Zıplanacak içerik
  • Üye Ol

Edirne bitki örtüsü ve iklim


_asi_

Önerilen İletiler

BİTKİ ÖRTÜSÜ VE İKLİM

 

BİTKİ ÖRTÜSÜ

 

Edirne ili içerisinde doğal bitki örtüsü iklim özellikleri, toprak yapısı ve diğer çevre etkenlerine bağlı olarak birlikte farklılıklar göstermektedir.

 

 

Bitki örtüsünü incelerken Edirne İli'ni ele alırsak, il topraklarının % 47'si tarım yapılan topraklar, % 13'ü ağaçlık ve ormanlık % 34'ü çayır ve otlaklar, % 6'sı da ürün vermeyen topraklardır.

 

Trakya'da orman yalnız Istranca dağlarındadır. Buradaki ormanlar keresteden çok mangal kömürü olmaya elverişli meşelerdir. Edirne ilinin % 11–13 dolayı küçük bir kısmı ormanlıktır.

 

Bitki örtüsünü, Meriç havzası bakımından ele alırsak, bitki örtüsü havzanın iklim, toprak ve rölyef gibi çevre şartlarına uymaktadır. Havzanın yağış alma miktarı, kış aylarında fazlalaşır, yaz aylarında ise azalır. Bu suretle, tabii bitkilerin geliim devrelerinin ilk aylardaki su noksanlığını, kış aylarında toprakta birikmiş bulunan nemden karşılanmaktadır. Havzada nisbi nem oldukça yüksektir. Bu durum havza bitki örtüsü üzerinde olumlu bir etki yapmaktadır. Rüzgarlar, bitki gelişimi bakımından, arttırıcı nitelikte değildir.

 

Meriç havzasında tespit edilen altı büyük toprak grubu içerisinde en yaygın olanlar, Kalkersiz Kahverengi Topraklar ile Kalkeriz Kahverengi Orman Topraklarıdır. Bunlardan sonra Vertisoller, Alüvyaller, Kahverengi Orman Toprakları ve Hidromorfik Alüvyal topraklar gelmektedir.

 

Alüvyaller genel fiziksel ve kimyasal karak¬teristikleri itibarıyla tabii bitki türlerinin hepsine uygun bir nitelik gösterir.

 

Havzanın kuzey ve güneyindeki yüksek arazilerdeki dağınık olan kahverengi orman toprakları, tabii bitki türlerinden birçoklarının gelişimi için uygun nitelik göstermektedir.

 

Hidromorfik alüvyal topraklar, yüzey ve dahili drenajları bozuk olduğundan, ancak suyu seven Carex, Thyphae ve kamışlar gibi bitkilerin gelişme ve büyümesine uygun nitelik taşımaktadır. Tuzu seven bazı tabii bitki türleri de, bu toprakların tuzlu ve bozuk drenajlı kısımlarında gelişebilmektedir.

 

Istranca dağlık kütlesinin güney yamaçlarında, kuru ormanların meşe ve gürgen ağacı toplulukları; Koru dağlarının kuzey yamaçlarında ise yine kuru ormanların meşe ve çam ağacı toplulukları yer almaktadır. Her iki dağlık arazinin çevresindeki platolarda da dağınık meşe toplulukları vardır. Az olarak da gürgen topluluklarına rastlanır.

 

Ergene havzası kuzey ve güneyden oldukça yüksek dağlarla çevrili bulunduğundan, etrafındaki arazilere göre daha az yağış almaktadır. Sırtlar ve yüksekçe tepelerin tahrip görmeyen kesimleri meşelerle kaplıdır.

 

 

Trakya bitki örtüsünün coğrafi dağılışını Dr. Yusuf Dönmez'e göre 5 grupta inceleyebiliriz:

 

- Nemli Ormanlar,

- Kuru Ormanlar,

- Antropojen Step,

- Maki, Psödomaki

- Kıyı bitkileri.

 

Meriç havzasında yer alanlar kuru ormanlar, antropojen step ve maki-psedomaki grupları ile bunların türlerinden ibarettir.

 

Kuru orman grubu, Istranca dağlık kütlesinin güney yamaçları ile Koru dağlarının kuzeyindeki yüksek meyillerde ve bu arazilerin Ergene havzasına doğru uzanan platolarında yaygındır, kuru ormanlarından meşeler türce zengindir. Yine kuru krmanlar grubu içerisinde gürgen ormanı olarak doğu gürgeni, adi gürgen türleri karışık olarak bulunur. Çam ormanı türleri olarak kızılcam, karaçam, dişbudak türleri olarak fraxinus, oxycarpa, ayrıca karaağaç, kızılcık, karaçalı, doğu çınarı, yabani armut, akçaağaç bulunur. Aynı arazilerde maki formasyonu olarak kermez meşesi, katran ardıcı, akçekesme türlerine rastlanır.

 

 

Ergene Havzasını kaplayan Antropojen step sahasının büyük bir kısmı ağaçtan yoksundur. Ancak bu havza iklim yönünden tabii step sahasının dışında kalır ve orman kalıntılarını ihtiva eder. Kuru orman grubunda bulunan tüylü meşe, mazı meşesi, macar meşesi ile karaağaç ve karaçalı gibi tabii bitki türleri bu havzada da bulunmaktadır.

 

Meriç nehri taban arazilerindeki akarsu boylarında söğüt ve kavak türlerine rastlanır. Havzanın her tabii bitki örtüsü arasında yer alan yem bitkilerinden daha çok, buğdaygil bitki türleri yaygındır. Bunlar iklim, toprak, rölyef şartlarına ve beşeri tesirlere bağlı olarak türlü otlatma kapasitesi ve kapalılık durumu göstermektedir.

 

Kalkersiz kahverengi toprakların yayıldığı arazilerin yem bitkileri türlerini ise, aktavus, sakal oto, köpek dişi, festuca glauca, iyi drene olmuş kısımlarda phleum nodosum ve baklagillerden lotus edulis lupinus angostifolius. Adifiğ teşkil etmektedir.

 

Kalkersiz kahverengi orman ile kahverengi orman topraklarının yayılma sahasında yem bitkilerinden, yüksek otlak ayrığı, çayır tilki kuyruğu, sakal out, köpek dişi, festuca glauca ve lotus edulis, adifiğ rastlanır.

 

Vertisol topraklarının yem bitkileri türlerini domuz ayrığı, dactylis hispanica ve stipa orientale gibi bitkiler teşkil etmektedir.

 

Hidromorfik alüvyal topraklar ile genç alüvyallerin drenajı bozuk ve oldukça rutubetli kısımlarında yem kanyaşı ve phalaris canariensis, iyi drene olmuş alüvyal düzlüklerde ise domuz ayrığı, dactylis hispanica gibi bitki türleri yer almaktadır.

 

 

Diğer ormanlar dışında Karaağaç bölgesini de ele aldığımızda, şehrin temiz bölgelerinden biri olduğunu görmekteyiz. Oksijen üreten alan doğal yaşamın tam anlamıyla hüküm sürdüğü bir kesimdir. Bölgede sıkça rastlanan bostan ve bahçe ziraatları da bu yörenin ekolojik yapısını bozmamakta, şehrin taze sebze ve meyve alanları olarak da sayılabilmektedir.

 

Yörenin bu kesiminde bulunan asırlık çınar ağaçlarının yaz aylarında gölgelik yaptığı, yağmuru toprak üzerine dengeli düşürdüğü de açıkça görülür. Yörenin bu kesiminde daha çok geniş yapraklı ağaçlar, seyrek olarak da iğne yapraklara rastlanmaktadır. Edirne ilinin toplam orman varlığı 104.228 hektar olup, tüm arazi varlığı içindeki orana % 16,60 ‘tır.

 

 

 

İKLİM

 

Her mevsimi ayrı güzel

 

Edirne, hem Akdeniz ikliminin, hem de Orta Avrupa?ya özgü kara ikliminin etkisi altında kalan bir geçiş bölgesidir. Edirne toprakları, yılda ortalama olarak 20 gün karla örtülüdür. Sıcaklık ortalamaları, ilkbaharda 19,3 °C, yaz aylarında 25 °C, sonbahar aylarında 12 °C, kış aylarında ise 7,9 °C civarındadır.

 

Marmara Bölgesi'nin Trakya kesiminde yer alan Edirne ili soğuk yani karasal bir iklime sahiptir. Fakat bazı yıllarda ılık ve yağışlı bazen de tamamıyla Karadeniz İklimi hüküm sürmektedir. İlin yıllık sıcaklık ortalaması 13.5 °C derece ve ortalama yıllık yağış miktarı da 600 mm. civarındadır. Yılda ortalama olarak 20 gün karla örtülüdür. 60 Gün kadarda donlu gün görülür.

 

Ortalama rüzgar hızının 1,7 m/sn. olduğu kentte, egemen rüzgar, yıl içerisinde toplam 4 bin kez esen, kuzey rüzgarıdır. (Yıldız) Bunu kuzeybatı (yıldız-karayel) ve güneydoğu (Keşişleme) rüzgarları izler. Kentte en hızlı rüzgar, saniyede 28.9 m. hızla esen güney rüzgarıdır.

 

Mahalli en yüksek basınç 1931-1965 yılları arasıda yapılan rasatlara göre 1038,1, en düşük basınç ise 979,9 olarak tesbit olunmuştur. Nisbi nem ise % 71 olarak tesbit olunmuştur.

 

 

Ortalama buharlaşma miktarı 910 mm.; sisli günler sayısı da 27'dir. Güneşleme müddeti 6.5 saat, hakim rüzgar istikameti ise kuzey yönüdür.

 

Edirne, hem Akdeniz İklimi'nin hem de Orta Avrupa'ya özgü kara ikliminin etkisi altında kalan bir geçiş bölgesidir. Bölge, Karadeniz, Ege ve Marmara denizlerinin de etkileriyle zaman zaman ve yer yer farklı iklim özellikleri gösterir.

 

Kışlar, Akdeniz İklimi etkisini gösterdiği zamanlarda ılık ve yağışlı, Kara İklimi etkisini gösterdiğinde de oldukça sert ve yağışlı geçmektedir. Yazlar sıcak ve kurak, bahar dönemi ise yağışlıdır.

 

İl'in bitkisel üretim açısından önem taşıyan Ergene Havzası'nda ise sert bir kara iklimi ege¬mendir. Çevresi dağlarla sınırlı olan bu yörenin de¬nizlerden gelen yumuşatıcı etkilere kapalı olması bu iklim yapısını ortaya çıkartmaktadır.

 

Edirne'de yıllık sıcaklık ortalaması, 13.5 °C dir. Bu değer komşu il merkezlerinden Çanakkale'de 14.6 °C, Kırklareli'nde 13.0°C , Tekirdağ'da ise 13.7°C dir. İl'de en sıcak aylar, haziran, temmuz, ağustos en soğuk aylar ise aralık ve ocaktır. Yaz ayları ortalama sıcaklığı ise 23.4°C dir.

 

Yağışların yıl içersinde düzenli olarak dağıldığı Edirne'de, yıllık yağış miktarı 603.5 mm. dir. İl'e en çok yağış kasım, aralık ve ocak aylarında düş¬mektedir. Turizm sezonu olan haziran, temmuz ve ağustos aylarında toplam 107.4 mm yağış düşmektedir.

 

Ortalama rüzgar hızının 2.9 m/sn. olduğu Edirne'de egemen rüzgar, yıl içerisinde toplam 4.018 kez esen kuzey rüzgarıdır. (N). Bunu, kuzey-kuzeybatı (NNW) ve güneydoğu (SE) rüzgarları izlemektedir. Edirne'de en hızlı rüzgar saniyede 28.9 m. hızla esen güney rüzgarıdır. (S)

Yoruma sekme
Diğer sitelerde paylaş

Katılın Görüşlerinizi Paylaşın

Şu anda misafir olarak gönderiyorsunuz. Eğer ÜYE iseniz, ileti gönderebilmek için HEMEN GİRİŞ YAPIN.
Eğer üye değilseniz hemen KAYIT OLUN.
Not: İletiniz gönderilmeden önce bir Moderatör kontrolünden geçirilecektir.

Misafir
Maalesef göndermek istediğiniz içerik izin vermediğimiz terimler içeriyor. Aşağıda belirginleştirdiğimiz terimleri lütfen tekrar düzenleyerek gönderiniz.
Bu başlığa cevap yaz

×   Zengin metin olarak yapıştırıldı..   Onun yerine sade metin olarak yapıştır

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Önceki içeriğiniz geri getirildi..   Editörü temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...

Önemli Bilgiler

Bu siteyi kullanmaya başladığınız anda kuralları kabul ediyorsunuz Kullanım Koşulu.