Jump to content

İslam Tarihi (Mekke Dönemi)


Recommended Posts

DAYANAKLAR

 

Kur’an-ı Kerim:

 

Adiyat – Ahzap - Al-i-İmran – Ahkaf – Ankebut - A’raf – Bakara –Casiye - Cin - Cum’a – Duhan – Hicr - En’am – Enbiya – Enfal –Fatır – Fecr – Fetih - Furkan – Fussilet – İbrahim – İsra - Hac – Hadid –Hakka – Haşr – Hicr – Hucurat – Hud – İsra – Kalem – Kamer – Kehf – Kasas – Lokman – Maide – Mearic – Meryem – Müddesir - Mû’minûn –Mu’min- Mürselat – Mümtehine – Nahl – Naziat –Necm - Neml – Nisa – Nuh – Nur – Rahman – Rum – Sad –Saff – Saffat – Sebe – Secde – Şuara – Tahrim – Tevbe – Tur –Taha –Yasin –Yunus –Yusuf – Zariyat - Zuhruf

 

Kuran-ı Kerim Meal ve Tefsirleri

 

Sahih Hadisler

 

Dört İncil

 

= = =

 

FAYDALANDIĞIMIZ ESERLER

 

Abdullah Aydemir=İslami kaynaklara göre peygamberler

Ahmet b.Hanbel=Müsned

Ahmet Cevdet Paşa= Kısas-ı Enbiya

Belâzuri=Ensabu’l Eşraf

Beyhaki=Delailin Nübüvve

Beyhaki=Sünen

Bünyamin Ateş= Peygamberler tarihi

Buhari=Sahih

Büyük İslam Tarihi (Kurul)

Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Ebul Ferec ibn.Cevzi=El Vefa

Ebul Fida=Elbidaye vennihaye

Ebu Nuaym=Delailün Nübüvve

Diyarbekri=Hamis

Halebi=İnsanüluyun

İbn.Abdulberr=İstiab

İbn. Esir=Kâmil

İbn. Haldun=Tarih

İbn.İshak-İbn. Hişam= Sîre

İbn.Kayyım=Zadülmead

İbn. Kesir= Kuran tefsiri

İbn. Sa’d=Tabakat

İbn. Seyyid=Uyûnul Eser

İmam-ı Gazali= İhya

Kastalani=Mevahibülledüniyye

Maurice Bucaille=Müsbet ilim yönünden Tevrat, İnciller ve Kuran

Muhammet Hamdi Yazır=Hak dini, Kuran dili

M.Asım Köksal=İslam Tarihi

M.Asım Köksal=Peygamberler tarihi

Müslim=Sahih

Taberi=Tarih

Yakubi=Tarih

Zehebi=Tarih-ül İslam

 

= = =

 

Gönlünün Allah ve Peygamber sevgisiyle dolu, dolu olduğunu iyi bildiğim ve bu konu da pek çok kişiyle birlikte şahadette bulunabileceğim dünyalar güzeli, Cennetmekan pek sevgili anneciğime ithaf olunur.

 

Lütfen onun ve ahrete intikal etmiş diğer Müslüman kardeşlerimizin ruhlarına bir FATİHA okuyunuz.

Link to post
Share on other sites

NİÇİN SİYER İLMİ?

 

 

Bismillahirrahmanirrahim

 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla!

 

O Allah ki eşi ve şeriki yoktur. Din gününün sahibidir.

 

Yerdekilerin, göktekilerin ve ikisi arasındakilerin sahibi O’dur. Onun her şeye gücü yeter. Yalnız O’na ibadet eder, yalnız O’ndan yardım dileriz.

 

Şanı yüce Allah (cc) insanı yarattı. Doğru yolu bilsinler diye peygamberler gönderdi. Yüz yirmi dört bin peygamberin yalnız yüz otuz beşine kitaplar verdi. Peygamberlerden kimini bize bildirdi, kimini bildirmedi.

 

Siyer ilmi peygamberlerin hayatını anlatan ilim demektir.

 

İnsanlar inandıkları, rehber edindikleri peygamberlerini yüceltmek istemişler, her kavim peygamberini ululamaya çalışmış; onlara olmadık sıfatlar yakıştırarak hayatlarına israiliyat dediğimiz hurafeler karıştırmışlardır.

 

Fakat bir peygamber vardır ki onun hayatı bir Güneş gibi apaçıktır. O ahirzaman peygamberi Hz. Muhammed(a.s)tir.

 

Onun hayatı Kuran-ı Azimüşşanın en doğru tefsir edilerek yaşanmış şeklidir.

 

O yaşam ki Allah’ın sevgilisi olduğu halde dünya nimetlerini bir kenara itivermesi; inananlar kolayca örnek alıp, taklit edebilsinler diye son derece sade ve gösterişsiz bir hayatı tercih etmesinin sonucudur.

 

Düşününüz ki dünya nimetlerinin en iyilerini, en güzellerini sahip olma şansı olduğu halde O bunlara itibar etmemiş, hayatı boyunca üç gün üst üste karnı tok olduğu halde yatıp uyumamıştır.

 

Karnını taş bağlayıp, açlığını yatıştırmaya çalışanlardan biri de Odur.

 

Henüz anne karnındayken babasını kaybedip yetim kaldı.

 

Beş yaşındayken annesini kaybetti. Hem yetim hem öksüz kaldı. Hz. Fatıma dışındaki evlatlarıyla iki hanımını kendi elleriyle kabre koydu. En büyük acı olan evlat acısını defalarca tattı.

 

O Allah’ın Resulü ve Habibi olduğu halde acılarla terbiye edildi.

 

O hayatını maddiyatla değil de manevi güzelliklerle bezemiş; gelmiş, geçmiş en büyük insan, Allah’ın kulu ve resulüdür.

 

Hayatının bir güneş gibi apaçık olması, israiliyet türü hiç bir hurafenin karışmaması biz Müslümanlar için bulunmaz bir nimettir.

 

Bulunmaz bir nimettir çünkü Onun yaşayışını taklit ederek ulaştığı yüksek makamların şeref ve mükâfatlarından bir nebzecikte olsa pay alabiliriz. En zengininden en fakirine kadar hiç bir Müslüman'ın onu taklit etmekten alıkoyan haklı bir gerekçesi olamaz.

 

Biz Onun hayatında sevgi, şefkat, merhamet, alçak gönüllük, sabır, af, cesaret, yiğitlik gibi insani meziyetlerin en güzel örneklerini görürüz.

 

Bir bakıma onun hayatının öğrenirken asr-ı saadet dönemini birlikte yaşarız.

 

Onun ashabından, kapı dibi komşularından biri oluruz. Onunla birlikte dertlenip kederlenir, onunla birlikte acılar çeker, onunla birlikte seviniriz.

 

Güzel yüzünü görür, tatlı sesini dinleriz. Bedir’de, Uhut’ta onunla birlikte savaşırız. Onunla birlikte gazalara çıkarız.

 

Bir bakıma bizzat kendisi tarafından müjdelenmiş olan Onu görmeden sevenlere vaat edilen en yüksek, en üstün makamlara ulaşma şansımız olur. Onu öğrenelim ve Onun gibi yaşamaya çalışalım.

 

 

Hüdai ÇAKMAK

Link to post
Share on other sites

HZ. MUHAMMED’İN (a.s.v) SOYU VE YAKINLARI

 

Peygamber efendimiz Kureyş kabilesindendir. Kureyş kabilesi ise aynı soydan gelmekteydi. Fertleri uzaktan, yakından birbirleriyle akrabaydı. Bu nedenle birbirlerine; amcamın oğlu, kardeşimin oğlu ya da amcamın kızı, kardeşimin kızı diye hitap etmekteydiler.

 

İslam tarihindeki olayları tam manasıyla anlayabilmek, doğru irdeleyebilmek için peygamber efendimizle kavmi arasındaki akrabalık ilişkilerini de yakından bilmek gerekir.

 

Fakat daha önce belirttiğimiz gibi peygamber efendimizin soyu Kureyş kavmi ile iç içedir. Bu bile başlı başına çok geniş ve derin bir konudur. Biz burada sadece peygamber efendimizin soyu ile İslam tarihinde adı geçen kişilerden bahsedeceğiz.

 

= = =

 

Peygamber efendimiz soyu konusunda dedesi Abdülmuttalib’ten sonra yirminci atasına kadar zikredilmesine izin vermiştir. Buna göre O:

 

Muhammed (a.s.v) b. Abdullah b. Abdülmuttalib (Şeybe) b. Haşim (Amr) b. Abd-i Menaf (Mugire) b. Kusayy (Zeyd) b. Kilab b. Mürre b. Kâ’b b. Lüey b. Galip b. Fihr b. Malik b. Nadr b. Kinâne b. Hüzeyme b. Müdrike (Amir) b. İlyas b. Mudar b. Nizar b. Maad b. Adnan’dır.

 

Peygamberimizin soyu Adnan’dan kırk ata sonra İsmail b. İbrahim’e (a.s.) gelip dayanır.

 

Peygamberimizin ataları konusunda daha geniş bilgi isteyen okuyucularımız ikinci cildimize (Cahliye Dönemi) müracaat edebilirler.

 

= = =

 

Peygamberimizin babası Haşim oğullarından Hz. Abdullah b. Abdülmuttalib’tir.

 

Peygamberimizin annesi Zühre oğullarından Hz. Amine bint-i Vehb’tir. Bu nedenle Zühre oğulları peygamberimizin dayısı durumundadır.

 

Ashab-ı Kiramdan Hz. Sa’d b Ebi Vakkas Zühre oğullarındandı. Peygamber efendimiz kendisine dayım diyerek iltifat buyururdu.

 

= = =

 

Peygamberimizin anneannesi Abdüddar oğullarından Berre bint-i Abdüluzza’dır.

 

Peygamberimizin babaannesi Mahzum oğullarından Fatıma bint-i Amr’dır.

 

Peygamberimizin anne yönünden dedesi Vehb b. Abd-i Menaf b. Zühre’dir.

 

Peygamberimizin baba yönünden dedesi Abdülmuttalib b. Haşim’dir.

 

Görüldüğü gibi peygamberimiz soyca baba tarafından Haşim oğullarına, anne tarafından Zühre oğullarına, anneanne tarafından Abdüddar oğullarına, babaanne yönünden ise Mahzum oğullarına gelip dayanmaktadır.

 

= = =

 

Peygamberimizin dedesi Abdülmutalib’in annesi Selma bint-i Amr hatun Medine’de oturan Neccar oğullarındandı. Bu nedenle Neccar oğulları peygamberimize dayı düşmekteydiler.

 

Peygamberimizin dedesinin dedesi Abd. Menaf b. Kusayy’ın annesi Cürhümî’lerden (Huzaâ’lardan) Hubba Hatun idi.

 

Bu nedenle Cürhümilerde (Huzaâlarda) peygamberimize dayı düşmekte idiler. Huzaâlar ile Haşim oğulları her zaman birbirlerine yakın durmuşlar ve yardımcı olmuşlardır.

 

= = =

 

Sakiflerden Benî Sa’d b Bekir kabilesi peygamberimize süt anneliği ve kardeşliği yönünden yakındılar.

 

Arap gelenek ve göreneklerine göre süt anneliği ve kardeşliği gerçek anne ve kardeşlerden farksızdır. Bu nedenle bu bağ son derece güçlüdür ve ömür boyu sürmüştür.

 

= = =

 

Peygamberimizin büyük, büyük dedesi Kusayy b. Kilab’ın annesi Fatıma bint-i Sa’d, kocasının ölümünden sonra Kudaâ’lardan Rebia b Haram ile evlenmiş olduğundan peygamberimizle Kudaâlar arasında akrabalık bağı kurulmuştur.

 

= = =

 

Peygamberimizin zevceleri:

 

1-Ümmül müminin Hz. Hatice bint-i Hüveylid (r.anha)

 

2- Ümmül müminin Hz. Sevde bint-i Zem’a (r.anha)

 

3- Ümmül müminin Hz. Aişe bint-i Ebu Bekir (a.anha)

 

4- Ümmül müminin Hz. Meymune (r.anha)

 

5- Ümmül müminin Hz. Ümmü Habibe (r.anha)

 

6- Ümmül müminin Hz. Ümmü Seleme (r.anha)

 

7- Ümmül müminin Hz. Zeynep bint-i Cahş (r.anha)

 

8- Ümmül müminin Hz. Zeynep bint-i Huzeyme (r.anha)

 

9- Ümmül müminin Hz. Safiye (r:anha)

 

10- Ümmül müminin Hz. Hafsa bint-i Ömer (r.anha)

 

11- Ümmül müminin Cüveyriye bint- Haris (r.anha)

 

12- Ümmül müminin Hz. Mariye (r.anha

 

Ümmül müminin Hz. Hatice bint-i Hüveylid (r.anha) ile Ümmül müminin Hz. Zeynep bint-i Huzeyme (r.anha) peygamberimizin sağlığında vefat etmişlerdir.

 

Peygamber efendimizin vefatından sonra Ümmülmüminin olan hanımları içinde ilk vefat eden Zeynep bint-i Cahş (r.anha) en son vefat eden ise Hz. Ümmü Seleme’dir (r.anha)

 

Peygamberimiz yukarıda belirtilenler dışında Esma bint-i Numan’el Kindî ile hicretin dokuzuncu yılında evlenmiş ise de bu kadın, onu çekemeyen bazı kadınların oyununa gelmiş, peygamberimizin onaylamadığı bazı davranışlarda bulunmuş, peygamberimizde onu gerdeğe girmeden babasının evine göndermiştir.

 

Peygamberimiz Reyhane isminde bir hanımla nikâhlanmış ise de kadının vücudunda hastalık belirtisi bazı alacalar bulunduğundan gerdeğe girmemiştir.

 

= = =

 

Peygamberimizin erkek evlatları:

 

1-Hz. Kasım.

 

2-Hz. Abdullah

 

3-Hz. Tayip

 

4- Hz. Tahir

 

5-Hz. İbrahim

 

= = =

 

Peygamberimizin kız evlatları:

 

1-Hz. Zeynep (r.anha)

 

, 2-Hz. Rukayye (r.anha)

 

3-Hz. Ümmü Külsüm (r.anha)

 

4-Hz. Fatımatüzzehra (r.anha)

 

Hz. İbrahim dışındaki evlatlarının annesi Hz. Hatice bint-i Hüveylid’tir. Hz. İbrahim’in annesi Hz. Mariye’dir.

 

Bazı kaynaklarda Hz. Tayip ve Hz. Tahir’in aynı çocuk olduğu şeklinde bir rivayet vardır. Bu rivayet doğru ise peygamberimizin dört kız, dört erkek evladı olmuş olur.

 

Peygamberimizin erkek evlatlarının hepside küçük yaşlarda vefat etmişlerdir.

 

Hz. Fatıma dışındaki bütün evlatları peygamberimizin sağlığında vefat etmişlerdir.

 

Bu durumda peygamberimiz bazı kaynaklara göre sekiz, bazı kaynaklara göre de yedi defa evlat acısını tatmış, iki hanımını da kendi elleriyle defnetmiştir.

 

= = =

 

Peygamberimizin damatları:

 

1-Ebul’As (r.a) (Hz. Zeyneb’in kocasıdır.)

 

2-Hz. Osman b. Affan (r.a) (Hz. Rukayye ile Hz. Ümmü Külsüm’ün kocasıdır.

 

3-Hz. Ali b. Ebu Talip (k.v) (Hz. Fatımatüzzehra’nın kocasıdır.

 

= = =

 

Peygamberimizin erkek torunları:

 

1-Abdullah b. Osman (Annesi Hz. Rukayye’dir)

 

2-Hasan b. Ali (r.a) (Annesi Hz. Fatımatüzzehra’dır.)

 

3-Hüseyin b. Ali (r.a) (Annesi Hz. Fatımatüzehra’dır.

 

Peygamberimizin kız torunları:

 

1-Hz.Zeyneb bint-i Ali (Annesi Hz. Fatımatüzzehra’dır.

 

2-Hz.Ümmü Külsüm Bint-i Ali (Annesi Hz. Fatımatüzzehra’dır.)

 

Peygamber efendimizin ilk sütannesi amcası Abdüluzza’nın (Ebu Leheb’in) cariyesi Süveybe Hatundur.

 

= = =

 

Peygamberimizin süt kardeşleri

 

Süveybe hatun oğlu Mesruk ile birlikte peygamber efendimizi, Hz. Hamza b. Abdülmuttalib’i (r.a) ve Ebu Seleme b. Abdülesed’i (r.a) de emzirmiştir.

 

Peygamberimizin ikinci süt annesi Benî Sa’d b Bekir kabilesinden Ebu Zueyb Abdullah b. Haris’in hanımı Halime Hatun’dur.

 

Buna göre peygamberimizin sütkardeşleri:

 

Mesruk (Süveybe hatun emzirdi)

 

Hz. Hamza b. Abdülmuttalib (r.a) (Süveybe hatun emzirdi)

 

Ebu Seleme b. Abdülesed (r.a) (Süveybe hatun emzirdi)

 

Abdullah b. Abdullah (Halime hatun emzirdi)

 

Şeyma bint-i Abdullah (Halime hatun emzirdi)

 

Üneyse bint-i Abdullah’tır. (Halime hatun emzirdi)

 

Arap kültüründe sütkardeşliği çok önemlidir. Süt kardeşlerin birbirleriyle evlenmeleri haramdır. Süt kardeşlerin öz kardeşlerden herhangi bir farkı yoktur.

 

= = =

 

Peygamberimizin dadısı Ümmü Eymen Bereke’dir.

 

Peygamberimizin gerçek annesi yerine koyup sevip, saydığı ve diğerlerinden ayrı tutup değer verdiği dört kadın vardır.

 

Bunlar:

 

1-Halime hatun (peygamberimizin sütannesi)

 

2-Fatıma bint-i Esed (r.anha) (Ebu Talib’in hanımı. Peygamberimizi ba-kıp, büyüten kadın.)

 

3-Ümmü Eymen Bereke (r.anha) (Peygamberimizin dadısı)

 

4-Süveybe hatun (Doğduğunda peygamberimizi emziren kadın)

 

Peygamberimiz sağlıklarında bu dört kadını sık, sık ziyaret eder, sevgi ve saygı gösterir, ikramlarda bulunurdu.

 

= = =

 

Peygamberimizin amcaları (yaş sırasına göre):

 

1-Haris..Annesi Semra Bint-i Cündüb’tür

 

2-Zübeyr..Annesi Fatıma Bint-i Amr

 

3-Ebu Talib (Abd-i Menaf)Annesi Fatıma bint-i Amr

 

4-Ebu Leheb (Abdüluzza). Annesi Lübna Bint-i Hacer

 

5-Kusem.. Annesi Fatıma Bint-i Amr

 

6-Dırar… Annesi Nüteyle Bint-i Cenab

 

7-Mukavvim(Abdülkâbe).Annesi Hale Bint-i Vüheyb

 

8-Hacl (Kaydak)..Annesi Hale Bint-i Vüheyb

 

9-Abbas..Annesi Nüteyle Bint-i Cenab

 

10-Hamza..Annesi Hale Bint-i Vüheyb’dir.

 

Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib en büyük oğlu Haris’e nispetle Ebül Haris künyesiyle künyelenmiştir. Beş numarada belirtilen Kusem küçük yaşta vefat etmiştir.

 

= = =

 

Peygamberimizin halaları olan Abdülmuttalib’in kızları ve bu kızların anneleri şunlardır.

 

1-Safiyye..Annesi Hâle Bint-i Vüheyb

 

2-Ümmü Hakîm Beyza.. Annesi Fatıma bint-i Amr

 

3-Âtike.. Annesi Fatıma bint-i Amr

 

4-Ümeyme… Annesi Fatıma bint-i Amr .

 

5-Ervâ…. Annesi Fatıma bint-i Amr

 

6-Berre …. Annesi Fatıma bint-i Amr

 

= = =

 

Peygamberimizin amcaoğulları:

 

1-Talib b. EbuTalib

 

2-Âkil b. Ebu talib

 

3-Cafer b. Ebu Talib (r.a)

 

4-Ali b. Ebu Talib (k.v)

 

5-Utbe b. Abdüluzza (Ebu Leheb)

 

6-Uteybe b. Abdüluzza (Ebu Leheb)

 

7-Abdullah b. Abbas (r.a)

 

8-Fadl b. Abbas (r.a)

 

9-Kusem b.Abbas (r.a)

 

= = =

 

Peygamberimizin amcakızları:

 

1-Ümmü Hani Fahite bint-i Ebu Talib (r.anha)

 

2-Fatıma bint-i Hamza b. Abdülmuttalib (r.anha)

 

= = =

 

Peygamberimizin halaoğulları:

 

1-Zübeyr b. Avvam ( Annesi Hz. Safiye bint-i Abdülmuttalip)

Zübeyr b. Avvam aynı zamanda Ümmülmüminin Hz. Hatice Bint-i Huveylid’in kardeşi Avvam’ın oğludur. Bu nedenle Hz. Hatice Zübeyr b. Avvam’ın halasıdır. Zübeyr b. Avvam’ın hanımı Esma Bint-i Ebu Bekir Ümmül-müminin Hz. Aişe Bint-i Ebubekir’in ablasıdır. Hz. Aişe Abdullah B. Zübeyr’in teyzesi olur.

 

2-Tuleyp b. Ümeyr (Annesi Hz. Erva Bint-i Abdülmuttalip)

 

= = =

 

Peygamberimizim halakızları:

 

1-Ümmülmüminin Hz. Zeynep bint-i Cahş

 

= = =

 

Peygamberimizin üveyoğulları:

 

1-Hind b.Ebi Hâle (r.a) (Annesi Hz. Hatice)

 

2-Hâle b. Ebi Hâle (r.a) (Annesi Hz Hatice)

 

3-Seleme b.Abdülesed (r.a) Annesi Ümmü Seleme

 

= = =

 

Peygamberimizin üvey kızları:

 

1-Hind bint-i Âtik (Annesi Hz. Hatice)

 

= = =

 

Peygamberimizin azatlıları:

 

1-Zeyd b. Harise

 

2-Ebi Kebşe

 

3-Enese

 

 

 

Devam edeceğiz.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.
Примечание: Ваше сообщение будет проверено модератором перед отправкой.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.