibi

 

müellifi olduğu risalei nura "Affet beni ey affı büyük lütfu büyük Risalei’n-Nur!" sözünün yazması mı doğru

 

ve diğerleri

 

sen deki yukardaki 15.maddeden şu dediği doğru onu tartışalım.istediğinden başla

 

aslında " Emin olunki ne kadar çelişki olursa olsun " diyerek biryandanda çelişki olduğunu kabul etmişsin

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

omar 123

 

Müslümanlığı kabul etmek -haşa- Allah'ın oğlu İsa'ya inanmak mı yoksa hz.İsa'yı peygamber olarak görmekmidir.

 

Zaten en başta yanlışsınız sayın battal...Allah'ın oğlu olarak inandığımız zaman acaba nasıl inanıyoruz..Bu Baba-Oğul ilişkisi fiziksel değildir..Aradaki sevgi ve şefkat bakımından sadece birer semboldür..Fiziksel bir anlam taşımaz..Hristiyanların fizikselliği savunması yönü olabilir ama gerçeği budur...Mesela İslamda müminler dediğimiz inananlar grubu İsa Mesih Hz.Muhammeden önce Göklerin egemenliğinin çocukları,Tanrı'nın çocukları gibi güzel semboller nitelemiştir..

 

Sevgili Battal Hristiyanlığın dönmesine hiç gerek yok sadece Mesih'in buyruklarına doğeu şekilde uymaları yeterlidir..Yalnızca Mesih'in diğerlerinin değil..Matta,Markos,Luka ve Yuhanna İncillerimiz bunun için gereklidir..İ

 

İsa Mesih tabiki Peygamberdir..Tanrı'nın gönderdiği bir elçidir,büyük bir zuhurdur..Bunu zaten Mesih'te belirtmiştir..Hemen hemen her İncil'de görürsünüz..

 

Aslanların hepsi sürü halinde gezmezler..Çoğunlukla yaşlı erkek aslanlar sürüden kovulur ve yalnız bir yaşam yaşarlar...

 

"sorulara cevap vermemek gerek diyorsun ciddi konular değil demişsin biryandanda cevap yazmışsın "

 

Kaşıntı tutuyor sanki hiç cevap yazmak istemezdim ama geldik girdik mıknatıs gibi her seferinde böyle olur..

 

Evet çelişki var..Çok fazla üstünde durmuş değilim ama İncil hakkındaki birkaç tabiri yanlış..Doğruysada bunu iyice bir bakmak lazım ben çok dikkatlice üzerinde durmuş değilim..

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

Zaten en başta yanlışsınız sayın battal...Allah'ın oğlu olarak inandığımız zaman acaba nasıl inanıyoruz..Bu Baba-Oğul ilişkisi fiziksel değildir..Aradaki sevgi ve şefkat bakımından .

.

.

.

"sorulara cevap vermemek gerek diyorsun ciddi konular değil demişsin biryandanda cevap yazmışsın "

 

Kaşıntı tutuyor sanki hiç cevap yazmak istemezdim ama geldik girdik mıknatıs gibi her seferinde böyle olur..

 

Evet çelişki var..Çok fazla üstünde durmuş değilim ama İncil hakkındaki birkaç tabiri yanlış..Doğruysada bunu iyice bir bakmak lazım ben çok dikkatlice üzerinde durmuş değilim..

 

hristiyanlıkla,incille,Matta,Markos,Luka ve Yuhanna ile ilgili söylediklerinizi hangi İslami kaynağı referans alarak söylüyorsunuz

 

 

aslan konusuna gelince.yine diyorumki yazdıklarınla kendinle çelişiyorsun.

 

"Çoğunlukla yaşlı erkek aslanlar sürüden kovulur " diyorsun.şimdi sürüden kovulması için bir sürü gerek değil mi?hani aslanlar sürü halinde değil yazlnız yaşıyordu?

 

erkek aslan yelesinden dolayı avlanması çok zordur görünür fazla yaklaşamaz

 

bir sürü 2-3 erkek aslan,2-3 dişi ve yavrulardan oluşur.bildiğimiz sürü halinde yaşıyorlar işte

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

Aslanların yelesinden dolayı avlanması zor mudur pek bilmem ama yele Aslanların en büyük savunma mekanizması..Sürü halinde yaşamıyorlar demiyorum,yalnız yaşayanlarda var bunu demek istiyorum..

 

Şimdi Hristiyanlıkla İslamın arasındaki fark nedir temel olarak ? Hiçbirşey İncil'i okudunuz mu bilmiyorum..Okumadıysanız buyrun size bedava İncil..

 

İncilde yazanlar olup bitmiş olan gerçek şeylerdir..Size İncil'in Allah'ın bir lütfu olduğunu hatırlatmak isterim..

 

Saygılar..

Tarih: Düzenleyen: Admin
Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

Konuştuğunuz konu hakkında çok fazla bilgim yok ve amacım konuyu tartışmak değil..Ancak birşeyi merak ettim..Aslan kavramı üzerinde epey konuşmuşsunuz..İlgiyle konuyu okuduktan sonra merak ettim ve biraz araştırdım..Sözü geçen aslan kavramının sözlükteki karşılığı olan aşağıdaki kelimeleri buldum :

 

 

merhub, esed, haydar, şir, kasvere, hümam, nehham, nehik, sefr, necid, muztahid, kuşam, mehub, sımm, sid, vehhas..

 

Şimdi siz hangi aslan kavramının karşılığı olan anlam üzerine konuşuyorsunuz? Bunu merak ettim..Açıklarsanız sevinirim..

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

Neden Kuran apaçık değil mi? Neden devamlı aynı sorunla karşılaşıyoruz.

 

Apaçık olması üzerinde düşünenler içindir..Kur'an düşünmeye iter insanı..Sevgili Erdoğan Kur'an-ı insanlara anlatmaya çalışmıyoruz biriki konu meydana çıktı onun üzerinde biraz tartıştık..

 

Sevgili Videns genel olarak belirttik..Aslanların hepsi sürü halinde yaşadığı bilinir ama sürüden kovulan bireylerin yalnız yaşadığı bir gerçektir..O halde yalnız yaşayan aslanlar dediğimiz zaman yalan birşey söylemiş olmayız..

 

Saygılar

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

Risalei nurda geçen o bölüm:

“İkinci cereyan ise:Tabiiyyun, maddiyyun felsefesinden tevellüt eden bir cereyan-ı nemrudâne, gittikçe âhirzamanda felsefe-i maddiye vasıtasıyla intişar ederek kuvvet bulup, Ulûhiyeti inkâr edecek bir dereceye gelir. Nasıl bir padişahı tanımayan ve ordudaki zâbitan ve efrad onun askerleri olduğunu kabul etmeyen vahşî bir adam, herkese, her askere bir nevi padişahlık ve bir gûnâ hâkimiyet verir. Öyle de, Allah’ı inkâr eden o cereyan efradları, birer küçük Nemrud hükmünde nefislerine birer rububiyet verir.

 

ben size keskince acikliyim ;

 

tabiiyun ve maddiyun felsefesi

 

tabiyun yani tabiatcilik felsefesi tam anlami ile ateist bir felsefedir ve dine set ceker

 

maddiyun felsefesi de madde felsefesi yani ateist bir felsefedir ve maddenin mutlak varlik oldugunu savunur

madde big bangdan once yoktu tongue.png yani ezeli ve ebedi degil ... atom enerjle vardir ve o enerji bi anda cekilip alininca bi elma durdugu yerde siliniverir tabiattan wink.png bilim bunu kabul etti ..

 

her neyse

 

bu iki felsefenin kuresel zihniyetteki gizli rolu uzerine bir aciklama yapmis Said nursi ve hakli da ..

 

insan, amacsiz ve bos bir dunya gorusuyle zamanla nemrut gibi gaddarlasabilir

potansiyel bir tehlikeye dikkat cekiyo sait nursi ve hakli !

 

 

dikkatle bakan iyice gorur

 

kimse tabiat ana ya da materyalist bir felsefeyi suclayamaz ; ama bu felsefeler kusursuz degillerdir ve zamanla insandan asil potansiyellerini gotururler ...

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

Arslan: Kasvere= Şecaat= Himmet:

 

Himmet:

Kalbin bütün kuvveti ile Cenab-ı Hakk'a ve

sâir mukaddesata yönelmesi.

Kalb isteği ile gösterilen ciddi gayret.

 

Himmet: Lütuf, yardım. (Bak: Mahiyet)

 

Mahiyet:

Bir şeyin içyüzü, aslı, esası.

Bir şeyin neden ibâret olduğu, künhü, esası, hakikatı.

 

"Mâhiyet, hakikatten daha umumidir.

Hakikat, mevcudatta, mahiyet ise,

hem mevcudat hem ma'dumatta müstameldir. L.N."

 

"İnsanın kıymetini tayin eden, mahiyetidir.

Mahiyetin değeri ise, himmeti nisbetindedir.

Himmet ise, hedef ittihaz ettiği maksadın

derece-i ehemmiyetine bakar. İ.İ."

 

**

 

"(Arslanlar), tilkiler gibi ittifaka muhtaç olmadıkları için

(ferdî) yaşıyorlar.."

 

..cümlesine bu noktadan bakıldığında "Arslan";

Himmet sahibi olmuş oluyor ki, o bahsi geçen "Ferd",

problem karşısında ve bir tasarım ya da usavurum

yoluna gittiğinde, maksadının ya da hedefinin hem

maddi ve hem de manevî değerinin olup-olmadığını

göz önünde bulundurabilen; "Yakîn Bilgi sahibi zât"

Ve bir anlamda, nereye giderse gitsin yüzünü

Mescid-i Haram'a dönen/dönmüş olan zâttır.

 

"Nereden yola çıkarsan çık,

yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir.

Kur'an: Bakara/149."

 

Ve gene burada "ferd" kavramına dikkat çekmek

isterim:

 

Ferd;

Cenâb-ı Hakk'ın Bir' liği.

Vahdetle bütün kâinata birden tasarruf eden

Allah'ın (C.C.) sıfatı. (Bak: Tevhid.)

 

Ferdiyet mânası insanlara isnad edilirse:

Sadece bir olup, benzeri dünyada bulunmayan

kimsenin sıfatı olur.

Sadece Kur'an dan ders alarak irşadda bulunabilen

büyük velilik.

Hiçbir şahsı merci yapmadan doğrudan doğruya

Kur'andan ders alan ve ders veren büyük zâtın

makamıdır.

 

Ve bana göre, Bediüzzaman'ın:

 

"(Arslanlar), tilkiler gibi ittifaka muhtaç olmadıkları için

(ferdî) yaşıyorlar."

 

ifadesindeki anlam budur..

 

 

Not:

Çok büyük kalabalıklar içerisinde de yaşıyor olsa,

bu merâtib-i hayat'da bulunan zât, böyle bakıldığında

tek başına olmuş olacaktır.

Kanıtı ise, kimse onu anlamayacak ve mecnun ya da

deli olarak vasıflandıracaklardır.

 

 

"Sen -Rabbinin nimeti sayesinde- mecnun değilsin. "

Kur'an: Kalem/2

 

 

ALINTIDIR...

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

Beyler ikinizin yazdıklarınıda beğendim..Benim konu üzerinde çok fazla durmadığım için şu an cahil sayılırım..Ne varki Said Nursi bizden birisidir..

 

Sevgili Battal'a

 

İsa Mesih'in belirttiği gibi olaya bakarsak Hz.Muhammed'te Tanrı'nın çocuğudur,Said Nursi'de,bende,dennisede,Videnste öyledir..Anlaşılması gereken şey budur..Baba ve oğul ne kadar yakınlığı,samimiliği anlatan ve güzelbir sembol bu..Mesih'in Kur'an daki Allah'a söylediği bir söz..

 

"Sen benim içimdekini bilirsin"

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

2-yaşamında ve sözlerindeki çelişkiler

 

 

cehenneme razı olması:

“Milletimizin imanını selâmette görürsem, Cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken, gönlüm gül-gülistan olur” Tarihçe-i Hayat

 

bu kadari cok komik olmus ...

 

 

ilmen zayif duz bir bakis acisi ile elestirilmis

 

 

cehenneme razi olmuyor ki ; ne diyor devaminda ?

 

cunku diyor cehennemde olsam bile gonlum gul gulistan olur ...

 

cennet te cehennem de ruhta yasanan bir meziyettir :)

 

beden cehennemde olsa bile ruh felah bulduktan sonra orasi cennettir ..

 

 

 

 

biz cennetin cicegine ya da sarabina kanmadik ki ; guzel ahlakla gonlumuzun feveran etmesine kandik ...

 

 

said nursi de hakkindan fedakarlik yapan, din kardesinin nefsini kendi nefsine tercih eden bir uslup kullanmis ..

 

Allah ecrini artirsin :)

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

Aslanların yelesinden dolayı avlanması zor mudur pek bilmem ama yele Aslanların en büyük savunma mekanizması..Sürü halinde yaşamıyorlar demiyorum,yalnız yaşayanlarda var bunu demek istiyorum..

 

 

 

Aslanların hepsi sürü halinde yaşadığı bilinir ama sürüden kovulan bireylerin yalnız yaşadığı bir gerçektir..O halde yalnız yaşayan aslanlar dediğimiz zaman yalan birşey söylemiş olmayız..

 

Saygılar

 

orada ne diyor kaviler ittifaka ihityaç duymadıkları için sürü halinde gezmez.zayıflar ittifaka ihityaç duyduğu için sürü halinde gezer.yani bir hüküm çıkarmış.yaşlanan yani zayıflayan erkek aslanlar diğer güçlü erkek aslanalr tarafından sürüden kovulur.fakat buınlarda genelde 2 aslan olurki buda yalnız yaşamak değildir.

 

yaşlı zayıf erkek aslanları sürüden kovanda güçlü genç aslanlardır.bunlar yetiştiği sürüden kovulmuş fakat yaşlı zayıf erkek aslanların sürüsünü ele geçirirler.

 

yani risalede anlatılana verilecek en son örnektir aslanalr.çünkü güçlü olanlar sürü oluşturur,zayıflar sürüden kovulur.

 

o dediğin "yalnız yaşayanlarda var " mecburiyetten ama onlarda 2-3 aslan olabiliyor.

 

örnek verilirken genel bir duruma örnek verilir,istisnalara değil.

 

o halde risale okumasına rağmen inanamayan biri varsa ki vardır o halde risalei nur iman kurtarmazda denilebilir.olaya senin gibi bakacaksak kaviler ittifaka ihityaç duymadıkları için sürü halinde gezmez.zayıflar ittifaka ihityaç duyduğu için sürü halinde gezer anlamındaki çıkarıma bir tane bile sürü halinde gezen aslanlar göz önüne alındığında o çıkarımda yanlış olmuş olur.

 

o halde alyuvarlar konusundaki görüşünüde alalım.bakalım ona ne diyeceksin?

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

bu kadari cok komik olmus ...

ilmen zayif duz bir bakis acisi ile elestirilmis

cehenneme razi olmuyor ki ; ne diyor devaminda ?

cunku diyor cehennemde olsam bile gonlum gul gulistan olur ...

cennet te cehennem de ruhta yasanan bir meziyettir smile.png

beden cehennemde olsa bile ruh felah bulduktan sonra orasi cennettir ..

biz cennetin cicegine ya da sarabina kanmadik ki ; guzel ahlakla gonlumuzun feveran etmesine kandik ...

said nursi de hakkindan fedakarlik yapan, din kardesinin nefsini kendi nefsine tercih eden bir uslup kullanmis ..

Allah ecrini artirsin smile.png

 

"Cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken, gönlüm gül-gülistan olur" süzünden "cehenneme razi olmuyor " anlamını çıkarabilmek daha komik:)

 

gelelim fedekarlık konusuna

risalei nurun değişik yerlerinde vazifemiz iman kurtarma diyor.dünya hayatında iman kurtarma vazifesi yapıyor.cehenneme razıyım derkende "Milletimizin imanını selâmette görürsem" diyor.yani iki olayda aynı.ama birinde cehenenme razıyım diyor diğerinde geçici dünya sıkıntılarına katlanamıyor(iman kurtarma vazifisi yaparken karşılaşılan dünyalık sıkıntılardan dolayı intihar etmek isteyen biri cehenneme katlanırım demesi şaşırtıcı bir olay).seninde değinmediğin kaderin herşeyi güzeldir deyip intiharı düşünmeside ayrı bir olay.

 

"Bana, 'Sen şuna buna niçin sataştın?' diyorlar. Farkında değilim; karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor, içinde evladım yanıyor, îmanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, îmanımı kurtarmaya koşuyorum. Yolda birisi beni kösteklemek istemiş de, ayağım ona çarpmış, ne ehemmiyeti var? O müthiş yangın karşısında bu küçük hadise bir kıymet ifade eder mi? Dar düşünceler, dar görüşler!.. "Tarihçe-i Hayat

 

hani kösteklemelerinin ne ehemmiyeti var dı?kösteklemeleri küçük hadiseydi? köstekliyorlar diye intiharı düşündüğüne göre demekki ehemmiyeti varmış.

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

Konuştuğunuz konu hakkında çok fazla bilgim yok ve amacım konuyu tartışmak değil..Ancak birşeyi merak ettim..Aslan kavramı üzerinde epey konuşmuşsunuz..İlgiyle konuyu okuduktan sonra merak ettim ve biraz araştırdım..Sözü geçen aslan kavramının sözlükteki karşılığı olan aşağıdaki kelimeleri buldum :

 

 

merhub, esed, haydar, şir, kasvere, hümam, nehham, nehik, sefr, necid, muztahid, kuşam, mehub, sımm, sid, vehhas..

 

Şimdi siz hangi aslan kavramının karşılığı olan anlam üzerine konuşuyorsunuz? Bunu merak ettim..Açıklarsanız sevinirim..

 

normal bildiğimiz aslan karşılığı üzerinden tartışıyoruz..zaten aynı yerde tilkilerden,yabani keçilerinden,kurtlardanda bahsediyor.hadi aslan o manalara geliyor ya bunlar?yani risalede bahsedilen bildiğimiz aslanlar.

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

ben size keskince acikliyim ;

 

tabiiyun ve maddiyun felsefesi

 

tabiyun yani tabiatcilik felsefesi tam anlami ile ateist bir felsefedir ve dine set ceker

 

maddiyun felsefesi de madde felsefesi yani ateist bir felsefedir ve maddenin mutlak varlik oldugunu savunur

madde big bangdan once yoktu tongue.png yani ezeli ve ebedi degil ... atom enerjle vardir ve o enerji bi anda cekilip alininca bi elma durdugu yerde siliniverir tabiattan wink.png bilim bunu kabul etti ..

 

her neyse

 

bu iki felsefenin kuresel zihniyetteki gizli rolu uzerine bir aciklama yapmis Said nursi ve hakli da ..

 

insan, amacsiz ve bos bir dunya gorusuyle zamanla nemrut gibi gaddarlasabilir

potansiyel bir tehlikeye dikkat cekiyo sait nursi ve hakli !

 

 

dikkatle bakan iyice gorur

 

kimse tabiat ana ya da materyalist bir felsefeyi suclayamaz ; ama bu felsefeler kusursuz degillerdir ve zamanla insandan asil potansiyellerini gotururler ...

 

 

bahsettiklerin senin yorumun.bu anlattıkların işin sana göresi.bakalım risale sitesi bu konu hakkında nedemiş:

 

 

 

 

"

 

Biz Üstadı mehdi olarak biliyoruz, Hz. İsa (as) da Mehdiye namazda tabi olacak deniliyor, bunu nasıl anlamalıyız?

 

Yazar: Sorularla Risale, 30-12-2009

 

Deccalın dinsizlik cereyanı; materyalist felsefeden beslenen Komünist hareketidir. Bu dinsizlik hareketine karşı yani Komünizme karşı, İslam ile Hristiyanlık alemi ittifak sağlamışlardır. Dünyanın iki blok olduğu dönemde, bir tarafta dinsizliğin başını Rusya çekiyordu, diğer tarafta dinsiz olan Komünizme karşı Amerika başı çekiyordu. Amerika o dönemlerde Rus ve Komünizm tehlikesine karşı, İslam ülkelerine de çok yardımlarda bulunmuştur. Hatta bu tehlikeye karşı NATO paktını kurmuşlardır. Bütün bunlar İslam alemi ile Hristiyan aleminin ittifak içinde dinsizliğe karşı mücadele ettiğinin vesikası hükmündedir.

 

Hazreti İsa (as)’in herkesin gözü önünde gökten inip insanlığa göstere göstere İslam ve Hristiyanlık ittifakını temin etmesi, imtihan ve adetullah kanunlarına uygun değildir. Bu sebeple Hazreti İsa (as) perdeli olarak nüzul edecektir. Onu herkes İsa (as) olarak bilmeyecek. Üstad bu manayı şu ibareler ile ifade ediyor:

 

"Hazret-i İsâ Aleyhisselâm geldiği vakit, herkes onun hakikî İsâ olduğunu bilmek lâzım değildir. Onun mukarreb ve havassı, nur-u imanla onu tanır. Yoksa, bedâhet derecesinde herkes onu tanımayacaktır."(1)

 

Hazreti İsa (as) ile Mehdi aynı dönemde olacaklar. Buna işaret eden hadisler vardır.

 

“Hazret-i İsa Aleyhisselâm gelir, Hazret-i Mehdîye namazda iktida eder, tâbi olur." (Buhari, Enbiya: 49; Müslim, İmân:244, 245, 247; İbn-i Mâce, Fiten: 33; Müsned, 2:336, 3:368)

 

"İsa Aleyhisselâm Büyük Deccalı öldürür." (Tirmizi, Fiten: 62; Ebû Dâvud, Melâhim: 14; Müsned, 3:420, 4:226; el-Hâkim, el-Müstedrek, 4:529-530. )

 

Mehdi ile Deccal aynı dönemde olacağına göre, demek Hazreti İsa (as) da Mehdi ile aynı dönemde olacaklar. Bütün bu yorumlar ışığında meseleye bakacak olursak; Hazreti İsa (as) nüzul etmiş, Mehdi ve Deccal de çıkmıştır. Bu olayların açıktan ve aleni olmadığını da yukarıda izah etmiştik.

 

(1) bk. Mektubat, On Beşinci Mektup."

 

link:http://www.sorularlarisale.com/makale/12354/biz_ustadi_mehdi_olarak_biliyoruz_hz_isa_as_da_mehdiye_namazda_tabi_olacak_deniliyor_bunu_nasil_anlamaliyiz.html

 

 

 

"Hz. İsa'nın deccalı ve temsil ettiği inkar-ı uluhiyet fikrini öldüreceği ifade ediliyor. Risalelerin sair yerlerine bakıldığı zaman, deccalı komünizmin temsil ettiği ve Risalelerin inkar-i uluhiyet fikrini öldürdüğü yazılıdır. Hz. İsa'nın görevi?..

 

Yazar: Sorularla Risale, 29-7-2011

 

Deccalin dinsizlik cereyanı, materyalist felsefeden beslenen komünist ve ateizm hareketidir. Bu dinsizlik hareketine karşı, yani komünizme karşı İslam ile Hristiyanlık alemi ittifak sağlamışlardır. Dünyanın iki blok olduğu dönemde, bir tarafta dinsizliğin başını Rusya çekiyordu, diğer tarafta dinsiz olan komünizme karşı blokun başını da Amerika çekiyordu.

Amerika o dönemlerde Rus ve komünizm tehlikesine karşı İslam ülkelerine de çok yardımlarda bulunmuştur. Hatta bu tehlikeye karşı NATO paktını kurmuşlardır. Bütün bunlar İslam alemi ile Hristiyan aleminin ittifak içinde dinsizliğe karşı mücadele ettiğinin vesikası hükmündedir.

Hazreti İsa (as)’in herkesin gözü önünde gökten inip insanlığa göstere göstere İslam ve Hristiyanlık ittifakını temin etmesi, imtihan ve adetullah kanunlarına uygun değildir. Bu sebeple Hazreti İsa (as) perdeli olarak nüzul edecektir. Onu herkes Hz. İsa (as) olarak bilmeyecek. Üstad Hazretleri bu manayı şu ibareler ile ifade ediyor:

 

 

 

 

"Hazret-i İsâ Aleyhisselâm geldiği vakit, herkes onun hakikî İsâ olduğunu bilmek lâzım değildir. Onun mukarreb ve havassı, nur-u imanla onu tanır. Yoksa, bedâhet derecesinde herkes onu tanımayacaktır.
"
(1)

Hazreti İsa (as) ile mehdi aynı dönemde olacaklar. Buna işaret eden hadisler vardır.

“ Hazret-i İsa Aleyhisselâm gelir, Hazret-i Mehdîye namazda iktida eder, tâbi olur.
"
(2)

"İsa Aleyhisselâm Büyük Deccalı öldürür."
(3)

Mehdi ile deccal aynı dönemde olacağına göre, demektir ki, Hazreti İsa (as) da mehdi ile aynı dönemde olacaklar. Dönemi sadece şahsı maddi olarak da düşünmemek gerektiği kanaatindeyiz. Bütün bunları bir arada düşündüğümüzde, rivayetlerde bir çelişki olmadığı görülecektir.

Kaynaklar:

 

(1) bk. Mektubat, On Beşinci Mektup

(2) bk. Buhari, Enbiya: 49; Müslim, İmân:244, 245, 247; İbn-i Mâce, Fiten: 33; Müsned, 2:336, 3:368.

(3) bk. Tirmizi, Fiten: 62; Ebû Dâvud, Melâhim: 14; Müsned, 3:420, 4:226; el-Hâkim, el-Müstedrek, 4:529-530.

"

link:http://www.sorularlarisale.com/makale/20539/hz_isanin_deccali_ve_temsil_ettigi_inkar-i_uluhiyet_fikrini_oldurecegi_ifade_ediliyor_risalelerin_sair_yerlerine_bakildigi_zaman_deccali_komunizmin_temsil_ettigi_ve_risalelerin_inkar-i_uluhiyet_fikrini_oldurdugu_yazilidir_hz_isanin_gorevi.html

 

 

 

 

 

 

 

 

dennise arkadaş

 

 

birde sana birşey sorayım.risalei nurun konuyla ilgili bölümünde yazan "Deccal ise, daha ileri gidip, cebbârâne surî hükûmetini bir nevi rububiyet tasavvur edip ulûhiyetini ilân eder." burda Said Nursi'nin bahsettiği"cebbârâne surî hükûmet " S.S.C.B zamanındaki komünist Rusya hükümeti değil mi?yani senin değin gibi sadece Tabiiyyun, maddiyyun felsefesi değil "Tabiiyyun, maddiyyun felsefesinden tevellüt eden" diyor.

 

 

yok hala "tabiyun yani tabiatcilik felsefesi tam anlami ile ateist bir felsefedir " diyorsan sana soruyorum. risalede "Dinsizlik cereyanına karşı ayrı ayrı iken mağlûp olan İsevîlik ve İslâmiyet..."diyor.şu an bu cereyan karşısında mağlup durumdalar mı? Rusyanın komünizm yıllarına göre çok çok daha güçlü değiller mi?hatta komünizmin en güçlü temsilcisi S.S.C.B yıkılmadı mı?

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

Kurtlerden en cok said nursiyi severim ..

 

soledigi hersey de cikmistir ...

 

cikmamis olan seyler de zamanla cikicaktir ...

 

bir kehanete son kullanma tarihi koymamak lazimdi biggrin.png sanki aksine ispata acele etmek gibi geldi ..

 

diğer mesajınada cevap yazdım.oradada şunu demiştin:"tabiyun yani tabiatcilik felsefesi tam anlami ile ateist bir felsefedir ve dine set ceker"

 

eğer dediğin gibi ateizm ise bu ateizmin en güçlü dönemi S.C.B zamanındaki komünist Rusya zamanı değil mi?

yok eğer ateizm ileride daha güçlü olacak dersen o halde sana şunu sormak gerekir:risalei nurlar varken ateizm büyüyecek,güçlenecekse ve bunu iman kurtarma işi yapan risalei nurlar durduramazsa ateizm güçlendiğinde nasıl durdurabilsin?zayıfken güçlenmesini engeleyemeyen güçlendiğinde nasıl durdurabilsin?

 

gelelim tarih koymaya.bir önceki mesajımı okursan kehanetin son kullanam tarihinin çoktan geçtiğini anlarsın.ve biraz düşünürsen dinsizlik fikri ne zaman daha güçlü idi ve şimdi zayıfladımı diye kehanetin tutmadığını anlarsın.

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

Sevgili Battal'a

 

İsa Mesih'in belirttiği gibi olaya bakarsak Hz.Muhammed'te Tanrı'nın çocuğudur,Said Nursi'de,bende,dennisede,Videnste öyledir..Anlaşılması gereken şey budur..Baba ve oğul ne kadar yakınlığı,samimiliği anlatan ve güzelbir sembol bu..Mesih'in Kur'an daki Allah'a söylediği bir söz..

 

"Sen benim içimdekini bilirsin"

 

 

"Yahudiler, “Üzeyr, Allah’ın oğludur” dediler. Hıristiyanlar ise, “İsa Mesih, Allah’ın oğludur” dediler. Bu, onların ağızlarıyla söyledikleri (gerçeği yansıtmayan) sözleridir. Onların bu sözleri daha önce inkâr etmiş kimselerin söylediklerine benziyor. Allah, onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar!" TEVBE Suresi 30. Ayet

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

hepsi sürü halinde yaşadığı bilinir ama sürüden kovulan bireylerin yalnız yaşadığı bir gerçektir..O halde yalnız yaşayan aslanlar dediğimiz zaman yalan birşey söylemiş olmayız..

 

Saygılar

 

sana cevap olarak yazdığım mesajalrıma ek olarak şunuda söyleyim.buda şimdi aklıma geldi.

 

risalei nurda ne diyor "Arslanlar, tilkiler gibi ittifaka muhtaç olmadıkları için ferdî yaşıyorlar. " şimdi senin dediğin yalnız yaşayan aslanlar, tilki mi?laughing.gif

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

Battal arkadaşım,

sizi okurken kendimi bir an belgesel izler gibi hissettim original.gif

zira işin özünü bırakıp "aslanların sosyal hayatı" hakkında derin gözlemlere girmişsiniz..

 

Bu arada madem normal ve bildiğimiz aslandan bahsediyor muşuz.. aslanlar hakkında bu derece bilgi sahibi olduğunuza göre bir zahmet "anormal ve bilmediğimiz aslan" nasıl oluyor onu da açıklayınız bana lütfen..

 

Konu hakkında yazdığım son iletiyi okumadığınız gayet açık..Muhtemelen başladınız okumaya ama ya sıkıldınız bıraktınız ya da anlamadınız, anlamak için gayret sarfetmediniz..

Size anlayacağınız şekilde özetleyeyim o zaman..

 

Bir çok sembolik tarzda yazılan kitap vardır..Kutsal kitaplar da böyledir..

Hatta Kafka'nın böceği de..

Şimdi siz muhakkak onu okusanız "bu bir hamam böceğinin hayatıdır" dersiniz ya..neyse..

 

Said i nursi'nin risalesi de böyledir..Burada kastedilen aslan "ferdiyet"tir..

Zira "Çok büyük kalabalıklar içerisinde de yaşıyor olsa, bu merâtib-i hayat'da bulunan zât, böyle bakıldığında

tek başına olmuş olacaktır.

Kanıtı ise, kimse onu anlamayacak ve mecnun ya da deli olarak vasıflandıracaklardır"

 

Yani ferdi yaşayan kimse bir aileye ya da bir topluluğa dahil olmuş olsa bile, onlarla aynı bakış açısı ve boyutta olmayabilir...

Yani bir arada görmeniz onların aynı tarzda düşündüp, hayata aynı gözle baktıkları anlamına gelmiyor..

 

Ortak yaşayanlar simbiyozlardır, fert olamayan da onlardır..Bu ifadem de semboliktir, haberiniz olsun..

Ne anladıysanız artık..

 

Battal, sizin tartışmanız biçim üzerinden yapıldığı için asla sizinle bir noktada anlaşmak ve uyuşmak mümkün olmayacaktır..Ben meseleye biçem üzerinden bakıyorum çünkü original.gif

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

Katılın Görüşlerinizi Paylaşın

Şu anda misafir olarak gönderiyorsunuz. Eğer ÜYE iseniz, ileti gönderebilmek için HEMEN GİRİŞ YAPIN.
Eğer üye değilseniz hemen KAYIT OLUN.
Not: İletiniz gönderilmeden önce bir Moderatör kontrolünden geçirilecektir.

Misafir
Maalesef göndermek istediğiniz içerik izin vermediğimiz terimler içeriyor. Aşağıda belirginleştirdiğimiz terimleri lütfen tekrar düzenleyerek gönderiniz.
Bu başlığa cevap yaz

×   Zengin metin olarak yapıştırıldı..   Onun yerine sade metin olarak yapıştır

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Önceki içeriğiniz geri getirildi..   Editörü temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...

Önemli Bilgiler

Bu siteyi kullanmaya başladığınız anda kuralları kabul ediyorsunuz Kullanım Koşulu.