Jump to content
Sign in to follow this  
Guest birce

Yunus Emre

Recommended Posts

Guest birce

yunusdervis172pv.jpg

 

 

YUNUS EMRE´NIN HAYATI

 

Yunus Emre, Türkiye Türkce´sinin en büyük sairlerinden biridir. Hayati hakkinda fazla bir bilgimiz yoktur. Kendisinin 13. asirin ikinci yarisiyle 14. asrin ilk yarisinda yasadigi zannedilmektedir. O caglar Anadolu´nun Mogollar tarafindan istilasina rastlar. Yunus Emre´nin dogdugu yil olarak tahmin edilen 1240 senesi, Selcuklulari´in Anadolu´da zayiflamaya basladiklari bir devredir. 1243´de Mogollar Kösedag´da Selcuklulari´i korkunc bir bozguna ugratir. Savasi kazanan Mogollar, Anadolu´ya hakim olurlar ve Müslüman halka büyük acilar cektirirler. Anadolu, cok karisik bir döneme girer. Anadolu Selcuklu Devleti, istilaci Mogol ordulariyle basa cikamaz ve agir vergiler altinda ezilir. Mogollar, 1256´da Anadolu´yu tekrar istila ederler. Bundan sonra Anadolu´nun her tarafindan, büyük karisikliklar cikar, beyler ayaklanir ve bagimsizlik sevdasina düserler. Anadolu Selcuklu Devleti, artik Mogollarin´in emriyle hareket eden bir kukla hükümet durumundadir. Halkta, büyük bir maddi ve manevi cöküntü baslar. Can ve mal güvenligi kalmaz. Istiklal sevdasina düsen beyler de, birbirleriyle ugrasmaya baslarlar.

Iste bu cok karisik dönem, Yunus Emre´nin dogdugu yillara rastlar. Yunus´un siirleri, ümitsiz halkin tesellisi olur, ümit kaynagi olur.

Cesitli kaynaklarin ifadelerinden cikardigimiz sonuca göre Yunus Emre, 1240´larda dogmustur. Gene cesitli kaynaklar, Yunus´un 1320 veya 1321´de vefat ettigine isaret etmektedir. Bu kaynaklarin en önemlisi Risalet-ün Nushiyye´deki su beyittir:

Söze tarih yedi yüz yedi idi

Yunus cani bu yolda fidi yidi.. Hicri 707 , Miladi 1307 ´ye tekabül eder. Yunus bu risalesini ilerlemis bir yasta yazmis olduguna göre bu yillarda yetmis yaslarinda olmasi gerekir. Zaten son yilarda Profesör Dr. Adnan Erzin´in Istanbul Beyazit Devlet Kütüphanesi´nde buldugu ve 7912 numarada kayitli bir mecmuada söyle bir ibareye ratlanmistir. Vefat-i Yunus Emre, sene 720, müddet-i ömr 82.

 

Yunus Emre´nin mezari oldugu tahmin edilen yerlerin en önemlileri Sariköy ile Karaman´dir. Bunlardan baska Bursa´da Sandikli´ya bagli Yayköy´de, Manisa´nin Kula kazasinda, Nigde Aksarayinda, Afyon´un Döger köyünde Yunus Emreye izafe edilen mezar ve tekkeler de vardir. Bütün bunlar, Türkmilletinin Yunus´a olan sevgisini gösteriyor. Anadolu halki,Yunus´u kendi memleketine maletmek istiyor.

Edited by cloud

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest birce

Siirler`i..

 

Hakkıı`ı nice bulasın

Hakk`a kul olmayınca

Erenler esigine

Yaslanıp yatmayınca

 

Issızlık u yabanda

Od mu bulunur anda

Kavı, tası, cakmagı

Bir yerde olmayınca

 

Issızlıkta kalma sen

Odunu söndürme sen

Odu nice bulasun

Ocaga vurmayınca

 

Bir bag ki viran ola

Ici dikenle dola

Ayıtlamak neylesün

Od ile yanmayınca

 

Ol hakikat günesi

Dogar vahdet burcundan

Sule vermez Yunus`a

Hicaplar kalkmayınca

 

Gönül nice dolana

Masukun bulmayınca

Kimse asık mı olur

Gönülsüz kalmayınca

 

*

 

Gönüldür anan anı

Esir eyleyen seni

Kimi azat eylersin

Sen azat olmayınca

 

Boynu zencirli geldük

Key katı yesir olduk

Er nazar eylemedi

Halimiz bilmeyince

 

Bir yanından överler

Aylak nesne verürler

Bahasın ne bilesün

Sen satın almayınca

 

Yedi nisan gerktür

Hakikate erene

Sevdigü girmez elc

Sevdiler vermeyince

 

Dostu kanda bulasun

Sende durmak ile sen

Ol imaret eylemez

Sen viran olmayınca

 

Sözü Yunutan isut

Kibir kılma ögüt tut

Ol seni sora gelmez

Sen yavu varmayunca.

 

:clover:

 

 

Daglar ile taşlar ile

Cagırayim Mevlam seni

Seherlerde kuşlar ile

Cagırayım Mevlam seni

 

Sular dibinde mahi ile

Sahralarda ahu ile

Abdal olup yahu ile

Cagırayım Mevlam seni

 

Gök yüzünde Isa ile

Tur dagında Musa ile

Elindeki asa ile

Cagırayım Mevlam seni

 

Derdi öküs Eyyub ile

Gözü yaşlı Yakub ile

Ol Muhammed mahbub ile

Cagırayım Mevlam seni

 

Bilmisim dünya halini

Terkettim kiyl ü kalini

Baş acık ayak yalını

Cagırayım Mevalam seni

 

Yunus okur diller ile

Ol kumru bülbüller ile

Hakkı seven kullar ile

Cagırayım Mevlam seni.

 

*

 

Yer gök yaratılmadan

Hak bir gevher eyledi

Nazar etti gevher

Sıgmadı devreyledi

 

Gevherden bugu cıktı

Ol bugdan gök yarattı

Gök yüzünün süsünü

Cok yiıdızlar eyledi

 

Göge eyitti dön dedi

Ay, gün yürüsün dedi

Suyu muallak tutup

Üstünü yer eyledi

 

Yer calkandı durmadı

Bir dem karar kılmadı

Yüce yüce dagları

Hakk cöksüler eyledi

 

Azrail yere indi

Bir avuc torpak aldı

Dört feristeh yogurdu

Bir peygamber eyledi

 

Cün can gövdeye girdi

Aksırp duru geldi

El kaldırıp sol kadar

Hakk`a sükür eyledi

 

Allah dedi Adem`e

Sükür kıs sen bu deme

Bu dünyada ne duydun

Dilin nice söyledi

 

Yok iken var eyledin

Toprak iken can verdin

Kudret dilile andın

Dilim söyler eyledi

 

Bu söz akk`a hos geldi

Kulun aziz eyledi

Ne gectiyse gönlünden

Verdi hazır eyledi

 

Bu söz Yunus`a kandan

Haber veresi candan

MegerSultanın lutfu

Ona nazar eyledi

 

*

 

Dost bugün benden yana

Bilmem ki nicin baktı

Bu vücudun sehrine

BIR HOS NAZAR BIRAKTI

 

Gözüm onun yüzünden

Nice giderim ırak

Sol sirin kılıcını

CANIM BOYNUNA TAKTI

 

Benim ol didar ile

Dek degil asla isim

Anın icün evvela

GÖNLÜMÜ ALDI KACTI

 

Kimden ögüt istersem

Sabrımin perdesini

Sabır gösterir bana

MUHABBET ODU YAKTI

 

Sevgiliyi sevdigi

Bir koyısar mı yarın

Bu ask yarın beklemez

BELLI KI VAKIT GECTI

 

Yunus dost mürüvveti

Kendözünden ayırmaz

Kişi beni serse

CANINI ODUM YAKTI

 

 

:clover:

 

Acep su yerde var m`ola

Söyle garip bencileyin

Bagri başlı gözü yaşlı

Söyle garip bencileyin

 

Gezerim Rum ile Sam`i

Yukarı illeri kamu

Cokistedim bulamadım

Söyle garip bencileyin

 

Kimseler garip olmaya

Hasret oduna yanmaya

Anda kimseler kalmaya

Söyle garip bencileyin

 

Söyler dilim, ağlar gözüm

Gariplere yanar özüm

Meğer ki gökte yıldızım

Söyle garip bencileyin

 

Nice bu dert ile yanam

Ecel gele bir gün ölem

Meğer ki sinimde bulam

Söyle garip bencileyin

 

Bir garip ölmüş diyeler

Üc günden sonra duyarlar

Soguk su ile yuyalar

Söyle garip bencileyin

 

Hey Yunus Emre`m bicare

Bulunmaz derdine care

Var imdi gez, sardan sara

Söyle garip bencileyin

 

*

 

Nidem ben bu gönül ile

Benimle hic bile durmaz

Ol dost yüzün göreliden

Öğütlerim öğüt olmaz

 

Calap icin ey uslular

Bana gönlüm alıverin

Varıp oturdu dost ile

Artık bana boyun eğmez

 

Bunun gibi gönül ile

Nice dirlik edebilem

Beni bırakarak gitti

Gelip bir gün halim sormaz

 

Bana gönlüm yoldaş iken

Zühd ü taat kılar idim

Yıkıldı cümle tedbirim

Gönülsüzüm elim ermez

 

Ağız ağızdan kutludur

Ola kısözünüz tuta

Nice bin kez dilim söyler

Sözüm kulağıma girmez

 

Gönlüm dahi canım dahi

Birlik etti her ikisi

Yüz bin Yunus`tan feragat

Dost yüzünden göz ayırmaz

 

*

 

Gönlümde karar eyledi

Dost elcisi kona kona

Hem ben dilim tutar isem

Söyletürler yana yana

 

Derdim kime söylemissem

Nicesin serh eyliyeyim

Dosttan gelen avaz benim

Icim yakar döne döne

 

Aceplerim sol kimseyi

Acep gelür hem sözleri

Dervisim der kılar davi

Yatar uyur kana kana

 

Ey bicare derviş Yunus

****** olma gel gözün ac

Ecel eli uzun olur

Bir gün erer suna suna

 

*

 

Öyle sanman siz beni

Kendi özümden gelmişem

Ya kendi elim ile

Ben bu kafese girmişem

 

Bilmezem aslımı nedir

Amma ki hoş bahanedir

Ezelde ana karnında

Kan yiyiben dirilmişem

 

Kandürür benim aşim

Hirs u hevestir yoldaşım

Dergaha ucar bu kusum

Bir turfa acep kılmışam

 

Dönerim her harabatta

Sofiyem ben ibadette

Hem andayım hem bundayım

Acep hayranı olmuşam

 

Derviş Yunus sen kande

Kalmayasın bu zındanda

Zından kande, ben kande

Ben kimin malın almışam

 

*

 

Dosttan haber kim getürür

Sorun seher yellerine

Bu ayrılıgın fırakı

Yetişmesin kullarına

 

Bu ayrılıklar firaki

Dünya kime kalur baki

Ol Padişah olup saki

Kadeh sunar kullarına

 

Ol kadehin ici dolu

Icen andan olur deli

Ol seyhimin talipleri

Bel baglamış yollarına

 

Nefse karşı olan kişi

Durmaz akar gözü yaşı

Bunda nefse uyan kişi

Dalmaz kefser sularına

 

Kefser suyuna dalanlar

Ölmezden evvel ölenler

Nefsini düşman bilenler

Konar Tuba dallarına

 

Tuba dalından ucanlar

Cennet kapısın acanlar

Aşkın şarabını icenler

Bakmaz dünya ballarına

 

Bicare Yunus neylesün

Derdin kimlere söylesün

Her dem tefekkür eylesün

Bu dünyanın hallerine.

 

:clover:

 

Her yarenler gelin görün

Ben yine oldum divane

Ne dünüm dün ne günüm gün

Bir oddurur düstü cana

 

Dünyada dertsiz baş olmaz

Derd`olanın ahı dinmez

Yanar bu yüreğim sönmez

Yaram erişmiştir cana

 

Bu dünya dönmüş zindana

Koydular bizi zındana

Zındanda gülmek mi olur

Ağlayayım yana yana

 

Ben bir garipce bülbülüm

Gülistanda gülem dedim

Avunam gülem dilerdim

Inlemem doldu cihana

 

Aşık Yunus bu dünyada

Kim güldü ki sen gülesin

Külli hep ağlayı gecti

Kim geldi ise cihana

 

*

 

Ben bende buldum cün Hakki´i

Sekk ü güman nemdir benim

Ben dost yüzüm görmez isem

Bu gözlerim nemdir benim

 

Gelsin münacaat eyleyen

Binbir kelami söyleyen

Tasra ibadet eyleyen

Görsün o dost nemdir benim

 

Musa olu Tur´a cıkam

Nur oluban gözden bakam

Söz oluban dilden cıkam

Sur u negam nemdir benim

 

Musa varir Tura ´a cıkar

Anda varır nura´a bakar

Dosttan gayri zerre kadar

Bu gözlerim görmez benim

 

Us ben beni cemeyledim

Ol dosta iman eyledim

Birligine kıldım kamet

Riya etmek nemdir benim

 

Dostum bana ümmi demiş

Hem adımı ümmi komuş

Dilim şeker, gövdem kamış

Bu söyleyen nemdir benim

 

Yunus benim, Ümmi benim

Dokuz atam, dörttür anam

Aşk oduna düşüp yanam

Dükkan, pazar nemdir benim

 

*

 

Ben dost ile dost olmusam

Kimseler dost olmaz bana

Münkirler bakıp gülüşür

Selam dahi vermez bana

 

Ben dost ile dost olayım

Ölmeden evvel öleyim

Bu canı kurban vereyim

dünya baki kalmaz bana

 

Ben aşıkı bicareyim

Baştan ayağa yareyim

Ben bir deli divaneyim

Akıl da yar olmaz bana

 

Terk eyledim cümle işi

Hak yoluna koydum başı

Dost yüzünü göreliden

Sabr ü karar olmaz bana

 

Aşk odu yaktı canımı

Kimseler bilmez halimi

Secmezem soldan sağımı

Namus u ar olmaz bana

 

Ey bicare aşık kimden

Korkar senin canın aceb

Korktuğun da dost olunca

Havf ile kar olmaz bana

 

Bülbül oluban öterim

Daim oturup ağlarım

Dahi kime yalvarayım

Hemen derman sensin bana

 

Sanmanız beni deliyim

Dost bahcesi bülbülüyüm

Mevlanın kemter kuluyum

Kimse baha vermez bana

 

Bülbül oluban öterim

Dost bahcesinde biterim

Gül alırım gül satırım

Bagu bagban olmaz bana

 

Miskin Yunus nice diyem

Fani cihanı terk idem

Yana yana Hakk`a gidem

Perde hicab olmaz bana

 

*

 

Taştın yine deli gönül

Sular gibi cağlar mısın

Aktın yine kanlı yaşım

Yollarımı bağlar mısın

 

Nidem elim ermez yare

Bulunmaz derdime care

Oldum ilimden avare

Beni bunda eğler misin

 

Yavu kıldım ben yoldaşı

Onulmaz bağrımin başı

Gözlerimin kanlı yaşı

Irmak olur cağlar mısın

 

Ben toprak oldum yolunda

Sen aşırı gözetirsin

Su karşıma göğüs geren

Taş bağırlı dağlar mısın

 

Harami gibi yoluma

Aykırı inen karlıdağ

Ben yarimden ayrı düştüm

Sen yolumu bağlar mısın

 

Karlı dağların başında

Salkım salkım olan bulut

Sacın cözüp benim icin

Yaşın yaşın ağlar mısın

 

Esrüdi Yunus´un canı

Yoldayım illerim hani

Yunus düşte gördü seni

Sayru musun, sağlar mısın

 

*

 

Bir ben değil seni seven

Cümle alemdir sevici

Yüzbin vardır her köşede

Yoluna canın verici

 

Ben kim olam seni sevem

Hem yoluna canım verem

Sevenleri görünce biz

Ben de bir boyun egici

 

Bir mürside gel varalım

Bu derde care soralım

Kim ola ki dosta ere

Düşman ile dost olucu

 

Aşıkım der dava kılar

Aşıkların donun giyer

Sabaha dek yatır uyur

Hey yalancı laf urucu

 

Bicare Yunus gibidir

Anın günahi cokdurur

Arasalar bulamazlar

Nefsin havasi kırıcı

 

:clover:

 

Dünyaya gelen kisiler

Yola bile gelmek gerek

Ölümü hep anuban

Dün ü gün aglamak gerek

 

Bu dünya kahir yeridir

Baki degil hem fanidir

Aldanuban kanma buna

Tez tövbeye gelmek gerek

 

Cel imdi dur bu faniden

Mahrum kalma sen bakiden

Taat kilip bu dünyadan

Kul naibin almak gerek

 

Korkar isen ol Tamu´dan

Alcak olgil sen kamudan

Ol gün ince Sirat´tan

Cümlesiyle gecmek gerek

 

Gecip gitmek diler isen

Ben düsmeyem hem der isen

Su kazandigin malini

Tanri icin vermek gerek

 

Kazandigini verenler

Yoksullari hos görenler

Hakk dergahina varanlar

Oddan ol kurtulmak gerek

 

Yunus´un sözü siirden

Amma aslidir kitaptan

Hadis ile dinine ki

Bil ki sadik olmak gerek

 

*

 

Dünyadan gider olduk

Kalanlara selam olsun

Bizim icin hayir dua

Kilanlara, selam olsun

 

Ecel büke belimizi

Söyletmeye dilimizi

Hasta iken halimizi

Soranlara selam olsun

 

Tenim ortaya acila

Yakasiz gömlek bicile

Bizi bir asan vechile

Yuyanlara selam olsun

 

Azrail alir canimiz

Kurur damarda kanimiz

Yikayinca kefenimiz

Saranlara selam olsun

 

Sala verile kastimiza

Gider olduk dostumuza

Namaz icin üstümüze

Duranlara selam olsun

 

Dünyaya gelenler gider

Herkes gelmez yola gider

Bizim halimizden haber

Soranlara, selam olsun

 

Miskin Yunus söyler sözün

Yas doldurmus iki gözün

Bizi bilmeyen ne bilsin

BILENLERE SELAM OLSUN.

 

:clover:

 

Agla gözüm agla, gülmezem gayri

Gönül dosta gider gelmezem gayri

 

Ne gam bu dünyada, bin kez ölürsem

Orda ölüm yoktur, ölmezem gayri

 

Yansin canim, yansin askin oduna

Aksin kanli yasim, silmezem gayri

 

Ben yandim ask ile, ta kül olunca

Boyandim rengine, solmazam gayri

 

Beni irsad eden mürsid-i kamil

Yeter, bir el daha almazam gayri

 

Varligi yokluga degismisim ben

Bugün cana basa kalmazam gayri

 

Fenadan bakiye göc eder olduk

Yöneldim sol yola, dönmezsem gayri

 

Muhabbet bahrinin gavvasi oldum

Gerekmez, Ceyhun`a dalmazsam gayri

 

Dilerim fazlindan ayirmayasin

Tanrim senden özge sevmezsem gayri

 

Söyler asik dilinden bunu Yunus

Eger asik isem, ölmezem gayri

 

*

 

Sen dünyaya benim derdin

Senden o kalmis ola mi

Sen dünyayi dost sanirdin

Sana yüz vermis ola mi

 

Derlerdi inanmaz idin

Hic ölürüm sanmaz idin

Ecel kurdu senin dahi

Boyununu burmus ola mi

 

Yetmis ömrün ahir olmus

Nazik tenin leke olmus

Gözlerin aki sararmis

Benzin de solmus olami

 

Fani dünyanin beyleri

Giyerler türlü donlari

Yatmislar kara topraga

Gözleri dolmus ola mi

 

Yunus Emre serheylemis

Vefasiz dünya halini

Gönül gözün yaslarini

Evliya silmis ola mi

 

*

 

Dost burdadir belli beyan

Dost yüzünü gördüm ayan

Ilm ü hikmetler okuyan

Buna degindir azimi

 

Sözün manasina erin

Binisandan haber verin

Dertli asiklara sorun

Benim bu derlü sözümü

 

Dost isteyen gelsin bana

Göstereyim dostu ona

Budur sözüm önden sona

Ben bilirim kendözümü

 

Yunus imdi söyle Hakk`i

Münkir tutsun sana dahi

Pisir kotar kendi özün

Arifler tatsin tuzunu

 

:clover:

 

Bir acep onulmaz derdim var idi

Derde derman buldum elhamdülillah

Vasil oldum Muhammed Mustafa`ya

Aglar iken güldüm, elhamdülillah

 

Acildi sir babi seyhim yüzünden

Can safalar sürdü tatli sözünden

Masiva tozunu gönül yüzünden

Tevhid ile sildim, elhamdülillah

 

Bir sehre vardim ki adi bilinmez

Bir bahre daldim ki dibi bulunmaz

Mürde dil oluban geri dönülmez

Ölmezden ön öldüm, elhamdülillah

 

Hakk`in dergahina tutmusum elim

Gördügüm halleri serh eyler dilim

Yokluk ummanina ugradi yolum

Fena fillah oldum, elhamdülillah

 

Yunus Emrem kamil oldu imanin

Hazreti Hakk`a vasil oldu canin

Lamekan sehridir senin mekanin

Beka billah oldum, elhamdülillah

 

*

 

Geldik idi dünyaya

Biz de zaman icinde

Ömrüm de gelip gecti

Güman yaman icinde

 

Ermedim, usanmadim

Ölecegim sanmadim

Gözlerim görmez oldu

Kaldi duman icinde

 

Var ey ahi sinleri

Göre su ölenleri

Cigeri puryan olmus

Yatar alkan icinde

 

Yunus gibi kemter kul

Degmez Tanri`ya bir pul

Anin degil bu usul

Üstad var can icinde

 

:clover:

 

Yer gök yaratilmadan

Hak bir gevher eyledi

Nazar etti gevhere

Sigmadi devreyledi

 

Gevherden bugu cikti

Ol bugdan gök yaratti

Gök yüzünün süsünü

Cok yildizlar eyledi

 

Göge eyitti dön dedi

Ay , gün yürüsün dedi

Suyu muallak tutup

Üstünü yer eyledi

 

Yer calkandi durmadi

Bir dem karar kilmadi

Yüce yüce daglari

Hakk cöksüler eyledi

 

Azrail yere indi

bir avuc toprak aldi

Dört feristeh yogurdu

Bir peygamber eyledi

 

Cün can gövdeye girdi

Aksirip durdu geldi

El kaldirip sol kadar

Hakk`a sükür eyledi

 

Allah dedi Adem`e

Sükür kis sen bu deme

Bu dünyada ne duydun

Dilin nice söyledi

 

Yok iken var eyledin

Toprak iken can verdin

Kudret dilile andin

Dilim söyler eyledi

 

Bu söz Hakk`a hos geldi

Kulun aziz eyledi

Ne gectiyse gönlünden

Verdi hazir eyledi

 

Bu söz Yunus`a kandan

Haber veresi candan

Meger Sultanin lutfu

Ona nazar eyledi

 

:clover:

 

Ibret almaz misin sen ölülerden

Ölenler bizim gibi kul degil mi

Bunca yil yatarlar yerin altinda

Yatanlar bizim gibi kul degil mi

 

Nicün gelmezsin Habib`in yoluna

Tutunasin mürsidin etegine

Hakk`i zikreyleyüp rahmet gölüne

Dalanlar bizim gibi kul degil mi

 

Cefa ile ömrüm gecti bilmedim

Arayip derdime derman bulmadim

Terkettim bes niyazimi kilmadim

Kilanlar bizim gibi kul degil mi

 

Söylemezsin Hakk`a layik sözleri

Toprak ile dolar kara gözleri

Güller gibi varken taze yüzleri

Solanlar bizim gibi kul degil mi

 

Dervis Yunus, söyler kendi halini

Irak sanma sen kendine ölümü

Firdevs bahcesinin gonca gülünü

Derenler bizim gibi kul degilmi

 

:clover:

 

Teferrüc eyleyüp vardim

Bugün ben sinleri gördüm

Karismis kara topraga

Su nazik tenleri gördüm

 

Cürümüs toprak olmus ten

Sin icinde yatar pinhan

Bosanmis, damarlar akmis

Kanli kefenleri gördüm

 

Yikilmis sinleri dolmus

Adlari belirsiz olmus

Kamu endiseden kalmis

Ne düsvar halleri gördüm

 

Teferrüc eylemez olmus

Gonceler yayilmis solmus

Pas tutmus söylemez olmus

Agizda dilleri gördüm

 

Kimi zevk u isrette

Kimi is ü besarette

Kimi azab-u mihnette

Dün olmus günleri gördüm

 

Sogulmus sol ela gözler

Büzülmüs ay gibi yüzler

Karismis kara topraga

Gül deren elleri gördüm

 

Kimisi boynunu egmis

Tenini tipraga salmis

Anasina küsmüs gitmis

Boyun buranlari gördüm

 

Kimi zari kilip aglar

Zebaniler canin daglar

Tutusmus sinleri yanar

Cikan tütünleri gördüm

 

Yunus Emrem bunu gördü

Gelip bize haber verdi

Kamu aklim usum gitti

Kacan ki bunlari gördüm

 

:clover:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest birce

130pxyunusemre24xx.jpg

 

Biz kimseye kin tutmayız

Ağyar dahi dosttur bize

Kanda ıssızlık var ise

Mahalle-vü şardır bize

 

Adımız miskindir bizim

Düşmanımız kindir bizim

Biz kimseye kin tutmayız

Kamu alem birdir bize

 

Vatan bize cennetdürür

Yoldaşımız Hak'dürür

Haktan yana yönilecek

Başka yollar dardır bize

 

Dünya bir avrattır karı

Yoldan iltir niceleri

Sürün gitsin öyleleri

Onu sevmek ardır bize

 

Yunus aydur Allah deriz

Allah ile kapılmışız

Dergahına yüz tutuban

Hemen bir ikrardır bize

 

:clover:

 

Bir kez gönül yıktınısa

Bu kıldığın namaz değil

Yetmiş iki millet dahi

Elin yüzün yumaz değil

 

Bir gönülü yaptın ise

Er eteğin tuttun ise

Bir kez hayır ettin ise

Binde bir ise az değil

 

Yol odur ki doğru vara

Göz odur ki Hak'kı göre

Er odur alçakta dura

Yüceden bakan göz değil

 

Erden sana nazar ola

İçin dışın pür nur ola

Beli kurtulmuştan ola

Şol kişi kim gammaz değil

 

Yunus bu sözleri çatar

Sanki balı yağa katar

Halka matahların satar

Yükü gevherdir tuz değil

 

:clover:

 

İlim ilim bilmektir

İlim kendin bilmektir

Sen kendini bilmezsin

Ya nice okumaktır

 

Okumaktan murat ne

Kişi Hak'kı bilmektir

Çün okudun bilmezsin

Ha bir kuru emektir

 

Okudum bildim deme

Çok taat kıldım deme

Eğer Hak bilmez isen

Abes yere yelmektir

 

Dört kitabın ma'nisi

Bellidir bir elifte

Sen elifi bilmezsin

Bu nice okumaktır

 

Yiğirmi dokuz hece

Okursun uçtan uca

Sen elif dersin hoca

Ma'nisi ne demektir

 

Yunus Emre der hoca

Gerekse bin var hacca

Hepisinden iyice

Bir gönüle girmektir

 

:clover:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest birce

Evvel benim, ahır benim

Canlara can olan benim

Yolda azıp kalmışlara

Hazır imdat eden benim

 

Bir karara tuttum karar

Sırrıma benim kim erer

Gözsüz beni kacan görür

Gönüllere giren benim

 

Kün deminde nazar eden

Bir nazarda dünya kuran

Kudretinden cöp döşeyip

Aşka bünyad vuran benim

 

Düz döşedim bu yerleri

Baskı kodum ben dağları

Sayvan gerdim bu gökleri

Yeri sonra düren benim

 

Dünyada ben ol Rüstem`im

Dünya içinde boştanım

Karşımdaki sensin benim

Sende seni gören benim

 

Dostla birliğe yeten

Buyruklarını hep tutan

Mülk bezeyip dünya düzen

Ol bahcevan hemen benim

 

Diller damaklar saşıran

Aşk kadehini taşıran

Hamza`yi Kaf`tan sıran

Ol ağulu yılan benim

 

Ol dem yavu idi Yunus

Aşk oldu bana kılavuz

Hazrete değin yalınız

Yüz sürüyü, varan benim

 

:clover:

 

Işitin ey yarenler

Eve dervişler geldi

Can sükrane verelim

Eve dervişler geldi

 

Her kim gördü yüzünü

Unutur kendözünü

Ilm-i batından öter

Eve dervişler geldi

 

Dervişler ucan kuşlar

Hak bezminde sarhoşlar

Zihi devletli başlar

Eve dervişler geldi

 

Dervişler gözü sulu

Görenler olur deli

Batını arstan ulu

Eve dervişler geldi

 

 

Seydi Balum elinden

Şeker damlar dilinden

Dost bahcesi yolundan

Eve dervişler geldi

 

 

Yunus kulun umutsuz

Kimsesi yok yalnız

Feda olsun canımız

Eve dervişler geldi

 

:clover:

 

Adım Yunus taktım

Sırımı alme caktım

Bundan ileri dahi

Söylenen benim.

 

:clover:

Share this post


Link to post
Share on other sites

BEN YÜRÜREM YANE YANE

Ben yürürem yane yane, Aşk boyadi beni kane

Ne akilem ne Divane, Gel gör beni aşk neyledi

Gah eserem yeller gibi, Gah tozaram yollar gibi

Gah akaram seller gibi, gel gör beni aşk neyledi

*** ***

Akan sulayın çağlaram, Dertli cigerem dağlaram

Şeyhim anuban ağlaram, gel gör beni aşk neyledi

Ya elim al kaldır beni, ya vaslına erdir beni

Çok ağladım güldür beni, gel gör beni aşk neyledi

*** ***

Mecnun oluban yürürem, ol yari düşte görürem

Uyanıp melul oluram, gel gör beni aşk neyledi

Miskin Yunus biçareyem, baştan aşağı yareyem

Dost ilinden avareyem, gel gör beni aşk neyledi

*** ***

Share this post


Link to post
Share on other sites

Miskinlik ile gelsin kimde erlik varısa

Merdivenden itirler yüksekten bakarısa

 

Gönül yüksekte gezer daima yoldan azar

Dış yüzüne o sızar içinde ne varısa

 

Ak sakallı bir hoca hiç bilmez ki hal nice

Emek yemesin hacca bir gönül yıkarısa

 

Gönül Çalab'ın tahtı Çalap gönüle bahtı

İki cihan bedbahtı kim gönül yıkarısa

 

Sağır işitmez sözü gece sanır gündüzü

Kördür münkirin gözü âlem münevverise

 

Az söz erin yüküdür çok söz hayvan yüküdür

Bilire bir söz yeter sende hüner varısa

 

Sen sana ne sanırsan ayruğa da anı san

Dört kitabın mânâsı budur eğer varısa

 

Bildin gelenler geçmiş konanlar geri göçmüş

Işk şarabından içmiş kim mânâ duyarısa

 

Yunus yoldan ırmasın yüksek yerde durmasın

Sinle sırat görmesin sevdiği didarısa

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest birce

yunusemreninilkmezari3mj.jpg Yunus Emre nin ilk mezarı

 

 

 

Şol Cennetin ırmakları

Akar Allah deyu deyu

Çıkmış İslam bülbülleri

Öter Allah deyu deyu

 

Salınır Tûba dalları

Kur'an okur hem dilleri

Cennet bağının gülleri

Kokar Allah deyu deyu

 

Kimi yiyip kimi içer

Hep melekler rahmet saçar

İdris nebi hulle biçer

Diker Allah deyu deyu

 

yunusemreninikincimezari0oj.jpg Yunus Emre nin ikinci mezarı

 

 

 

Altındandır direkleri

Gümüştendir yaprakları

Uzandıkça budakları

Biter Allah deyu deyu

 

Aydan arıdır yüzleri

Misk-ü amberdir sözleri

Cennet'te huri kızları

Gezer Allah deyu deyu

 

Hakka aşık olan kişi

Akar gözlerinin yaşı

Pür nur olur içi dışı

Söyler Allah deyu deyu

 

yunusemrenincncsonmezari3of.jpg Yunus Emrenin ücüncü son mezarı

 

 

 

Ne dilersen Hak'tan dile

Kılavuzla gir bu yola

Bülbül aşık olmuş güle

Öter Allah deyu deyu

 

Açıldı gökler kapısı

Rahmetle dolu hepisi

Sekiz Cennet'in kapısı

Açar Allah deyu deyu

 

Rıdvan-dürür kapı açan

İdris-dürür hulle biçen

Kevser şarabını içen

Kanar Allah deyu deyu

 

Miskin Yunus var dostuna

Koma bu günü yarına

Yarın Hakk'ın divanına

Varam Allah deyu deyu

 

 

 

Yunus Emre

 

:clover:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest gelincik

Bir Kez Gönül Yıktın İse

 

 

 

 

Bir kez gönül yıktın ise

Bu kıldığın namaz değil

Yetmiş iki millet dahi

Elin yüzün yumaz değil

 

Bir gönülü yaptın ise

Er eteğin tuttun ise

Bir kez hayır ettin ise

Binde bir ise az değil

 

Yol odur ki doğru vara

Göz odur ki Hak'kı göre

Er odur alçakta dura

Yüceden bakan göz değil

 

Erden sana nazar ola

İçin dışın pür nur ola

Beli kurtulmuştan ola

Şol kişi kim gammaz değil

 

Yunus bu sözleri çatar

Sanki balı yağa katar

Halka matahların satar

Yükü gevherdir tuz değil

 

Yunus Emre

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest gelincik

İlim İlim Bilmektir

 

 

 

 

Okumakdan mana ne

Kişi hak'kı bilmektir

çün okudun bilmezsin

Ha bir kuru emekdür

 

yiğirmi dokuz hece

Okusan uçtan uca

Sen hep elif dersin hoca

Manası ne demekdür

 

yunus emre der hoca

gerekse var bin hacca

hepisinden iyice

bir gönüle girmekdür

 

Yunus Emre

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest gelincik

Kıyamet

 

 

 

 

Anmazmısın sen şol günü cümle alem uryan ola

Ne ata oğula baka ne kardaştan derman ola

 

Dağlar yerinden ayrıla heybetinden gök yarıla

Yıldızın bendi kırıla yere düşe perran ola

 

Malik tamuya çağıra zebaniler saf saf dura

Korkusundan yer yarıla titreyü ben hayran ola

 

Malik eder hey hey tamu kıyameti gördün ya'ni

Asileri getireler gire sende perran ola

 

Zebaniler yetip tuta getüre tamuya ata

Derü yanup sökük tuta dün gün işin efgan ola

 

Yunüs senin ki bu sözün kan yaşıla doldu gözün

Ol hazrete tuta yüzün yine derman andan ola

 

Yunus Emre

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest birce

Çok mal haramsız, çok söz yalansız olmaz.

(Yunus Emre)

n1291pnwj5.jpg

 

İyi sözün aslın bilen derdi bu söz nerden gelir

Söz aslını anlamayan sanır bu söz benden gelir...

(Yunus Emre)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest RA_dya
130pxyunusemre24xx.jpg

 

 

 

 

Bir kez gönül yıktınısa

Bu kıldığın namaz değil

Yetmiş iki millet dahi

Elin yüzün yumaz değil

 

Bir gönülü yaptın ise

Er eteğin tuttun ise

Bir kez hayır ettin ise

Binde bir ise az değil

 

Yol odur ki doğru vara

Göz odur ki Hak'kı göre

Er odur alçakta dura

Yüceden bakan göz değil

 

Erden sana nazar ola

İçin dışın pür nur ola

Beli kurtulmuştan ola

Şol kişi kim gammaz değil

 

Yunus bu sözleri çatar

Sanki balı yağa katar

Halka matahların satar

Yükü gevherdir tuz değil

Teşekkürler birce :clover:

 

Ey sözlerin aslın bilen, gel de, bu söz nerden gelir?

Söz aslını anlamayan, sanır bu söz benden gelir.

 

Söz var kılar gönlü şad, söz var kılar bilişi yad

Eğer horluk, eğer izzet, her kişiye sözden gelir

 

Söz karadan akdan değil, yazıp okumaktan değil

Bu yürüyen halktan değil, Halik âvâzından gelir

 

Ne elif okudum ne cim, ne varlıktandır kelecim

Bilmeye yüz bin müneccim, tâli'üm ne ıldızdan gelir

...

Yunus, bu derd ile âh et, kahr evinde neyler rahat?

Bu derde derman kefâret, bir âh ile sûzdan gelir

 

Yunus Emre

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest birce

...

Yunus, bu derd ile âh et, kahr evinde neyler rahat?

Bu derde derman kefâret, bir âh ile sûzdan gelir

 

Yunus Emre

 

 

asıl ben teşekkür ederim RA_dya :clover: ekledigin icin..

 

 

Dolap nicin inilersin

 

Derdim vardır inilerim

 

Ben Mevla' ya aşık oldum

 

Anın icin inilerim

 

 

 

Benim adım dertli dolap

 

Suyum akar yalap yalap

 

Böyle emreylemiş calap

 

Derdim vardır inilerim

 

 

 

Beni bir dağda buldular

 

Kolum kanadım yondular

 

Dolaba layik gördüler

 

Derdim vardır benim

 

 

 

Ben bir dağın ağacıyım

 

Ne tatlıyım ne acıyım

 

Ben Mevla' ya duacıyım

 

Derdim vardır inilerim

 

 

 

Dağdan kestiler bezenim

 

Bozuldu türlü düzenim

 

Ben bir usanmaz ozanım

 

Derdim vardır inilerim

 

 

 

Dülgerler azamı yondu

 

Her azam yerine kondu

 

Bu inilti Hak' dan geldi

 

Derdim vardır inilerim

 

 

 

Suyum alcaktan cekerim

 

Cıkıp yüksekten dökerim

 

Görün ben neler cekerim

 

Derdim vardır inilerim

 

 

 

Yunus bunda gelen gülmez

 

Kişi muradına ermez

 

Bu fanide kimse kalmaz

 

Derdim vardır inilerim.

 

 

 

Yunus Emre

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.