Zıplanacak içerik
  • Üye Ol
İNTERLOCK

ERİŞİLMEZ İKON'UN SAHİFESİ.....

Önerilen İletiler

..

R-Complex üzerine Kişisel Not:
-Sadness Coplex; Karma; Shuffle Combination
-Esfel-i Sâfilîn;
-Sefillerin en sefili.
-Cehennem'in en aşağı tabakası.
-Sefa'; orak; kılçık; kabuk; Cocoon
-Hook; Sickle; Pointer.
-Bottom layer, the Traditional Scenario.
-the Book

 

**
 

"Nesneleri yabancı ya da rastgele konulmuş  

 yasalardan kurtarabilirsiniz, fakat kendi  

 doğasındaki yasalardan?
 Hayır..

 Üçgenlere, üç-kenarlı kodeslerini yıkmaları  

 konusunda cesaret vermeyin, buna girişmeyin..
 Bir üçgen kenarlarından kurtulacak olursa;    

 yaşamı çok acıklı bir biçimde sona erer."

G.K. Chesterton

..

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

mevlana-hac%C4%B1-bekta%C5%9F-veli-250x1

 

DERYÂ-YI HÛ..

Filozofdan mı söz etsem yâhut Cenâb-ı Hakk'ın
gemilerinden, deryâlarından mı bahsetsem?

Gemilerinden bahsedeyim, gönül onlardan hoşlanır.
Kül'den söyliyeyim zîra cüz'ü kül'de bil!

Her velî, gönül Nûh'u ve gemicisidir.
Halkla düşüp kalkmayı da tûfan olarak bil!

Arslandan, ejderhadan o kadar korkma.
Asıl akrabandan, tanıdıklarından sakın!

Onlar, seninleyken vaktini boşa harcarlar.
Sen yokken de dedikodunu yapıp dururlar!

Her birinin hayâli, susamış eşek gibi
beden kabından fikir suyu içer.

Onların hayâli, senin hayat denizinden
elde ettiğin çiği emer bitirir.MEVLÂNÂ
MESNEVÎ-İ ŞERÎF
6. cİLD
2246-2252

..

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

..

"Dîn sözcüğü Kur'an'ın eski sûre'lerinde yevm ad-dîn,
 kıyamet günü ifadesinde ortaya çıkmıştı; ama sonra
 bu anlamını kaybetmişti."

"Dîn'in bu din, yön anlamında yerleşmiş olduğu kestirilemiyor.    
 Arap filologu onu, dâna'nın aslama ile aynı manayı taşımış
 olacağı eski dilde bulmaya çalışıyor. Batı yorumu ise onda,     
 Arâmiden geçme İranî dana'yı görüyor; ben ise Macdonald'la
 hemfikir olarak bir Arap kökene ve deyn "vecibe" nin bir
 bulaşmasına inanıyorum."
 

M. Gaudefroy-Demombynes

 

**

 Macdonald'da "Dîn şeklinde yazılan kelime için Arap lügatçileri   
 birçok manalar vermekte..olup bu mana kargaşalığı içinde,     
 birbirinden ayrı, 3 dîn kelimesi seçilir:
 1. Arâmî-İbranî dilinden Arapçaya geçmiş olan ve "hüküm"
 manasına gelen kelime,
 2. hâlis Arapça olup "örf ve âdet" manasına gelen ve 1 işaretli
 kelime ile karabeti olan kelime (krş. İbranîce mişpât ve şâphat), 
 3. "dîn" manasını ifade eden ve Farsça vesıtasıyla gelen dîn      
 (daênâ) kelimesi.."
 

B. Macdonald

 

**

 Ve nihayet Louis Gardet:

 

"Dîn'in üç ayrı manasını belirtmek mutat olmuştur:
 1. hüküm, mücazat;
 2. örf, âdet;
 3. din.

 İlki, İbranî-Arâmî köke, ikincisi Arabî dâna/deyn (vecibe/borç)     
 köküne, üçüncüsü de Pehlevî dên (ifşa/din)'e dayanıyor..
 
 Her halü kârda, bahis konusu "dîn" kavramı hiçbir surette        
 Mazdeizm ve İslâm'da tamamen aynı değildir. Aksine , ilk iki,   
 İbranî ve Arabî etimolojiler, birbirlerini etkilemiş gibidir..
 
 Böylece de Arapçanın manaya ait diyalektiği, deyn, "belli bir  
 tarihte ödenecek borç" un dîn "âdet" e geçmesini mucip oluyor.
"Örf ve âdet" de bu kez, "yön" hudâ (Tanrı tarafından verilen) 
 fikrine götürüyor; (İbranî kökün manasında) hüküm vermek de,
 herkesi uygun bir yöne götürmek, ve böylece de mücazaat
 vermek oluyor.

 Gaudefroy-Demombynes'in "Kıyamet Günü" (yawm al-dîn)
 görüşünde Tanrı'nın her insanoğluna bir yön verdiği gün  
 olmaktadır. Başka yerlerde de Arap filologları dîn'i doğruca
 dâna li..inkıyad etmek ten iştikak ettiriyorlar.
 Bundan böyle de dîn, Tanrı tarafından verilmiş, herkesin  
 inkıyad  etmek zorunda bulunduğu bir emirler kümesi olmuştur."

"Böylece dîn yükümlülük, yön, inkıyad, mücazaatı ifade ediyor.
 İster İbranî-Arâmî anlama, ister eski Arabî köke dayanılsın,   
 kurtulunacak borç (dolayısıyle yükümlülük) ve icbar edilmiş  
 veya inkıyad etmiş kalple takib edilecek yön düşünceleri baki   
 kalacaktır.

 Yükümlülük veya istikameti (yönü) icbar edenin noktai 
 nazarından  dîn,  İbranî kökün "hükm" ü ile birleşiyor; ama  
 yükümlülükten  kurtulacak ve yön alacak kişinin noktai  
 nazarından dîn, en genel ve mutat anlam olan "din" olarak  
 tercüme edilecektir."


Luis Gardet

.
 

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

.

DENEYİM

Belli bir durum (efektif-aktüel olaylar) ve
içerdiği problemler karşısında bulunan birey,
vaziyeti değerlendirirken eski izlenimlerinden
yararlanır. Olaylara kıymet koyar.

Önceden yaşadığı serüven ve aldığı intıba'lar
bireyin duyu organları ve sinir yapıları üzerinde
genetik bir etkiyi önceden bırakmıştır.
Ve bu etki genelde çözümlenememiş (ego)
bilgilerdir.

Beyin sinir hücrelerinin (nöron) yüklendiği bu
tür bilgiler, karşılaşılan yeni bir durum ile
içerdiği olaylar dizini karşısında, değerlendirim
işleminde(soyut aşama), veri olarak ussal
işleme dahil olur.

Ego verileri, sorunla birleştiğinde gerilimi
artırarak, nöron hücre yapısında iyonlaşım
meydana getirir.

Sonucu, ussal işlev yeterli sonuç vermeyecek,
durum acı çekme ile devam ederek, bireyi
değişime (yeni bilgi edinimi) zorlayacaktır.

Anlaşılan o ki, tahayyül'de olagelen problem,
tasavvur boyutunda çözüme ulaşmadığında
boyun altına inerek, sinir, kas, kemik ve damar
sistemleri düzeninde arızalar meydana getirecek
ızdırap faktörü devreye girecektir.

Bu noktada şöyle bir sonuca varmak mümkündür;
Birey, durum içerisinde çektiği sıkıntının analizini
nedenlere (kozalite) yükleyerek gerçekleştirme
yoluna giderse (günü kurtarma), sorunu çözümsüz
kalır.

Bu nedenleri "gelişim için vesile/occasion" olarak
öngörmek, fırsat bilmek ve ussal sürecin dürüst
kullanıldığı bilgisini ortaya koyar.

.

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

4226801674_d08fe99ba9_m.jpg
 

"BÜTÜN;  PARÇALARIN TOPLAMINDAN ÖTE
 BİRŞEY'DİR.."


"Herhangi birşeyin bütünsel özelliklerine,
 bu bütünü oluşturan parçaların ayrı ayrı
 çözümlenmeleri ile ulaşılamaz!"

Hareketsiz nesneler birbiri ardına hızla
gösterildiğinde, tek tek algılanabilecekleri
eşiği aşarak hareketliymiş gibi görünür; bu
yanılsamanın en tipik örneği sinemadır.

Fİ VAK'A'sında algılanan hareket, fiziksel
uyaranlar içinde kendi başına var olmayan,
ancak uyaranların birbirleriyle ilintili
özelliklerine bağlı olarak ortaya çıkan bir
deneyimdir.

Gözlemcinin sinir sistemi ve deneyimleri,
fiziksel girdiyi parçalar halinde ve edilgen
biçimde kaydetmez. Tersine, sinir sistemindeki
örgütlenme, tıpkı algılamada olduğu gibi ayrışmış
parçaları hemen bir bütüne dönüştürür.

Bu kabule göre, alınan bir uyaran kümesi'nin
sinir sisteminde ve algı mekanizmasında
örgütlenmesi, koşulların izin verdiği ölçüde
"İYİ" bir bütün oluşturur.

Gestalt

.

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş
42 dakika önce, İNTERLOCK dedi:

Konu hep geliyor ve o;
Narin Kelebek; Split Sylph'te noktalanıyor..
Muallâk..
Merhaba:wub:

Hoş geldin @İNTERLOCK

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş
7 saat önce, İNTERLOCK dedi:

Konu hep geliyor ve o;
Narin Kelebek; Split Sylph'te noktalanıyor..
Muallâk..
Merhaba:wub:

Merhaba :wub: Hoş geldiniz..:)

Muallak? Şaşkın mı yani :whistling:

 

 

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

Muallak; Limbo; A'raf; Cehennem'in Sınırı..
Cehennem'i Bilen-Gören var mı?

:grin:

 

 

 

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

--
:w00t:

Poseidon;
Cyber bir Gemidir..
Açık denizlerde başı-bozuk dolanır
Şellâfe deniz cıbıldak kızlarıynan oynaşır
Bu arada gördüğünü-yediğini hep yazar
notlar tutarmış..
Bu vessel ne mene bişise
çok çekici/cazibeli ve Mülevves
cinler.. cinnîler ile yakın ilişki kurmuş
Onlardan aldığı gizli hem meş'um
bilgileri uğradığı limanların 
pis meyhanelerinde kafaladığı 
korsan adamlarına şarap karşılığı satadururmuş..

Neticesinde bu durum;
an impure condition indicating the presence of
undesirable matter in the deep ocean'dur..

Peki;
Bu matter ne mene bişidir?
Cerehat ya iltihabî midir?
Yoksa atıklar mıdır?
Residue
Filmi seyredin
Belki Poseidon görünmez emme
Sediment kayaç görürsünüz de
İlminiz artar benim canım kuzucuklarım
Fanlarım..
By

:alkis:

  • Beğen 2
  • Sevinçli 1

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

:86:
geçmiş zamana ve ölmüşlere ağlamayın, 
onların aralarında kaldığınızda oluşacak
haberleşme sonuçları cin çarpmaları ve
asılsız haberler ve efsanelerdir..
:64:

  • Teşekkürler 1
  • Şaşkın 1

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

:unsure:

Titan'lar, Cyclops'lar ve EvPutları'nın yönettiği, 
üzerine konuşulması yasak Labirent Şehir;
Metropol Yaşamı: Mahşer!

:unsure:

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş
5 saat önce, İNTERLOCK dedi:

:unsure:

Titan'lar, Cyclops'lar ve EvPutları'nın yönettiği, 
üzerine konuşulması yasak Labirent Şehir;
Metropol Yaşamı: Mahşer!

:unsure:

interlock hocam saygılar bu sizin gerçek resminizmi? :)   george charline çok benziyorsunuz karizma muhteşem. zekanı ve aklınız yüzünüzdeki ambiansta kendini göstermiş.. 

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş
Tarih 10.12.2017 at 03:13 , İNTERLOCK dedi:

:turned:
Bir yüce nehir bildiğince akar
Umarsız kaptırır giderim bağışla.. 
1f42c.png🐬

hocam sizin 2 uzmanlık  alanınız var. 1. si felsefe . 2. side şair :D     insanın insan olduğunu bilmesi ne? güzel şeydir. hocam. içindekı duyguları  her zaman haykırmak bizi biz yap an en anlamlı degerdır. hocam saygılarımla . 

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

:original:
Sevgili pach of neo 
Sitayişkâr sözleriniz için müteşekkirim..
Mükâlememizin devamlı ve geliştirici olmasını diliyor
yeni terfî etmiş olduğunuz mir-i liva meratibinizde
üstün başarılarınızla iftihar etmeyi umuyor ve bekliyorum..


Kuşlar uçar balık gibi derin denizlerin dibinde
Fekat dikkât etmelidir çünkü
demirden evler varmış orada söyleniyor türküde

"Denizin dibinde hatcam demirden evler 
Ak gerdanın altında da çiftedir benler.."

Eyi Günleer 
:alkis: 

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

:innocent:

Yol'da..
Bir olay/vak'a ile karşılaştığınızda/duyumsama;
Eğer bu olay konusunda henüz yeterli bilginiz,
deneyiminiz yok ve algınız yetersiz ise, basit
bir olay olsa bile travma'ya dönüşür..

Sonrasında, kavramlara yüklediğiniz objektif anlamlar 
ve bağlı olarak oluşturduğunuz tasarım, proje, planlama 
ve imajlar işe karıştığında, kontrol elinizden kaçar, 
eşdeğerli bir ceza kurgusu ortaya çıkar.
Bunun ardından mülâhazalara/contemplation başlarsınız.
Bir sebeb bulur, başınıza gelenleri ona izafe eder, bağlar
sonucunda asıl olan konuyu devreden çıkartırsınız.
Sebeblere gittikçe dalarsınız. 
Terkib- i Bend edersiniz/Determination.

Sonra bir de bakarsınız ki akıl/mind ve bağlı sistemleri
yönetimi ele geçirerek, düşünerek yaptığınız yorumlarınızı 
zihninizde/mental görünür hale getirmiştir/projeksiyon.
Bir kayma-sürçme ortaya çıkmış, bir anlamda farklı bir 
eliptik yörüngeye girivermişsinizdir.. 
ki işte bu gözlem alanınız, sizin "ölüm" adını verdiğiniz 
haldir.

:rolleyes:
**
kişisel ve tartışmaya açık yorum..

 

 

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş
4 saat önce, İNTERLOCK dedi:

:innocent:

Yol'da..
Bir olay/vak'a ile karşılaştığınızda/duyumsama;
.

.

.

haldir.

:rolleyes:
**
kişisel ve tartışmaya açık yorum..

Bundan sonra bunu hep hatırlatıcam kendime. Unutursam fısıldayın omaç mı :(

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş
2 saat önce, Radya dedi:

Bundan sonra bunu hep hatırlatıcam kendime. Unutursam fısıldayın omaç mı :(

Oluy oluy..
Bal kimin oluy da.. 
O köftehor'un da murmurları.. coo'ları..
purpur'ları da çaktırmadan araya sızıp
iş karıştırıveriyolar..
More very tikat olmak iktiza etmekte..
Ne demekse?:ph34r:
 

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

:61:

Trauma: Vakı'a

Beyin ve seçici anahtar, çift taraflı mikro devre,
önceden gelen bilgi ya da direktifler kapsamında 
görür, anlar ve yorumlar.

Sonucuna göre de, derinden etkileyici, ızdıraplı, 
acıklı ve çok üzücü, rahatsız edici vak'a/olay 
ya da deneyimleri; özel senaryoyu sunar..

1f342.png🍂

Vakıa: 56/1-2-3

O beklenen müthiş olay/vakı'a sunulduğunda/gerçekleştiğinde,
Yoktur onun oluşunu yalanlayacak.
Kimini alçaltır, kimini yükseltir o sunum.

:w00t:

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

:o
şimdi n'olucak?
eminmisin?

ne zaman ki bu dünyada güzel, benzersiz ve 
eşsiz bir şeyi bulursun;
aklından geçen ilk şey
içini açıp ne olduğuna bakmaktır..
ama sonra anlarsın ki,
lânet bir kütledir sadece..
ve onu neden kurcaladığını hiç anlamazsın..
tüm güzelliği gitmiştir..
ve asla geri dönmiyecektir..

seni seviyorum, üzgünüm..

Strange Blood
2015 Film

MV5BOWQ1ODE5ZTktNWY3NC00YmYzLWIyNjgtMTdh

 

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

İletiniz moderatör kontrolünden geçtikten sonra sitede gösterilmeye başlanacaktır. Eğer buna maruz kalmak istemiyorsanız lütfen hemen bir ÜYE OLUNUZ.

Misafir
İletinizi misafir olarak gönderiyorsunuz. Eğer üye iseniz lütfen GİRİP YAPARAK gönderiniz.
Bu başlığa cevap yaz

×   Zengin metin olarak yapıştırıldı..   Onun yerine sade metin olarak yapıştır

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Önceki içeriğiniz geri getirildi..   Editörü temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×

Önemli Bilgiler

Bu siteyi kullanmaya başladığınız anda kuralları kabul ediyorsunuz Kullanım Koşulu.