Zıplanacak içerik
  • Üye Ol
bozkurtmusti

MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI

Önerilen İletiler

MİT'İN TARİHÇESİ

Ülkelerin birbirlerine yönelik siyasal, sosyal, ekonomik ve

askeri faaliyetleri ile beklentilerinin önceden saptanması

ihtiyacının zaman içerisinde giderek artması, haber almaya

dönük yapılanmaların varlığını zorunlu kılmıştır.

Enver Paşa

 

 

Ülkemizde, sistemli ve organize nitelikte istihbarat örgütü

kurma girişimleri, Osmanlı Devleti'nin son yıllarında

başlamıştır. Siyasi birliğin korunması, ayrılıkçı hareketlerin

önlenmesi ve özellikle yabancı devletlerin Ortadoğu üzerinde

odaklaşan faaliyetlerinin izlenebilmesi için bireysel bazda ve

sınırlı nitelikte sürdürülen istihbarat çalışmalarının bir

merkezden organize biçimde yürütülmesine ihtiyaç duyulmuş ve

17 Kasım 1913 tarihinde Enver Paşa tarafından TEŞKİLÂT-I

MAHSÛSA isimli istihbarat örgütü kurulmuştur. Birinci Dünya

Savaşı sırasında askeri ve paramiliter hareketler

gerçekleştirerek önemli görevler üstlenen bu örgüt, savaşın

sona ermesiyle 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros

Mütarekesi sonrasında dağılmıştır.

 

Bu gelişmeyi izleyen dönemde, 1918 sonlarında KARAKOL CEMİYETİ

isimli yeni bir istihbarat ünitesi kurulmuştur. Bu örgüt,

Anadolu'nun işgal edilmesine karşı çeteleri ve halkı

silahlandırmış, milli kuvvetlere silah ve malzeme temin etmek

suretiyle kurtuluş hareketine önemli hizmetler sağlamıştır.

İstanbul'un 16 Mart 1920 tarihinde işgaliyle, mensuplarının

tutuklanması üzerine Örgütün faaliyetleri sona ermiştir.

 

 

 

 

KARAKOL CEMİYETİ'nin dağılmasından sonra ZABİTÂN ve

YAVUZ gibi çeşitli istihbarat grupları oluşturulmuş,

bunlardan 23 Eylül 1920 tarihinde faaliyete geçen HAMZA

GRUBU'nun adı 31 Ağustos 1921 tarihinde FELÂH GRUBU

olarak değiştirilmiş, istihbarat grupları Kurtuluş

Savaşı sonuna kadar faaliyetlerini sürdürmüşlerdir.

 

 

 

 

İstihbarat örgütleri arasındaki dağınıklığı gidermek,

ordu içerisine sızan düşman casusluk faaliyet ve

propagandasına karşı koymak amacıyla 18 Temmuz 1920

tarihinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından ASKERÎ POLİS

TEŞKİLÂTI (A.P. veya P.) kurulmuştur. Savaş yıllarında

başarılı hizmetler veren örgütün faaliyetlerine 21 Mart

1921 tarihinde son verilmiştir. Askerî Polis

Teşkilâtı'nın kapatılmasının istihbarat faaliyetleri

açısından kısa bir süre doğurduğu boşluk ise, yine

Genelkurmay Başkanlığı tarafından kurulan ve 1 Nisan

1921-22 Haziran 1922 tarihleri arasında Anadolu'nun

çeşitli şehirlerinde faaliyet gösteren TEDKİK HEYETİ

ÂMİRLİKLERİ vasıtasıyla giderilmiştir.

 

 

 

 

Mareşal Fevzi Çakmak

Edinilen tecrübelerin ışığında ve belirlenen yeni hedeflere

ulaşılabilmesi amacıyla bu defa Genelkurmay Başkanı Fevzi

ÇAKMAK'ın direktifiyle MÜSELLÂH MÜDÂFAA-İ MİLLİYE isimli bir

istihbarat grubu kurulmuştur. TBMM Hükümeti, 3 Mayıs 1921

tarihinde kısa adı "M.M." (MİM MİM) olan bu örgüte resmiyet

kazandırmıştır.

 

Tedkik Heyeti Âmirlikleri Anadolu'da faaliyetlerini

sürdürürken, "M.M." örgütü asker ve sivil kesimden oluşmuş

kadrolarıyla, İstanbul'da büyük bir ajan ve haber ağı kurmayı

başarmış, Anadolu'ya silah ve cephane kaçırılması

faaliyetlerini organize etmiş, düşman karargahlarına,

işbirlikçi gruplara ve yabancı misyona sızarak çok sayıda

önemli belge ve bilgiler elde etmiştir. Millî Mücadele

sırasında düşman faaliyetlerine karşı oluşturulan çeşitli

istihbarat gruplarıyla da işbirliği yapan örgütün

faaliyetleri, İstanbul'un kurtuluşundan sonra 5 Ekim 1923'de

son bulmuştur.

 

İstihbarat örgütlerinin kapatılmasından ve Türkiye Cumhuriyeti

Devleti'nin kurulmasından sonra, 1926 tarihine kadar geçen

dönem içinde haber alma çalışmaları, Ordu Müfettişlikleri

İstihbarat Şubeleri tarafından yürütülmüştür.

 

 

Millî Emniyet Hizmeti (M.E.H.) Riyâseti'nin 6 Ocak 1926

tarih ve 10152 sayılı Kuruluş Belgesi (MİT Özel Arşiv

Belgeleri)

 

Daha sonra Atatürk, 1925 yılı sonunda, gelişmiş devletlerdeki

istihbarat kuruluşlarına benzer, çağdaş bir örgütün kurulması

talimatını vermiştir. Bunun üzerine, Avrupa ülkelerinde

eğitilen kadroların da katılımıyla, Genelkurmay Başkanı

Mareşal Fevzi ÇAKMAK'ın 6 Ocak 1926 tarihli emri

doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk istihbarat kuruluşu

olan MİLLÎ EMNİYET HİZMETİ RİYÂSETİ (M.E.H./MAH) kurulmuştur.

Teşkilât, 5 Ocak 1927 tarihinde şeklen İçişleri Bakanlığı'na

bağlanmıştır. 6 Ocak 1926-5 Ocak 1927 tarihleri arasındaki bir

yıllık dönem çalışmaları, dönemin yöneticileri tarafından

Riyâset'in kuruluşuna hazırlık dönemi olarak değerlendirilmiş

ve bir gün sonraki 6 Ocak 1927 tarihi MAH'ın kuruluş tarihi

olarak kabul edilmiştir.

Kuruluşuyla başkanlığına Şükrü Âli ÖGEL'in getirildiği

MAH, Millî İstihbarat Teşkilâtı mensupları için bir

simge olarak önemini korumakta ve MİT'in tarihi

kökleriyle gelecek arasında kuvvetli bir bağ

oluşturmaktadır.

 

MAH, duyulan ihtiyaçlara bağlı olarak zaman içerisinde

birkaç kez küçük yapısal değişiklikler geçirmiş ve 1965

yılına kadar Türkiye'nin istihbarat faaliyetini

başarıyla yürütmüştür.

Şükrü Âli Ögel

 

 

 

 

 

Millî Emniyet Hizmeti Riyâseti'nin 1927-1931 Yıllarında

Kullandığı Rumuzlar

 

 

Devletin millî güvenlik politikasının hazırlanmasıyla ilgili

her konuda istihbaratın tek elde toplanabilmesi amacıyla, 22

Temmuz 1965 tarihinde TBMM tarafından 644 sayılı kanun kabul

edilmiş ve bu kanun ile kuruluşun adı MİLLÎ İSTİHBARAT

TEŞKİLÂTI (MİT) olarak değiştirilmiştir. Kanun ile MİT'in bir

Müsteşar tarafından yönetilmesi ve Müsteşar'ın, kanun ile

belirlenen görevlerin yerine getirilmesinde sadece Başbakan'a

karşı sorumlu olması öngörülmüştür.

 

MİT, yaklaşık 19 yıl süre ile faaliyetlerini 644 sayılı kanun

hükümleri doğrultusunda yürütmüş, ancak süratle değişen ve

gelişen koşulların ışığında yeni bir yasal düzenlemeye

gidilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu amaçla, 1 Kasım 1983

tarihinde 2937 sayılı "Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî

İstihbarat Teşkilâtı Kanunu" çıkarılmış olup, kanun 1 Ocak

1984 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Halen milli hedeflere

ulaşmada her çeşit teknolojik gelişmenin de yakın takipçisi

olan MİT, deneyimli mesleki ve teknik kadrolarıyla, modern bir

yapı içerisinde, çoğulcu demokrasinin, hukukun gereklerine

uygun ve yansız olarak, insan hakları ilkelerine bağlı bir

anlayış doğrultusunda, yasanın verdiği görevleri başarı ile

yürütmektedir.

 

 

*** Yukarıda sunulan tarihçe, Millî İstihbarat Teşkilâtı'nın

kuruluşunun 75. yıldönümü anısına hazırlanan "Millî İstihbarat

Teşkilâtı Tarihçesi" isimli kitaptan derlenmiştir.

 

MİT MÜSTEŞARLARI

MİT MÜSTEŞARLARI

GÖREV SÜRELERİ

 

Emre TANER15.06.2005 -

Şenkal ATASAGUN11.02.1998 - 11.06.2005

Sönmez KÖKSAL09.11.1992 - 11.02.1998

Teoman KOMAN29.08.1988 - 27.08.1992

Hayri ÜNDÜL05.09.1986 - 29.08.1988

Burhanettin BİGALI07.09.1981 - 14.08.1986

Bülent TÜRKER19.11.1979 - 07.09.1981

Adnan ERSÖZ13.07.1978 - 19.11.1979

Hamza GÜRGÜÇ25.11.1974 - 13.07.1978

Bülent TÜRKER26.09.1974 - 24.11.1974

Bahattin ÖZÜLKER28.02.1974 - 26.09.1974

Bülent TÜRKER26.07.1973 - 27.02.1974

Nurettin ERSİN02.08.1971 - 25.07.1973

Mehmet Fuat DOĞU02.03.1966 - 27.03.1971

Avni KANTAN14.07.1965 - 02.03.1966

 

 

 

MİLLİ EMNİYET HİZMETİ REİSLERİ

 

 

MİLLİ EMNİYET HİZMETİ REİSLERİ

GÖREV SÜRELERİ

 

Ziya SELIŞIK (II. Defa)29.08.1964 - 13.07.1965

Mehmet Fuat DOĞU27.08.1962 – 25.08.1964

Naci AŞKUN17.01.1961 - 18.08.1962

Ziya SELIŞIK(I. Defa)03.06.1960 – 17.01.1961

Ahmet Celâlettin KARASAPAN02.10.1959 - 02.06.1960

Ahmet Salih KORUR(Vekâlet)21.07.1959 - 02.10.1959

Hüseyin Avni GÖKTÜRK21.11.1957 - 21.07.1959

Emin ÇOBANOĞLU(Vekâlet)23.09.1957 – 21.11.1957

Ahmet Salih KORUR (Vekâlet)18.04.1957 – 23.09.1957

Emin ÇOBANOĞLU(Vekâlet)27.03.1957 – 18.04.1957

Behçet TÜRKMEN03.09.1953 - 27.03.1957

Mehmet Naci PERKEL01.08.1941 – 03.09.1953

Şükrü Âli ÖGEL25.12.1926 – 07.07.1941

Emre TANER (1942 - )

 

1942 yılında Diyarbakır'da doğmuştur. Ankara Üniversitesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. Evlidir. 1967 yılında

Millî İstihbarat Teşkilâtı'na girmiş ve Teşkilatın uğraş

alanına giren her konuda çeşitli kademelerde önemli görevlerde

bulunmuştur. Bursa Bölge Daire Başkanı görevi sonrası

1984-1986 döneminde İstanbul Bölge Daire Başkanlığı yapmıştır.

1987 yılında İstihbarat Başkanlığı, 1992 yılında Müsteşar

Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, 1994'de yurt dışı göreve

atanmıştır. 07.04.1999 tarihinden itibaren Müsteşar Operasyon

Yardımcılığı görevini yürütmüş ve 15.06.2005 tarihinde MİT

Müsteşarı olarak atanmıştır.

 

 

Şenkal ATASAGUN (1941 - )

 

1941 yılında Kars'ta doğmuştur. Galatasaray Lisesi ve Grenoble

(Fransa) Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olup,

Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Evlidir. Yedeksubaylığını

müteakip 1967 yılında Millî İstihbarat Teşkilâtı'na girmiş,

İstihbarat ve Operasyon Başkanlıkları bünyesinde çeşitli

kademelerde hizmet vermiştir. Kontr/Espiyonaj konularında

uzmandır. İstanbul Bölge Başkan Yardımcılığı, iki dönem

Belçika/Brüksel'de yurt dışı ve Ankara Bölge Başkanlığı

görevlerinde bulunmuş, 1995 yılında Operasyon Başkanlığı, 1997

yılında Londra'da yurt dışı görevine atanmıştır. 11.02.1998

tarihinde ise MİT Müsteşarlığı'na getirilmiş ve 11.06.2005

tarihinde bu görevden emekli olmuştur.

 

önmez KÖKSAL (1940 - )

 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur.

Dışişleri Bakanlığı Birleşmiş Milletler Dairesi'nde aday memur

olarak diplomatlık mesleğine başlamış, daha sonra sırasıyla

İkili Ekonomik İlişkiler Dairesi'nde İkinci Katip, B.M.

Cenevre Ofisi Nezdindeki Türkiye Daimi Temsilciliği'nde

Başkatip, Uluslararası Ekonomik İlişkiler Dairesi'nde Şube

Müdürlüğü, Burgaz'da Başkonsolosluk, Paris Büyükelçiliği

Müsteşarlığı, Araştırma ve Orta Doğu Dairelerinde Başkanlık,

Uluslararası Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı,

Bağdat Büyükelçiliği ve Türkiye'nin Avrupa Konseyi nezdindeki

Daimi Temsilciliği görevlerini yürütmüştür. 09.11.1992

tarihinde MİT Müsteşarlığı görevine atanmış ve ayrıldığı

11.02.1998 tarihi itibariyle Paris Büyükelçisi olarak

görevlendirilmiştir.

 

 

 

Teoman KOMAN (1936 - )

 

Harp Okulu mezunudur. 1956 yılında Asteğmen olarak katıldığı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çeşitli kademelerinde görev

yaptıktan sonra 1981'de Tuğgeneralliğe terfi etmiştir.

1981-1985 yılları arasında Tuğgeneral, 1985-1989 yılları

arasında Tümgeneral olarak görev yapmış ve 29.08.1988

tarihinde Millî İstihbarat Teşkilâtı Müsteşarlığı görevine

getirilmiştir. Müsteşar olarak görevde bulunduğu 1989 yılında

Korgeneral olmuş, 27.08.1992 tarihine kadar bu görevi

sürdürmüş, daha sonra Kolordu Komutanı olarak Gelibolu'ya

tayin edilmiş, 1993 yılında Orgeneralliğe yükselerek 3. Ordu

Komutanlığı'na getirilmiştir. 1995 yılında Jandarma Genel

Komutanı olarak atanmış ve 1997 yılında bu görevden emekli

olmuştur.

 

Hayri ÜNDÜL (1929 - )

 

Harp Okulu mezunudur. 1950 yılında Asteğmen olarak katıldığı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çeşitli kademelerinde görev

yaptıktan sonra 1976'da Tuğgeneralliğe yükselmiştir. 1976-1980

yılları arasında Tuğgeneral, 1980-1985 yılları arasında

Tümgeneral olarak hizmet vermiştir. 1985 yılında Korgeneral

rütbesine yükselmiş ve 7.Kolordu Komutanlığı görevine

atanmıştır. 05.09.1986 tarihinde Millî İstihbarat Teşkilâtı

Müsteşarlığı görevine getirilmiş, 29.08.1988 tarihine kadar bu

görevde kalmasını müteakip, atandığı Millî Savunma Bakanlığı

Müsteşarlığı'ndan emekli olmuştur.

 

 

Burhanettin BİGALI (1927 - )

 

Harp Okulu mezunudur. 1947 yılında Asteğmen olarak katıldığı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin değişik kademelerinde görev

yaptıktan sonra 1972'de Tuğgeneral rütbesine yükselmiştir.

1972-1976 yılları arasında Tuğgeneral, 1976-1980 yılları

arasında Tümgeneral olarak görev yapmıştır. 1980 yılında

Korgeneralliğe terfi etmiş, 07.09.1981-14.08.1986 tarihleri

arasında Millî İstihbarat Teşkilâtı Müsteşarlığı görevini

yapmış, 1986 yılında Orgeneralliğe terfi ederek 2. Ordu

Komutanlığı'na, 1988 yılında Jandarma Genel Komutanlığı

görevine atanmış, 1990 yılında emekli olmuştur.

 

 

Bülent TÜRKER (1926 - )

 

Harp Okulu mezunudur. 1945 yılında Piyade Asteğmen olarak

başlayan askerlik yaşamı süresince yurt içinde ve dışında

çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 1971 yılında Tuğgeneral

rütbesiyle Harp Okulu Öğretim Kurulu Başkanlığına atanmış,

bilahare 6. Zırhlı Tugay Komutanlığı ve 26.07.1973-27.02.1974

tarihleri arasında MİT Müsteşarlığında MAH Başkanlığı ve

Müsteşar Vekilliği görevlerinde bulunmuştur. Takibeden

yıllarda, 19. Piyade Tümen Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı

İKK Daire Başkanlığı görevlerini ifa etmiştir.

19.11.1979-07.09.1981 tarihleri arasında Korgeneral rütbesiyle

MİT Müsteşarlığı'na getirilmiş, daha sonra 6. Kolordu

Komutanlığına atanmıştır. 1983 yılında Korgeneral rütbesi ile

Türk silahlı Kuvvetleri'nden emekli olmuştur.

 

Adnan ERSÖZ (1917 - 1991)

 

Harp Okulu mezunudur. 1936 yılında Asteğmen olarak katıldığı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çeşitli kademelerde görev

yaptıktan sonra 1963'de Tuğgeneralliğe yükselmiştir. 1963-1965

yılları arasında Tuğgeneral, 1965-1969 yılları arasında

Tümgeneral, 1969-1973 yılları arasında Korgeneral, 1973-1977

yılları arasında Orgeneral rütbesiyle hizmet görmüştür.

13.07.1978 tarihinde emekli Orgeneral olarak Millî İstihbarat

Teşkilâtı Müsteşarlığı görevine atanmış, 19.11.1979 tarihinde

istifaen görevden ayrılmış, 12 Eylül 1980 sonrasında

oluşturulan Danışma Meclisi'nde görev yapmıştır. 13.10.1991

tarihinde İstanbul'daki evinde teröristlerin silahlı

saldırısına maruz kalarak hayatını kaybetmiştir.

 

Hamza GÜRGÜÇ (1913 - 1988)

 

Harp Okulu mezunudur. 1933 yılında mezuniyetinden sonra yurt

içi ve yurt dışında değişik rütbelerle çeşitli görevlerde

bulunmuş, 1961 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Bu

rütbede Güneydoğu Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Karargahı Türk Yardımcılığı görevine atanmış 1965'de

Tümgeneralliğe yükselmiş ve 15. Kolordu Komutanı olmuştur.

1966 yılında K.K.K. İdari Kurmay Yarbaşkanlığı, 1967'de

Korgeneral rütbesiyle Genelkurmay CENTO Türk Askeri

Temsilciliği, 1968'de Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı,

1969'da 8. Kolordu Komutanlığı görevlerinde bulunmuş, 1970'de

Orgeneralliğe terfi etmiş ve Yüksek Askeri Şura Üyeliği

görevine atanmıştır. Daha sonra 3. Ordu Komutanı olmuş ve 1974

yılında emekliye ayrılmıştır. 25.11.1974-13.07.1978 tarihleri

arasında Millî İstihbarat Teşkilâtı Müsteşarlığı görevinde

bulunmuş ve 1988 yılında vefat etmiştir.

 

Bahattin ÖZÜLKER (1914 - 1974)

 

Deniz Harp Okulu mezunudur. 1933 yılında Deniz Asteğmeni

olarak katıldığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda çeşitli

kademelerde görev yapmış, 1960 yılında Tuğamiralliğe

yükselmiştir. Aynı yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay

Başkanlığına vekalet etmiş, 1961 yılında Boğazlar ve Marmara

Deniz Kolordu Komutan Vekilliği'ne atanmıştır. 1964 yılında

Koramiral rütbesiyle Donanma Komutanı olmuş, 1966 yılında

Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevine atanmış, 1 Ekim

1966 tarihinde Koramiral rütbesiyle ve kendi isteği ile

emekliye ayrılmıştır. 28.02.1974 tarihinde MİT Müsteşarlığı

görevine getirilmiş, 26.09.1974 tarihinde geçirdiği kalp krizi

sonucu vefat etmiştir.

 

Nurettin ERSİN (1918 - 2005)

 

Harp Okulu mezunudur. 1937 yılında Piyade Asteğmen olarak

katıldığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çeşitli kademelerde ve

yurt dışında görev yaptıktan sonra 1964'de Tuğgeneralliğe

yükselmiş ve 3. Ordu Kurmay Yarbaşkanlığına atanmıştır.

1966-67 yıllarında 66. Tümen Komutanlığı yapmış, aynı yıl

atandığı MİT Müsteşarlığı'nda Başkan olarak hizmet vermiştir.

Bu görevde iken 1967'de Tümgeneralliğe yükselmiş, 1969-70'de

tekrar döndüğü Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 4. Piyade Tümen

Komutanlığı yapmış, 1971 yılında Korgeneralliğe yükselmiş ve

Batı Menzil Komutanlığına atanmıştır. 02.08.1971-25.07.1973

tarihleri arasında Millî İstihbarat Teşkilâtı Müsteşarlığı

görevinde Korgeneral rütbesiyle bulunduktan sonra Teşkilâttan

ayrılmış, önce 6. Kolordu Komutanlığı'na, sonra da Kıbrıs Türk

Barış Kuvvetleri Komutanlığı'na atanmış ve 1974 yılında

Orgeneralliğe terfi etmiştir. Sırasıyla Jandarma Genel

Komutanlığı, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ve Kara

Kuvvetleri Komutanlığı görevlerinde bulunmuş, 12 Eylül 1980

harekatı sonrasında Millî Güvenlik Konseyi Üyesi olmuştur.

1983 yılında Genelkurmay Başkanlığı görevine getirilmiş, aynı

yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli olmuş ve 1989 yılına

kadar 6 yıl süreyle Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyeliği görevinde

bulunmuştur. Nurettin ERSİN, 03 Ekim 2005 tarihinde vefat

etmiştir.

 

 

 

Mehmet Fuat DOĞU (1914-2004 )

 

1914 yılında İstanbul'da doğan Mehmet Fuat DOĞU, Harp Okulu

mezunudur. Türk Silâhlı Kuvvetleri'nin çeşitli kademelerinde

görev yaptıktan sonra, 14 Eylül 1954 tarihinde Kurmay Yarbay

olarak MAH Riyâseti emrine tayin edilmiş, burada çeşitli

görevlerde bulunduktan sonra, birinci defa 27 Ağustos 1962

tarihinde Kurmay Albay rütbesi ile MAH Reisi olarak atanmış,

bu görevde 25 Ağustos 1964 tarihine kadar kalmış ve aynı

tarihte Sivas 59. Tümen Komutanlığı'na verilmiştir.

 

Mehmet Fuat DOĞU, 1 Mart 1966 tarihinde ikinci defa MİT

Müsteşarlığı görevine tayin edilmiş ve bu görevi de 23 Temmuz

1971'e kadar sürdürmüştür. Bilâhare atandığı Genelkurmay

Teftiş Heyeti Üyeliği'ne devam etmiş, aynı yıl Korgeneral

rütbesi ile Türk Silâhlı Kuvvetleri'nden emekli olmuş ve 1978

yılına kadar 7 yıl süreyle Lizbon Büyükelçiliği görevinde

bulunmuştur.

 

Mehmet Fuat DOĞU, 31 Mayıs 2004 tarihinde vefat etmiştir.

 

 

 

 

Avni KANTAN (1910 - 1966)

 

Harp Okulu mezunudur. 1932 yılından itibaren Türk Silahlı

Kuvvetleri'nde değişik rütbe ve görevlerde hizmet verdikten

sonra Millî Emniyet Hizmetleri'ne atanmıştır. Yönetici olarak

hizmet vermiş, yurt dışı görevde bulunmuş ve

14.07.1965-02.03.1966 tarihleri arasında MİT Müsteşarlığı'na

vekalet etmiş, 07.04.1966 tarihinde vefat etmiştir.

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

İletiniz moderatör kontrolünden geçtikten sonra sitede gösterilmeye başlanacaktır. Eğer buna maruz kalmak istemiyorsanız lütfen hemen bir ÜYE OLUNUZ.

Misafir
İletinizi misafir olarak gönderiyorsunuz. Eğer üye iseniz lütfen GİRİP YAPARAK gönderiniz.
Bu başlığa cevap yaz

×   Zengin metin olarak yapıştırıldı..   Onun yerine sade metin olarak yapıştır

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Önceki içeriğiniz geri getirildi..   Editörü temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×

Önemli Bilgiler

Bu siteyi kullanmaya başladığınız anda kuralları kabul ediyorsunuz Kullanım Koşulu.