Zıplanacak içerik
 • Üye Ol

ateistdusunce

Φ Üyeler
 • İçerik Sayısı

  23
 • Katılım

 • Son Ziyaret

ateistdusunce - Başarıları

Çırak

Çırak (3/14)

 • İlk İleti
 • Ortak Nadir
 • İçerik Başlatan
 • Birinci Hafta Tamamlandı
 • Bir Ay Sonra

Son Rozetler

0

İçerik İtibarınız

 1. bakalım dediğiniz ve verdiğiniz sayılar konusunda ne derece haklısiniz. 11 - Allah size evlatlarınızın miras taksimini şöyle emrediyor: Çocuklarınızda, erkeğe iki kadın payı kadar, eğer hepsi kadın olmak üzere ikiden de fazla iseler, bunlara mirasın üçte ikisi ve eğer bir tek kadın ise o zaman ona malın yarısı vardır. Eğer ölen, ana ve baba ile birlikte çocuklar da bırakmışsa ana babanın her birine ölenin terekesinden altıda bir; şâyet ölenin çocuğu yok da, mirasçı olarak ana ve babası kalmışsa, ananın payı üçte birdir. Eğer ölenin kardeşleri varsa terekenin altıda biri ananındır. Bu paylar, ölenin borçları ödenip, vasiyeti de yerine getirildikten sonra hak sahiplerine verilir. Baba ve çocuklardan, hangisinin size fayda bakımından daha yakın olduğunu, siz bilmezsiniz. Bütün bunlar Allah tarafından farz kılınmıştır. Şüphesiz Allah alîmdir, hakîmdir. 12 - Eğer hanımlarınızın çocukları yoksa, bıraktıkları mirasın yarısı sizindir. Şâyet bir çocukları varsa o zaman mirasın dörtte biri sizindir. Bu paylar, ölenin vasiyeti yerine getirildikten ve varsa, borcu ödendikten sonra verilir. Eğer siz çocuk bırakmadan ölürseniz, geriye bıraktığınız mirasın dörtte biri hanımlarınızındır. Şâyet çocuklarınız varsa o zaman bıraktığınız mirasın sekizde biri hanımlarınızındır. Bu paylar, yaptığınız vasiyetler yerine getirilip ve varsa borcunuz ödendikten sonra verilir. Eğer ölen bir erkek veya kadının çocuğu ve babası bulunmadığı halde kelâle olarak (yan koldan) mirasına konuluyor ve kendisinin bir erkek veya kızkardeşi bulunuyorsa, bunlardan herbirinin miras payı terekenin altıda biridir. Eğer mevcut olan kardeşler bundan daha çok iseler, bu takdirde kardeşler mirasın üçte birini zarara uğratılmaksızın aralarında eşit olarak taksim ederler. Bu paylar ölenin vasiyeti yerine getirilip ve varsa borcu ödendikten sonra verilir. Bunlar, Allah tarafından bir emirdir. Allah her şeyi bilen ve yarattıklarına çok yumuşak davranandır. Üç kız =2/3 Anne +baba =1/6+1/6=2/6 Eş=1/8 %100 kusar için pay payda eşitliği olmalı toplam sonuç için 2/3+2/6+1/8=9/8 yapar ki buda %100 için 9/8 x 12.5/12.5= %112.5 yapar aslında %100 olması gerekir Sizin sistem için kurana bakalım 3 tane Kız (herbiri) : 16/81 1 tane Zevce/Hanım : 9/81 1 tane Baba : 12/81 1 tane Ana : 12/81 oranında alırlar Payda =81 için Kızlar =2/3.(27)=52/81 Tek kız için 52/3= 17.333333.... Eş için 1/8(10.125)=10.125/81 Anne+baba için 2/6=1/3(27)=27/81 oranları matematiksel olarak toplarsak 52/81+27/81+10.125/81=89.125/81 çıkar pay payda eşitliği sağlanmaz .
 2. görüşleriniz için teşekkür ederim . farkımız inancıniz dolayısı ile mevcut sadece .inanç konusunda fikir beyanında bulunmak pek istemem .tek cümle söylemek gerekirse Levhi mafuz tanrıyı paradoksa sürükler tanrıyıda kısıtlar .
 3. sayın episkop sistem evrendir.sisteme hoş geldiniz ve sistemi içinden inceliyoruz.evrenin içindeki olaylar buna siz,bende dahil evrenin bir önceki nedeninin sonucuyuz etki-tepki kanunu evren kanunlara göre ilerler . Evrenin temel kanunlarından birisi termodinamik kanunlarıdir. 0 . Kanun termodinamik denge ortamdaki enerji( ayrıca isidir ve fotondur) eşitliği . 1.enerji yoktan var vardan yok olamaz . 2. Kanun entropi ( kaos ) kanunu . herşey yıkıma mahkumdur.evren kaosa mahkumdur.değişim kaçınılmazdir.mükemmellik yoktur . 3. Kanun mutlak 0 hiçbir şey mutlak 0(-273.15℃) ye erisemez. Yani enerji durağan olamaz. Kuantum dalgalanmalari ve False vacuum kaçınılmaz
 4. sayın episkop için cevap. Sistemin determinist oluşu Godelin eksiklik teorisinin bir matematiksel sonucu gibidir. Sistemin içindekiler sistemi değiştiremez etkileyemez. Sistemin içindekiler sistemin nedenlerinin sonuçlarıdir. Sistem yada evren enerji ve fotonlardan oluşmuştur. Matematiksel olarak foton = n için godel eksiklik teorisi İnsan =n(n+1)/2 foton içerir . Evrendeki foton sayısı ise evren = n(+bilinmeyen ).(n (+bilinmeyen )+1)/2 + n(-bilinmeyen ).(n(-bilinmeyen)+1)/2 =0 foton içerir Kısaca sistem içindeki insan sisteme etki edemez. Sisteme göre ilerler . Sayın evrensel düşünce için cevap Kuantum mekaniği için durum . E=mc^2 için Fotonun kütlesi yoktur Dirac denklemi için foton serbest ( etki dışında) konumdadir . Heissenberg belirsizlik ilkesi ; P =h.k konumunda Fotonun kütlesi olmadığı için konumunun belirlenemez oldugunu söyler. Bu durumda konumunu yada hızını belirlemek için fotona dışardan etki etmek gerekir . momentum = hız değişimi .kütle değişimi için V =hız V<c için Heissenberg belirsizlik ilkesi yerini klasik mekanik te momentum için p=mv konumuna düşürür bu konumda foton tekil olmadığı için kütle çekimi ortaya çıkar enerji kinetik ( foton ) için durum E(k)= 1/2 mv^2 konumuna düşer .
 5. Bilimin sorusu "neden "dir; "nasıl " değildir. "Neden?" sorusu bilimsel düşünmenin gelişiminde etkili olmuş ve tarih boyunca ele alınışı değişimlere uğramıştır.Belirli gelişmelerin sonrasında ise neden sorusundan nedensellik kavramına geçildiği görülür.Özellikle Newton'un bulguladığı bilimsel gelişmeler ve doğabilimlerinin o dönemdeki ilerlemesi sonucunda nedensellik kavramının öne çıktığı söylenebilir.Nedensellik bir şeyin nedenini bilmek, ve bu da, bir şey meydana gelmişse ondan önce başka bir şey meydana gelmiştir düşüncesine sahip olmak anlamına geliyordu ve böylece, buradan da gelecegin kestirilebilir/bilinebilir bir şey olduğu fikrine varılıyordu.Eğer bir olayın geçmişteki nedeni biliniyorsa gelecekteki sonucu da bilinebilir olarak ele alınıyordu.newton fiziğinde, belirli bir anda eğer bir sistemin durumu biliniyorsa gelecekteki durumunun da ne olacağı tespit edilebilir olarak alınır.Nedensellik bu anlamda bir neden-sonuç ilişkisi olarak anlaşılmaktadır. Metaryalizm Diğer akımlar gibi felsefenin konusudur. Maddecilik, özdekçilik veya materyalizm, her şeyin maddeden oluştuğunu ve bilinç de dahil olmak üzere bütün görüngülerin maddi etkileşimler sonucu oluştuğunu öne süren, a priori olan hiçbir metafiziksel kavram kabul etmeyen felsefi kuramıdır. Bir diğer deyişle madde, varolan tek tözdür. Maddecilik "fiziksel maddenin tek veya esas gerçeklik olduğu" yönündeki kuramdır. Maddeciler, varoluşun insan bilinci gibi maddi olmayan kavramlarla temellendirilmesine karşı çıkarlar. Onlara göre dış dünyanın gerçekliği sorgulanamaz ve insan da bu maddi dünyaya bağlıdır. Örneğin, antik maddeciler, insan ruhunun beden dışı ve ölümsüz bir varlık olarak düşünülmesini kabul etmezler. İnsanı dış dünyanın bir parçası olarak görmesi ve insan bilincinin doğa üzerindeki egemenliğini kabul etmemesi yönüyle determinizm düşüncesiyle paralellik gösterir. İlkesi Maddecilik bilginin yapısı ve oluşumu hakkında bir postulattır. Bütün bilginin gözlem veya deneyim sayesinde oluştuğunu savunur Maddecilik bilmenin yapısı için iki dayanak öne sürer: Görüngüleri, Tanrı, ruh gibi kanıtlanmamış önermelerle açıklamaktan kaçınmak gerekir. Aksi takdirde, görüngülerin maddi kökleri yok sayılabilir. Örneğin bilinç kaynağını beynin işleyişinden alan bir görüngüdür ve ona metafiziksel açıklamalar getirmek dış dünyanın gerçek olmayışı gibi yanılgılara yol açabilir. Bütün önermeler gözlem veya deney ile kanıtlanmalı ve doğrulanmalıdır. Her şey maddeden gelip madde olarak devam etmektedir. Wikipedia. Determinizm Günlük hayatta aldığımız kararlar, düşüncelerimiz, eylemlerimiz , ahlaki tercihlerimiz belirlenmiş ve kesin kurallar içerisindedir. Özgür irade yanılsamadır. Bize özgü sandığımız hareketlerimiz sadece bilimsel yasaların işleyişidir. İnsanın iradesi nedenler zinciri ile gelişen bir durumdur ve bu durumda insanın etkisi yoktur. Sadece nedenler ve sonuçlar vardır. Bu sebepten nedensellik ilkesi determinizmin temel taşıdır. Evrende bir düzen vardır ve nedenler-sonuçlar bu düzen içerisinde işler. Bu düzen çözüldüğünde nedenler ve sonuçların açıklanıp daha sonra gelişecek olayların bilgisini elde etmek mümkün olacaktır. Wikipedia Nedensellik ilkesi Aynı neden aynı sonuca yol açtığına göre neden–sonuç bağlantısı kesin ve değişmezdir. Bu anlamda evrendeki tüm olay ve oluşlar, kesin, değişmez ve öngörülebilirdir. Diğer bir anlatımla evren, gözlemcinin ya da deney yapanın iradesinden bağımsızdır. Wikipedia Etki- tepki kanunu (neden sonuç ilişkisi) Newton kanunları 3. Yasa Bir cisme, bir kuvvet etkiyorsa; cisimden kuvvete doğru eşit büyüklükte ve zıt yönde bir tepki kuvveti oluşur. Burada dikkat edilmesi gereken bu kuvvetlerin aynı doğrultu üzerinde olduğudur. Bu yasa çoğu zaman şu cümle ile basitleştirilebilir “Her etkiye karşılık eşit ve zıt bir tepki vardır.” Hersey maddedir. Termodinamik kanunları Yasa 1 Bu yasa "enerjinin korunumu" olarak da bilinir. Enerji, yoktan var edilemez; var olan enerji de yok edilemez; sadece bir şekilden diğerine dönüşür. Bir sistemin herhangi bir çevrimi için çevrim sırasında ısı alışverişi ile iş alışverişi aynı birim sisteminde birbirlerine eşit farklı birim sistemlerinde ise birbirlerine orantılı olmak zorundadır. Bu ifadelerin yapılan deneylerle doğruluğu gözlenmiştir .
 6. ateistdusunce

  Alkol ve karaciger

  Alkol aşırı tuketilmedigi sürece çok zararlı değildir. Hatta bazı durumlar için faydaları vardır. Aşırı alkol tüketimi ,karacigerinizin büyümesine ve yağ(trigliserid) depolamasina neden olur . Karaciğerinizde trigliserid oranı arttıkça karaciğer görevlerini ve işlevlerini yerine getiremez konuma gelir. Kan pihtilasmasini,kolestrol dengesi ,protein sentezi glikozun nisastaya cevrilmesi ,safra ve kanda bulunan kimyasallarin atılımıni sağlayan karaciğer fonksiyonlarini yitirmeye başlar buda alkol alan kisilrin kanınin normal ortamda geç pıhtılasmasina ,kanda kimsayal maddelerin artışına,kanda yağ oranınin artmasına neden olur .
 7. Ani veya düzensiz kalp carpintilari günde bir veya iki kez bazen olabilir doğaldır. Fakat kroner arter damarlarinizda tıkanma olduğunda kalp teklemeleri artar günde ikiden veya üç den fazla olan kalp carpintilarinizda doktorunuza gorunmeniz gerekir zira bu durum sizi ani kalp krizine sürükleyebilir .kalbi besleyen bu damarlarin sağlığı önemlidir. aşırı kilo ,alkol ,düzensiz uyku ,stres( özellikle stres) kalp carpintilarinizi artırabilir arter damarlarinizin tıkanmasına sebep olabilir . Uyku düzensizliği ve stresi de bunun içine dahil edilmesinin sebebi dengesiz beslenmeye neden oluşu ve vücudun kendini korumak için yağ depolamasindan kaynaklıdir. Kroner arter tıkanıklığı ,kan tahlili ve ekg ile tesbit edilir. Tedavi yöntemleri; Stres,aşırı kilo vb. Şeylerden uzak durmaktir. Tıkanmış damar çoğunlukla koltuk altından anju ile tedavi edilir .
 8. yanlış bir bilgi . Ateizmin temeli metaryalizmdir doğru ama bilminde temeli metaryalizmdir. Basitçe konuyu açmak gerekirse ; kısa bir araştırma yaparsanız aslında bilim ateizmin temelini esas alarak ilerler bunu rahatlıkla görürsünüz . Metaryalizmin temeli determinizmdir. determinizmin temeli nedensellik ilkesidir. Kısaca nedensiz hiç bir olgu yoktur. Bir hipoteziniz klasik mekanik kanunlarına uymuyorsa sorgulayin muhtemelen hatalı olabilirsiniz,kuantum mekanigine uymuyorsa gözden geçirin çok yüksek ihtimal hatalısinizdir. Ama nedensellik ilkesine uymuyorsa çöpe atın hipoteziniz kesinlikle yanlıştir. Döngüyü kontol ettiğinizde nedensellik ilkesi üzerinde yükselen determinizm akımı ve felsefesi ;simon laplace ,isac newton ile klasik mekanikte doruk noktasına ulaşmıştır. Fakat determinist düşünce üzerinde yükselen bilimde 19. Yüzyılda metaryalist düşünce iyice hakim olmuş ve herşey maddedir,Maddecilik ortaya çıkmıştir. Ve artık termodinamik kanunları bilimin en mutlak kanunları arasında yerini almıştir. bilim kuantum mekaniğinin temellerinni atmadan önce james clark maxwell ile elektromagnetizmaya geçiş yapmıştir.20. Yüzyılda materyalizm akımı ve nedensellik ilkesi ile einstein genel gorelelik kanununu oluştururken newton ve maxwellin omuzlarında yükselmiştir. Yer çekimi ve elektromagnetizmayi birleştiren kişidir. Ve termidinamigin 1. Kanununun temelini atmıştir. Herşey maddedir,enerjidir. Bu enerji vardan yok yoktan var olamaz . Einstein ,dirac ,hubble gibi bilim insanları nedensellik ilkesi ile bilime 20. Yüzyılda yön vermiştir.20. Yüzyılin sonlarına doğru izafiyet teorisino ve genel gorelelik kanununu ,Kuantum mekaniği adı altında birleştiren kişi stephan hawking olmuştur. Görüldüğü Guo bilim nedensellik ilkesi -determinizm- metaryalizm - ateizm temelli ilerler
 9. Sözünüzu açabilirmisiniz başı ve sonu olmayan derken neyi kast ediyorsunuz? Başlangıci olmayanmi ? Yoksa tanrının büyüklüğümu ?
 10. Sayın politika doğu dillerini incelemenizi tavsiye ederim saygılar .. Kaynak tr wikipedia. Kürtçe (Kürtçe: Kurdî, کوردی) veya Kürt dilleri, Hint-Avrupa dil ailesine bağlı Hint-İran dillerinin Kuzeybatı İran koluna giren[6] ve Türkiye'nin doğu ve güneydoğusu, Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın kuzeyi ve kuzeydoğusu ile İran'ın batısında yaşayan Kürtler tarafından konuşulan bir dil grubudur.[7] Orta Doğu'nun Arapça, Türkçe ve Farsçadan sonra en çok konuşulan dördüncü dilidir[8]. Başlı başına tek bir dil değil Türk dilleri örneğinde olduğu gibi birçok farklı lehçeden oluşan bir dil grubudur. Türkiye'de Kürtçe ile kastedilen büyük oranda bu dil grubunun ülkede en çok konuşulan kolu olan Kurmancidir. Dünyada 2,5 milyarı aşkın kişinin ana dili Hint-Avrupa Dil Ailesi'ne ait bir dildir. Avrupa'nın en büyük dilleri, Güney ve Batı Asya dilleri, Kuzey ve Güney Amerika ve Okyanusya'da en çok konuşulan diller Hint-Avrupa dilleridir. Dil bilimciler, Hint-Avrupa dillerinin Ana Hint-Avrupa dili denilen bir dilden geldiğini öne sürmektedirler. Bu dil aslında Avrasya’da bir yerlerde konuşulur ancak şimdi yeryüzünün her yerinde konuşulmaktadır. Günümüzde dünyada en çok konuşulan 20 dilden 12'si Hint-Avrupa dil grubuna aittir. Bunlar İngilizce, İspanyolca, Hintçe, Portekizce, Bengalce, Rusça, Almanca, Fransızca, Marati, İtalyanca, Pencapça ve Urduca'dır. Ayrıca asurlularda ve kur şehri veya gut olarakda bazi kaynaklarda yer alır..
 11. Dünyanin düz olduğu idda eden bir kitabi kurtarmak için din alimleri tanrılarına ,fetva vererek yardım ediyor
 12. Bir tanrı kendine iteat etmeyen insanları öldürmekle tehdit ediyor üstelik kendisinin öldürmeye gücü yetmiyor tanrı bu rolü insanlara veriyor sanki insanlarda tanrısına iteat etmeyen diğer insanları ya öldürüyor ya ölümle tehdit ediyor yada hapisle .. bu din çıkıp mükemmel olduğunu idda ediyor ,hoşgörülu Olduğunu idda ediyor, tanrısınin sevecen olduğu idda ediliyor ..ve insanlar buna inanıyor
 13. Yasaklanmali ..devlet içine din girmemeli ....herkez devlet nazarında aynı olmalı dini empozeler özgürlük getirmez .. Örnek iran yeşil devrimi ... örnek afganistan devrimi... Islam Ve demokrasi aynı kefeye konulamaz bile ...
 14. Hiç bir şey konuşmazlar ..ölüler cevap veremez ..ruh diye bir kavram yoktur
×
×
 • Yeni Oluştur...

Önemli Bilgiler

Bu siteyi kullanmaya başladığınız anda kuralları kabul ediyorsunuz Kullanım Koşulu.