Zıplanacak içerik
  • Üye Ol
Admin

Yeni İnternet Yasası Yürürlüğe Girdi

Önerilen İletiler

Yeni İnternet yasası yürürlüğe girdi ve bu konuda herkesi dikkatli olmaya çağırıyoruz. Neden böyle bir başlangıç yaptık. Sonuç olarak her yazdığınız kayıt altındadır ve bir suç oluştuğunda bizden çok sizi etkileyecek bir yasa görüyoruz burada. Uygulama olarak nokta IP ile bulunmayacak insan yoktur. Yani Güvenlik Birimleri birini bulmak isterlerse HOST ve IP bazında kimin hangi bilgisayardan bağlandığını çok çabuk bulacaklardır. Bu nedenle aşağı yapıştırdığım yasayı en azından bir defa okuyarak anlamadığınız yerleri burada tartışırsanız ileride başınıza gelecek sorunlardan kurtulmuş olursunuz...

 

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ

 

HAKKINDA KANUN

 

Kanun No. 5651

 

Kabul Tarihi : 4/5/2007

 

 

Amaç ve kapsam

 

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amaç ve kapsamı; içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usûlleri düzenlemektir.

 

Tanımlar

 

MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulamasında;

 

a) Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığını,

 

:cool: Başkanlık: Kurum bünyesinde bulunan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığını,

 

c) Başkan: Telekomünikasyon İletişim Başkanını,

 

ç) Bilgi: Verilerin anlam kazanmış biçimini,

 

d) Erişim: Bir internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını,

 

e) Erişim sağlayıcı: Kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan her türlü gerçek veya tüzel kişileri,

 

f) İçerik sağlayıcı: İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişileri,

 

g) İnternet ortamı: Haberleşme ile kişisel veya kurumsal bilgisayar sistemleri dışında kalan ve kamuya açık olan internet üzerinde oluşturulan ortamı,

 

ğ) İnternet ortamında yapılan yayın: İnternet ortamında yer alan ve içeriğine belirsiz sayıda kişilerin ulaşabileceği verileri,

 

h) İzleme: İnternet ortamındaki verilere etki etmeksizin bilgi ve verilerin takip edilmesini,

 

ı) Kurum: Telekomünikasyon Kurumunu,

 

i) Toplu kullanım sağlayıcı: Kişilere belli bir yerde ve belli bir süre internet ortamı kullanım olanağı sağlayanı,

 

j) Trafik bilgisi: İnternet ortamında gerçekleştirilen her türlü erişime ilişkin olarak taraflar, zaman, süre, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve bağlantı noktaları gibi değerleri,

 

k) Veri: Bilgisayar tarafından üzerinde işlem yapılabilen her türlü değeri,

 

l) Yayın: İnternet ortamında yapılan yayını,

 

m) Yer sağlayıcı: Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişileri,

 

ifade eder.

 

Bilgilendirme yükümlülüğü

 

MADDE 3- (1) İçerik, yer ve erişim sağlayıcıları, yönetmelikle belirlenen esas ve usûller çerçevesinde tanıtıcı bilgilerini kendilerine ait internet ortamında kullanıcıların ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak bulundurmakla yükümlüdür.

 

(2) Yukarıdaki fıkrada belirtilen yükümlülüğü yerine getirmeyen içerik, yer veya erişim sağlayıcısına Başkanlık tarafından ikibin Yeni Türk Lirasından onbin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

 

İçerik sağlayıcının sorumluluğu

 

MADDE 4- (1) İçerik sağlayıcı, internet ortamında kullanıma sunduğu her türlü içerikten sorumludur.

 

(2) İçerik sağlayıcı, bağlantı sağladığı başkasına ait içerikten sorumlu değildir. Ancak, sunuş biçiminden, bağlantı sağladığı içeriği benimsediği ve kullanıcının söz konusu içeriğe ulaşmasını amaçladığı açıkça belli ise genel hükümlere göre sorumludur.

 

Yer sağlayıcının yükümlülükleri

 

MADDE 5- (1) Yer sağlayıcı, yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

 

(2) Yer sağlayıcı, yer sağladığı hukuka aykırı içerikten, ceza sorumluluğu ile ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu Kanunun 8 inci ve 9 uncu maddelerine göre haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak imkân bulunduğu ölçüde hukuka aykırı içeriği yayından kaldırmakla yükümlüdür.

 

Erişim sağlayıcının yükümlülükleri

 

MADDE 6- (1) Erişim sağlayıcı;

 

a) Herhangi bir kullanıcısının yayınladığı hukuka aykırı içerikten, bu Kanun hükümlerine uygun olarak haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak engelleme imkânı bulunduğu ölçüde erişimi engellemekle,

 

:cool: Sağladığı hizmetlere ilişkin, yönetmelikte belirtilen trafik bilgilerini altı aydan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla,

 

c) Faaliyetine son vereceği tarihten en az üç ay önce durumu Kuruma, içerik sağlayıcılarına ve müşterilerine bildirmek ve trafik bilgilerine ilişkin kayıtları yönetmelikte belirtilen esas ve usûllere uygun olarak Kuruma teslim etmekle,

 

yükümlüdür.

 

(2) Erişim sağlayıcı, kendisi aracılığıyla erişilen bilgilerin içeriklerinin hukuka aykırı olup olmadıklarını ve sorumluluğu gerektirip gerektirmediğini kontrol etmekle yükümlü değildir.

 

(3) Birinci fıkranın ( :cool: ve © bentlerinde yer alan yükümlülüklerden birini yerine getirmeyen erişim sağlayıcısına Başkanlık tarafından onbin Yeni Türk Lirasından ellibin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

 

Toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülükleri

 

MADDE 7- (1) Ticarî amaçla toplu kullanım sağlayıcılar, mahallî mülkî amirden izin belgesi almakla yükümlüdür. İzne ilişkin bilgiler otuz gün içinde mahallî mülkî amir tarafından Kuruma bildirilir. Bunların denetimi mahallî mülkî amirler tarafından yapılır. İzin belgesinin verilmesine ve denetime ilişkin esas ve usûller, yönetmelikle düzenlenir.

 

(2) Ticarî amaçla olup olmadığına bakılmaksızın bütün toplu kullanım sağlayıcılar, konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almakla yükümlüdür.

 

(3) Birinci fıkrada belirtilen yükümlülüğe aykırı hareket eden kişiye mahallî mülkî amir tarafından üçbin Yeni Türk Lirasından onbeşbin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

 

Erişimin engellenmesi kararı ve yerine getirilmesi

 

MADDE 8- (1) İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesine karar verilir:

 

a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;

 

1) İntihara yönlendirme (madde 84),

 

2) Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra),

 

3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190),

 

4) Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194),

 

5) Müstehcenlik (madde 226),

 

6) Fuhuş (madde 227),

 

7) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228),

 

suçları.

 

:cool: 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı AtaTürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar.

 

(2) Erişimin engellenmesi kararı, soruşturma evresinde hâkim, kovuşturma evresinde ise mahkeme tarafından verilir. Soruşturma evresinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından da erişimin engellenmesine karar verilebilir. Bu durumda Cumhuriyet savcısı kararını yirmidört saat içinde hâkimin onayına sunar ve hâkim, kararını en geç yirmidört saat içinde verir. Bu süre içinde kararın onaylanmaması halinde tedbir, Cumhuriyet savcısı tarafından derhal kaldırılır. Koruma tedbiri olarak verilen erişimin engellenmesine ilişkin karara 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilir.

 

(3) Hâkim, mahkeme veya Cumhuriyet savcısı tarafından verilen erişimin engellenmesi kararının birer örneği, gereği yapılmak üzere Başkanlığa gönderilir.

 

(4) İçeriği birinci fıkrada belirtilen suçları oluşturan yayınların içerik veya yer sağlayıcısının yurt dışında bulunması halinde veya içerik veya yer sağlayıcısı yurt içinde bulunsa bile, içeriği birinci fıkranın (a) bendinin (2) ve (5) numaralı alt bentlerinde yazılı suçları oluşturan yayınlara ilişkin olarak erişimin engellenmesi kararı re’sen Başkanlık tarafından verilir. Bu karar, erişim sağlayıcısına bildirilerek gereğinin yerine getirilmesi istenir.

 

(5) Erişimin engellenmesi kararının gereği, derhal ve en geç kararın bildirilmesi anından itibaren yirmidört saat içinde yerine getirilir.

 

(6) Başkanlık tarafından verilen erişimin engellenmesi kararının konusunu oluşturan yayını yapanların kimliklerinin belirlenmesi halinde, Başkanlık tarafından, Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 

(7) Soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi halinde, erişimin engellenmesi kararı kendiliğinden hükümsüz kalır. Bu durumda Cumhuriyet savcısı, kovuşturmaya yer olmadığı kararının bir örneğini Başkanlığa gönderir.

 

(8) Kovuşturma evresinde beraat kararı verilmesi halinde, erişimin engellenmesi kararı kendiliğinden hükümsüz kalır. Bu durumda mahkemece beraat kararının bir örneği Başkanlığa gönderilir.

 

(9) Konusu birinci fıkrada sayılan suçları oluşturan içeriğin yayından çıkarılması halinde; erişimin engellenmesi kararı, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde mahkeme tarafından kaldırılır.

 

(10) Koruma tedbiri olarak verilen erişimin engellenmesi kararının gereğini yerine getirmeyen yer veya erişim sağlayıcılarının sorumluları, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 

(11) İdarî tedbir olarak verilen erişimin engellenmesi kararının yerine getirilmemesi halinde, Başkanlık tarafından erişim sağlayıcısına, onbin Yeni Türk Lirasından yüzbin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. İdarî para cezasının verildiği andan itibaren yirmidört saat içinde kararın yerine getirilmemesi halinde ise Başkanlığın talebi üzerine Kurum tarafından yetkilendirmenin iptaline karar verilebilir.

 

(12) Bu Kanunda tanımlanan kabahatler dolayısıyla Başkanlık veya Kurum tarafından verilen idarî para cezalarına ilişkin kararlara karşı, 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre kanun yoluna başvurulabilir.

 

İçeriğin yayından çıkarılması ve cevap hakkı

 

MADDE 9- (1) İçerik nedeniyle hakları ihlâl edildiğini iddia eden kişi, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması halinde yer sağlayıcısına başvurarak kendisine ilişkin içeriğin yayından çıkarılmasını ve yayındaki kapsamından fazla olmamak üzere hazırladığı cevabı bir hafta süreyle internet ortamında yayımlanmasını isteyebilir. İçerik veya yer sağlayıcı kendisine ulaştığı tarihten itibaren iki gün içinde, talebi yerine getirir. Bu süre zarfında talep yerine getirilmediği takdirde reddedilmiş sayılır.

 

(2) Talebin reddedilmiş sayılması halinde, kişi onbeş gün içinde yerleşim yeri sulh ceza mahkemesine başvurarak, içeriğin yayından çıkarılmasına ve yayındaki kapsamından fazla olmamak üzere hazırladığı cevabın bir hafta süreyle internet ortamında yayımlanmasına karar verilmesini isteyebilir. Sulh ceza hâkimi bu talebi üç gün içinde duruşma yapmaksızın karara bağlar. Sulh ceza hâkiminin kararına karşı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir.

 

(3) Sulh ceza hâkiminin kesinleşen kararının, birinci fıkraya göre yapılan başvuruyu yerine getirmeyen içerik veya yer sağlayıcısına tebliğinden itibaren iki gün içinde içerik yayından çıkarılarak hazırlanan cevabın yayımlanmasına başlanır.

 

(4) Sulh ceza hâkiminin kararını bu maddede belirtilen şartlara uygun olarak ve süresinde yerine getirmeyen sorumlu kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İçerik veya yer sağlayıcının tüzel kişi olması halinde, bu fıkra hükmü yayın sorumlusu hakkında uygulanır.

 

İdarî yapı ve görevler

 

MADDE 10- (1) Kanunla verilen görevler, Kurum bünyesinde bulunan Başkanlıkça yerine getirilir.

 

(2) Bu Kanunla ekli listedeki kadrolar ihdas edilerek Başkanlığın hizmetlerinde kullanılmak üzere 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanununa ekli (II) sayılı listeye eklenmiştir. Başkanlık bünyesindeki iletişim uzmanlarına, Kurumda çalışan Telekomünikasyon Uzmanlarına uygulanan malî, sosyal hak ve yardımlara ilişkin hükümler uygulanır. İletişim Uzmanı olarak Başkanlığa atanan personelin hakları saklı kalmak kaydıyla, kariyer sistemi, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

 

(3) Başkanlığa Kanunla verilen görevlere ilişkin olarak yapılacak her türlü mal veya hizmet alımları, ceza ve ihalelerden yasaklama işleri hariç, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tâbi olmaksızın Kurum bütçesinden karşılanır.

 

(4) Kanunlarla verilen diğer yetki ve görevleri saklı kalmak kaydıyla, Başkanlığın bu Kanun kapsamındaki görev ve yetkileri şunlardır:

 

a) Bakanlık, kolluk kuvvetleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile içerik, yer ve erişim sağlayıcılar ve ilgili sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon oluşturarak internet ortamında yapılan ve bu Kanun kapsamına giren suçları oluşturan içeriğe sahip faaliyet ve yayınları önlemeye yönelik çalışmalar yapmak, bu amaçla, gerektiğinde, her türlü giderleri yönetmelikle belirlenecek esas ve usûller dahilinde Kurumca karşılanacak çalışma kurulları oluşturmak.

 

:cool: İnternet ortamında yapılan yayınların içeriklerini izleyerek, bu Kanun kapsamına giren suçların işlendiğinin tespiti halinde, bu yayınlara erişimin engellenmesine yönelik olarak bu Kanunda öngörülen gerekli tedbirleri almak.

 

c) İnternet ortamında yapılan yayınların içeriklerinin izlenmesinin hangi seviye, zaman ve şekilde yapılacağını belirlemek.

 

ç) Kurum tarafından işletmecilerin yetkilendirilmeleri ile mülkî idare amirlerince ticarî amaçlı toplu kullanım sağlayıcılara verilecek izin belgelerinde filtreleme ve bloke etmede kullanılacak sistemlere ve yapılacak düzenlemelere yönelik esas ve usûlleri belirlemek.

 

d) İnternet ortamındaki yayınların izlenmesi suretiyle bu Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan suçların işlenmesini önlemek için izleme ve bilgi ihbar merkezi dahil, gerekli her türlü teknik altyapıyı kurmak veya kurdurmak, bu altyapıyı işletmek veya işletilmesini sağlamak.

 

e) İnternet ortamında herkese açık çeşitli servislerde yapılacak filtreleme, perdeleme ve izleme esaslarına göre donanım üretilmesi veya yazılım yapılmasına ilişkin asgari kriterleri belirlemek.

 

f) Bilişim ve internet alanındaki uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

 

g) Bu Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan suçların, internet ortamında işlenmesini konu alan her türlü temsili görüntü, yazı veya sesleri içeren ürünlerin tanıtımı, ülkeye sokulması, bulundurulması, kiraya verilmesi veya satışının önlenmesini teminen yetkili ve görevli kolluk kuvvetleri ile soruşturma mercilerine, teknik imkânları dahilinde gereken her türlü yardımda bulunmak ve koordinasyonu sağlamak.

 

(5) Başkanlık; Bakanlık tarafından 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesi uyarınca, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, çocuk, kadın ve aileden sorumlu Devlet Bakanlığı ile Kurum ve ihtiyaç duyulan diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları ile internet servis sağlayıcıları ve ilgili sivil toplum kuruluşları arasından seçilecek bir temsilcinin katılımı suretiyle teşkil edilecek İnternet Kurulu ile gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlar; bu Kurulca izleme, filtreleme ve engelleme yapılacak içeriği haiz yayınların tespiti ve benzeri konularda yapılacak öneriler ile ilgili gerekli her türlü tedbir veya kararları alır.

 

Yönetmelikler

 

MADDE 11- (1) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin esas ve usûller, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanlıklarının görüşleri alınarak Başbakanlık tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir. Bu yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde çıkarılır.

 

(2) Yer veya erişim sağlayıcı olarak faaliyet icra etmek isteyen kişilere, telekomünikasyon yoluyla iletişim konusunda yetkilendirme belgesi olup olmadığına bakılmaksızın, yer veya erişim sağlayıcı olarak faaliyet icra etmesi amacıyla yetkilendirme belgesi verilmesine ilişkin esas ve usûller, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Bu yönetmelik, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş ay içinde çıkarılır.

 

İlgili kanunlarda yapılan değişiklikler

 

MADDE 12- (1) 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 2 nci maddesinin (f) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

 

“Bu idarî para cezalarına ilişkin kararlara karşı, 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre kanun yoluna başvurulabilir.”

 

(2) 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun ek 7 nci maddesinin onuncu fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “belirtilen” ibaresinden sonra gelmek üzere “telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişime ilişkin” ibaresi eklenmiş, ikinci cümlesi “Oluşturulan bu Başkanlık bir başkan ile daire başkanlıklarından oluşur.” şeklinde değiştirilmiştir.

 

(3) 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanununun 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

“Kurulca belirlenecek esas ve usûller çerçevesinde, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinde belirtilen doğrudan temin usûlüyle serbest avukatlar veya avukatlık ortaklıklarıyla avukat sözleşmeleri akdedilebilir.”

 

(4) 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi “4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 135 inci maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendinin (14) numaralı alt bendi kapsamında yapılacak dinlemeler de bu merkez üzerinden yapılır.” şeklinde değiştirilmiş; dördüncü fıkrasında yer alan “Ancak” ibaresinden sonra gelmek üzere “casusluk faaliyetlerinin tespiti ve” ibaresi eklenmiş; altıncı fıkrasının üçüncü cümlesinde geçen “Bu madde” ibaresi “Bu fıkra” olarak değiştirilmiştir.

 

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Başkanlığın kuruluştaki hizmet binasının yapımı, ceza ve ihalelerden yasaklama işleri hariç, Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tâbi olmaksızın Kurum bütçesinden karşılanır.

 

(2) Halen faaliyet icra eden ticarî amaçla toplu kullanım sağlayıcılar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde 7 nci maddeye göre alınması gereken izin belgesini temin etmekle yükümlüdürler.

 

(3) Halen yer veya erişim sağlayıcı olarak faaliyet icra eden kişilere, Kurum tarafından, telekomünikasyon yoluyla iletişim konusunda yetkilendirme belgesi olup olmadığına bakılmaksızın, yer veya erişim sağlayıcı olarak faaliyet icra etmesi amacıyla bir yetkilendirme belgesi düzenlenir.

 

Yürürlük

 

MADDE 13- (1) Bu Kanunun;

 

a) 3 üncü ve 8 inci maddeleri, yayımı tarihinden altı ay sonra,

 

:cool: Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

 

yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 14- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

TBMM'den alınmıştır...

 

İnternette sıkıyönetim yürürlükte

 

İnternet suçlarıyla ilgili önlem alınması hakkında yasa yürürlüğe girdi.

“İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yasayla, çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik içeren sitelerin yayınını engellemek için Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına yetki veriliyor. Yasaya göre, içerik, yer ve erişim sağlayıcıları, tanıtıcı bilgilerini kendilerine ait sitede güncel olarak bulundurmakla yükümlü olacak. Aksi davranıştakilere 2 bin YTL ile 10 bin YTL arasında para cezası verilecek.

Yasayla, internet ortamında Atatürk’e hakaret içeren yayınlar da Telekomünikasyon Kurumu tarafından engellenecek.

Site sahipleri internet ortamında yayınladıkları her türlü yayından sorumlu olacak. Bir başkasına ait siteden sağlanan içerik nedeniyle, kural olarak sorumlu olmayacak site sahipleri, içeriği benimsediğinin ve kullanıcının ulaşmasını amaçladığının belirlenmesi halinde, içerikten sorumlu olacak.

TCK’da yer alan “intihara yönlendirmeö, “çocukların cinsel istismarıö, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmaö, “sağlık için tehlikeli madde teminiö, “müstehcenlikö, “fuhuşö, “kumar oynanması için yer ve imkan sağlamaö ile “Atatürk’e hakaretö gibi suçlarla ilişkili sitelere erişim, zaman kısıtlaması durumunda tedbir için savcı, diğer durumlarda mahkeme tarafından engellenecek. İdari tedbir olarak verilen erişimin engellenmesi kararının yerine getirilmemesi halinde erişim sağlayıcılarına 10 bin YTL’den 50 bin YTL’ye kadar idari para cezası verilecek.

 

HAPİS CEZASI

Koruma tedbiri olarak verilen erişimin engellenmesi kararının gereğini yerine getirmeyen yer veya erişim sağlayıcılarının sorumluları, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

İnternette kişilik haklarına saldırı içeren yayın yapılması durumunda Basın Kanununun hükümleri geçerli olacak.

Telekomünikasyon Kurumu, söz konusu suçları içeren yayınların içerik veya yer sağlayıcısının yurt dışında bulunması halinde, bu yayınların tamamını engellemekte yetkili olacak. Kurum, Türkiye’den yapılan yayınlarda ise çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik suçları bulunduğu taktirde yayını engelleyebilecek. Bu iki suç dışında kalan ve Atatürk’e hakaret suçunu da barındıran suçları içerdiği belirlenen sitelere erişim, mahkeme veya savcı kararıyla engellenebilecek.

Erişim sağlayıcıları ise, hukuka aykırı içerikten haberdar edilmesi durumunda servis verdiği bu kullanıcının yayınını engelleyecek. Erişim sağlayıcısı, sağladığı hizmetlere ilişkin her türlü bilgi, veri tabanı ve ulaşım kayıtlarını 6 aydan 2 yıla kadar saklamak ve bu bilgilerin doğruluğu ile gizliliğinden sorumlu olacak. Önleyici tedbirleri almayan sağlayıcılara, 10 bin YTL’den 50 bin YTL’ye kadar ceza verilebilecek.

Yasaya göre ayrıca, Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı ile Telekomünikasyon Kurumu ve ihtiyaç duyulan diğer bakanlık, kamu kuruluşları, internet servis sağlayıcıları ve ilgili sivil toplum örgütü temsilcilerinin de yer alacağı İnternet Kurulu oluşturulacak.

İşbirliği ve koordinasyon sağlayacak Kurul, izleme, filtreleme ve engelleme yapılacak yayınlarla, bu konulardaki öneriler hakkında her türlü kararı alabilecek.

 

Milliyet gazetesinden alınmıştır..

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

İşte bu en büyük sansür. Şimdi artık insanlık kendi yarattığı hapishanenin içinde mahpus.

 

Kınıyorum.

 

bozan

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş
Misafir ali0_1

Bazı şeylerin önüne geçilmeli;ama ne kadar başarılı olabilir;şöyle bir benzetme görmüştüm:"çağımızn vahşi batısı internet"...

 

:zorro:

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

en masum karikaturlere ve eleştirilere ble tahammul edemeyen sayin basbakan servetine servet katıp her turlu catlak ses kolayca kısabilecek...

 

merak ediyorum bu yasa cıktıktan sonra ceza alanlar neden ceza aldıkları acıklanacakmı?

 

kac tane Atatürk yada Türkiye cumhuriyet degerlerine saldırıda bulunmak cezalandırılacak ve kac tane Tayyip erdoğan eleştrisi ceza alıcak....

 

nede olsa gider ayak işlerine yarayacak her yasayı cıkartıyorlar...

bundanda menfaatleri olsa gerek... 5 yıldır kendi işlerine gelen her yasayı cıkardılar.. simdi kalkıp bunlar halk icin deip yeni yasalar cıkartıyorlar.. adama sormazlarmı bes yıldır aklınız nerdeyd simdimi aklınız basınıza geldi...

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş
kac tane Atatürk yada Türkiye cumhuriyet degerlerine saldırıda bulunmak cezalandırılacak ve kac tane Tayyip erdoğan eleştrisi ceza alıcak....

Sayın LostsouL,

Endişelerinizi paylaşmakla birlikte vatandaş olarak üzerimize düşen temel görevlerden biri devlet erk'lerine güvenmemiz gerektiğidir.

Endişemi ferahlatacak bir izlenimimi paylaşayım ancak konuyu dağıtmak, farklı zemine çekmek niyetinde değilim.

Bugünler itibariyle Atatürk'e, kurduğu Cumhuriyet'e ve kurumlarına yapılan saldırılar çoğu zaman ifade özgürlüğü sınırlarını aşmaktadır. Anayasa çerçevesinde "suç" kabul edilebilecek açıklamalar yapılmakta ve çoğunlukla da adli takibat başlatılmaktadır. Bununla birlikte Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın insafa geldiği ve suç başvurusunda bulunmadığı durumlar da yaşanmıştır. (RTE'nin Cumhurbaşkanlığı seçimleri konusunda sözleri)

Ancak ve ancak, bahsettiğim saldırılara karşı verilen tepkiler çok çok büyük çoğunlukla anayasal çerçeve içerisinde yapılmaktadır. Maksadını aşan çıkışlar da olmuştur, onlar için de gerekli işlemler yapılacaktır elbette.

İş bu halde, şu anki iktidar sempatizanlarının içinde bulundukları ruh halleri itibari ile bu yasaya daha daha fazla dikkat etmeleri gerekmektedir. Panik ve feveran içerisinde yapılan açıklamaların adresi yukarıda gösterilmiştir netekim.

Ben, forum arkadaşlarımızı kimi zaman bu yasa ile ilgili olarak uyardığımda alaycı, şantajcı, tehditkar olarak addedildim. Dileğim, bu yasadan bize bir pay düşmemesi.

Saygılarımla.

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş
Misafir FISILTI

1) İntihara yönlendirme (madde 84),

 

2) Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra),

 

3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190),

 

4) Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194),

 

5) Müstehcenlik (madde 226),

 

6) Fuhuş (madde 227),

 

7) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228),

 

suçları.

 

 

Bence sanal ortamda alinmasi gereken onlemler.. en azindan cocuklara yonelik gelecegimizin garantilerine iyi bir ortam sunmamiza katki olur derim ben :clover:

 

 

Saygilar :clover:

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş
İşte bu en büyük sansür. Şimdi artık insanlık kendi yarattığı hapishanenin içinde mahpus.

 

Kınıyorum.

 

bozan

 

internet üzerinden çocuk po*nosunu engellemekte sansür dimi.

 

internet üzerinden kadın ticaretini engelleyici yasalar koymakta sansür.

 

İnternet üzerinden insanların birbirinin şahsına, önem verdiği değerlere, kustal saydığı değerlere rahatça hakaret edebilmesinin önüne geçicek yasalar konulmasıda sansür.

 

internet cafeye giden bir çocuğun bile kolaylıkla bir insanın kafasının kesilirkenki görüntülerini seyredebilmesinin önüne yasal engeller getirmekte sansür dimi.

 

Tüm dünyada ağır bir suç sayılan ırkçı propagandaların ( ki bu propagandaların %90 u internet üzerinden yapılıyor) engellenmeside sansür.

 

Diğer tüm iletişim araçlarıyla işlenen suçların, internet üzerinde işlendiğindede aynı şekilde cezai yaptırıma maruz kalması sansürmü oluyor ?

 

başlık görüp slogan atmak yerine. azıcık okumal lazım neleri yasaklamış yasa.

 

Yok diyorsan, kardeşim isteyen internet üzerinden fuhuş için, çocuk satar isteyende alır devlete ne orasını bilmem tabi. Ama tabi unutmamak lazım şu an pazarı sadece internet olan çocuk po*nosu sektörü için her yıl onbinlerce çocuk kaçırılıyor ve cinsel istismara uğruyor. Devlete ne bundan diyorsan unutma. bir tanesi senin çocuğunda olabilir.

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

İnternet sansürü cuma günü başlıyor

4488073.jpg

 

İnternet suçlarının önlenmesinde yeni dönem 23 Kasım Cuma günü başlıyor. Sanal ortamdaki çocuk istismarı, müstehcenlik, kumar, uyuşturucu gibi 8 temel suçla ilgili internet sitelerine erişim, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığınca engellenecek.

 

Telekomünikasyon İletişim Başkanı Fethi Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”un 23 Mayıs 2007 tarihinde yürürlüğe girdiğini ve öngörülen denetim yapısının kuruluşu için 6 aylık bir süre öngörüldüğünü belirtti.

 

Sürenin 23 Kasım 2007 Cuma günü dolacağını kaydeden Şimşek, bu tarihten itibaren uygulamanın başlayacağını belirtti. Şimşek, internet ortamında Atatürk aleyhine işlenen suçlar, intihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temini, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlamayı içeren ve “katalog suçlar” olarak nitelendirilen 8 suçla ilgili erişimin engellenmesine yönelik mahkeme kararlarının gereğinin yapılması için artık Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına gönderileceğini söyledi.

 

Şimşek, 5651 sayılı yasanın 8. maddesinin, özellikle müstehcenlik ve çocuk istismarı suçlarını oluşturan yayınlara ilişkin erişimin engellenmesi kararının doğrudan Başkanlık tarafından verilebilmesine imkan tanıdığını da belirtti.

 

ERİŞİMİN ENGELLENMESİ

Şimşek, erişimin engellenmesi konusundaki hukuki sürecin işleyişine değinirken, erişimin engellenmesi kararlarının, soruşturma evresinde hakim, kovuşturma evresinde ise mahkeme tarafından verildiğini kaydetti. Şimşek, soruşturma evresinde gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise Cumhuriyet savcısı tarafından da erişimin engellenmesine karar verilebileceğini ifade etti.

 

Hakim kararını aldıktan sonra kolluk güçleri tarafından elektronik ortamda kendilerine intikal ettirildiğinde, erişim sağlayıcılarla irtibatı sağlayarak en kısa sürede erişimin engellenebileceğini kaydeden Şimşek, çocuk istismarı ve müstehcenlik konusunda, uluslararası kabul gören filtre programlarıyla otomatik engelleme yapılacağını bildirdi. Şimşek, diğer suçlarla ilgili hakim kararlarının da erişim sağlayıcısına gönderilerek en kısa sürede erişimin engellenmesinin istenilebileceğini belirtti. Şimşek, şöyle devam etti:

 

“Bu çerçevede, Başkanlığımıza gönderilen kararlar, gereği derhal yapılmak üzere elektronik ortamda erişim sağlayıcılara bildirilecektir. Katalog suçların takibinde, internet ortamında yapılan yayınlar izlenebilecek ancak tüm internet içeriği takip edilmeyecektir. Kısacası, haberleşme ile kişisel veya kurumsal bilgisayar sistemleri dışında kalan ve kamuya açık olan yayınlar takip edilecektir.

Katalog suçları zaten devamlı olarak yetkili ve görevli kurumlar tarafından sadece internet ortamdaki yayınlar itibariyle değil, her alanda takip edilmektedir.”

 

Şimşek, söz konusu suçlarla ilgili vatandaşların ihbarda bulunma haklarının da olduğuna işaret ederek, bunun için kurulacak ihbar merkezinin fiziksel kurulumunun tamamlanma aşamasına geldiğini bildirdi. Şimşek, “Vatandaşlardan, kamu kurum ve kuruluşlarından Başkanlığımıza, telefonla ve web sayfası üzerinden doldurulacak form ile ya da elektronik posta yoluyla gelen ihbarlar kabul edilebilecek” dedi.

 

YÖNETMELİK HAZIRLIĞI

 

Fethi Şimşek, yasada geçen 8 suçla mücadele amacıyla 5651 sayılı Kanun kapsamında Telekomünikasyon Kurumunca hazırlanan erişim sağlayıcılara ve yer sağlayıcılara faaliyet belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen “Erişim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile internet toplu kullanım sağlayıcıları ve ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri ve sorumlulukları ile denetimlerine ilişkin esas ve usulleri düzenleyen “İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik”lerin yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

 

Şimşek, önümüzdeki dönemde ise içerik sağlayıcıların, yer sağlayıcıların ve erişim sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usulleri düzenleyen “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in, Başbakanlık tarafından yayımlanmasının beklendiğini bildirdi.

 

Hurriyet.com.tr İnternet Operasyonları Müdürü Erhan Acar, yasayı değerlendirdi:

 

Sansür Türk internet ekonomisini baltalar

 

4489546.jpg

 

İnternet suçlarının önlenmesinde yeni dönem 23 Kasım Cuma günü başlıyor. Sanal ortamdaki çocuk istismarı, müstehcenlik, kumar, uyuşturucu gibi 8 temel suçla ilgili internet sitelerine erişim, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığınca engellenecek.

 

Hemen belirtelim Sansürcü, yasakçı bir zihniyetin ürünü olan bu yasa büyük bir tartışmayı da beraberinde getirecek. Peki bu yasa ne anlama geliyor.

 

Bu yasa bu ülkeden hiçbir zaman bir youtube, blogger, facebook çıkmaması anlamını taşır. Dünyada yeni ekonomide internet ile değişen yeni medyanın önündeki en büyük engeldir.

 

Amerika ve Avrupa ülkeleri bu işler denetim ile yaparken biz yasaklayarak yapıyoruz bu nedenle bu yasa ülkemizde büyük paraların ve değerlerin döndüğü internet mecrası için sınırlayıcı bir yasadır.

 

Evet çocuk istismarına karşıyız, şiddetle karşıyız, intihar ve sapkınlık kokan her şeye karşıyız. Atamıza yapılan hakaret içeren hertürlü bilgi ve belgeye karşıyız. Hem de sonuna kadar. Ancak bazı kavramların netleştirilmesi ve Türk internet ekonomisinin önü açılmalıdır. Bulanık ve insanları internet girişimcisi olmaktan korkutacak bir yasa bu ülkenin internet ekonomisine zarar verir.

 

Yasa net değil, kafa karıştırıcı ve tamamen yürütmeyi yapacak yerdeki kişilerin kişisel görüşlerine bırakılmış bir yasadır. Yasada suç unsurlarında bulanıklık vardır. Aşağıdaki soruların mutlaka açıklığa kavuşturulması gerekir.

 

Şimdi soruyoruz:

 

- Kişisel hakaret nedir? Hangi cümleler hakarete girer.

 

- Müstehcenlik nedir? Toplumun genelini kapsayacak bir müstehcenlik kavramı var mı? Müstehcen yazı nedir? Müstehcen Fotoğraf nedir?

 

- Yurtdışında yayın yapan Türkiye yasalarına göre işini yürütmeyen sınırsız özgürlük tanıyan Blog sistemlerinde (blogger.com , Wordpress vb.) milyonlarca kişinin bloğu bulunuyor. 3-4 kişinin bloğunda yazdığı yazı yada kullandığı video-foto nedeniyle bu site tamamiyle kapanacak mı? Örnek olarak Wordpress.com’a içindeki 8 blogcu yüzünden tüm siteye erişim engellenmişti.

 

- Yasanın 4. maddesinin 2. bendinde "İçerik sağlayıcı, bağlantı sağladığı başkasına ait içerikten sorumlu değildir. Ancak, sunuş biçiminden, bağlantı sağladığı içeriği benimsediği ve kullanıcının söz konusu içeriğe ulaşmasını amaçladığı açıkça belli ise genel hükümlere göre sorumludur" diye bir hüküm bulunuyor. Google ve yahoo gibi arama motorları vb. fotoğraf ve video arama motorlarının durumu ne olacak?

 

- Yüzbinlerce insanın ziyaret ettiği web siteleri genelde sadece e-posta adresi verirler. Çünkü yayın organları hergün binlerce telefonu karşılama lüksü yoktur. Tebligat email adresine yapılırken bu e-postanın ulaşıp ulaşmadığı neye göre kanıtlanacak. Bir e-postanın junk maile düşmesi ya da e-posta alan kişinin posta sistemlerindeki bir arıza durumunda ne olacak?

 

Ve bir başka soru:

 

Kurul üyeleri kimler olacak? Özel sektörden ve Türkiye’nin önde gelen internet firmalarından temsilciler bulunacak mı? İşte bu soruların yanıtları verilmeden uygulanacak bir yasanın Türkiye’yi çağın buluşunda geri götüreceği ve önünü tıkayacağı aşikardır.

 

Alıntı: http://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/77325...80&sz=94573

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş
Misafir mtmtk5

yeni internet yasası yürülüğe girdiyse çok güzel

 

inşallah ülkemize faydalı olur

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

Bu yasada,alkislanmasi gereken maddeler tabiiki var ama ben göremedim belki gözümden kacmistir,örnegin Türk devletine yazili ve resimli bir saldiriya karsi yasaklayici bir madde varmidir,bu yeni yasada.Örnegin Türk'leri sözde Ermeni soykirimi ile suclama yasagi varmi bu yeni yasada,eger yoksa neden ve hangi gerekcelerle konmamistir.

 

 

saygilarla

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

Bu yasa sadece yakalanan insanların neyle ve neye göre suçlanacaklarını betimler. Hiç bir sorunun çözümü olmaz. Sanıyor musunuz ki bu yasa çıktı diye ***** bitecek, kumar kalmayacak, yasa dışı içerikler kaybolup gidecek? Benim tahminim bu yasa en çok bir kerelik öfkeyle hareket eden ülkem vatandaşını etkileyecek. Konunun uzmanı yasa dışı tipler, asla yakalanamazlar; sadece başkalarının başını yakarlar, bağlantısını çaldıkları memur ahmeti yakarlar, internet kafe sahini hüseyin dayıyı yakarlar...

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

İletiniz moderatör kontrolünden geçtikten sonra sitede gösterilmeye başlanacaktır. Eğer buna maruz kalmak istemiyorsanız lütfen hemen bir ÜYE OLUNUZ.

Misafir
İletinizi misafir olarak gönderiyorsunuz. Eğer üye iseniz lütfen GİRİP YAPARAK gönderiniz.
Bu başlığa cevap yaz

×   Zengin metin olarak yapıştırıldı..   Onun yerine sade metin olarak yapıştır

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Önceki içeriğiniz geri getirildi..   Editörü temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×

Önemli Bilgiler

Bu siteyi kullanmaya başladığınız anda kuralları kabul ediyorsunuz Kullanım Koşulu.