İçeriğe atla


Fotoğraf

MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI


Bu başlığa hiç cevap verilmemiş

#1 bozkurtmusti

bozkurtmusti

    Genç Üye

  • Φ Yeni Üyeler
  • PipPip
  • 451 İleti

Gönderi Tarihi: 05 Nisan 2007 - 23:15

MİT'İN TARİHÇESİ
Ülkelerin birbirlerine yönelik siyasal, sosyal, ekonomik ve
askeri faaliyetleri ile beklentilerinin önceden saptanması
ihtiyacının zaman içerisinde giderek artması, haber almaya
dönük yapılanmaların varlığını zorunlu kılmıştır.
Enver Paşa


Ülkemizde, sistemli ve organize nitelikte istihbarat örgütü
kurma girişimleri, Osmanlı Devleti'nin son yıllarında
başlamıştır. Siyasi birliğin korunması, ayrılıkçı hareketlerin
önlenmesi ve özellikle yabancı devletlerin Ortadoğu üzerinde
odaklaşan faaliyetlerinin izlenebilmesi için bireysel bazda ve
sınırlı nitelikte sürdürülen istihbarat çalışmalarının bir
merkezden organize biçimde yürütülmesine ihtiyaç duyulmuş ve
17 Kasım 1913 tarihinde Enver Paşa tarafından TEŞKİLÂT-I
MAHSÛSA isimli istihbarat örgütü kurulmuştur. Birinci Dünya
Savaşı sırasında askeri ve paramiliter hareketler
gerçekleştirerek önemli görevler üstlenen bu örgüt, savaşın
sona ermesiyle 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros
Mütarekesi sonrasında dağılmıştır.

Bu gelişmeyi izleyen dönemde, 1918 sonlarında KARAKOL CEMİYETİ
isimli yeni bir istihbarat ünitesi kurulmuştur. Bu örgüt,
Anadolu'nun işgal edilmesine karşı çeteleri ve halkı
silahlandırmış, milli kuvvetlere silah ve malzeme temin etmek
suretiyle kurtuluş hareketine önemli hizmetler sağlamıştır.
İstanbul'un 16 Mart 1920 tarihinde işgaliyle, mensuplarının
tutuklanması üzerine Örgütün faaliyetleri sona ermiştir.
KARAKOL CEMİYETİ'nin dağılmasından sonra ZABİTÂN ve
YAVUZ gibi çeşitli istihbarat grupları oluşturulmuş,
bunlardan 23 Eylül 1920 tarihinde faaliyete geçen HAMZA
GRUBU'nun adı 31 Ağustos 1921 tarihinde FELÂH GRUBU
olarak değiştirilmiş, istihbarat grupları Kurtuluş
Savaşı sonuna kadar faaliyetlerini sürdürmüşlerdir.
İstihbarat örgütleri arasındaki dağınıklığı gidermek,
ordu içerisine sızan düşman casusluk faaliyet ve
propagandasına karşı koymak amacıyla 18 Temmuz 1920
tarihinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından ASKERÎ POLİS
TEŞKİLÂTI (A.P. veya P.) kurulmuştur. Savaş yıllarında
başarılı hizmetler veren örgütün faaliyetlerine 21 Mart
1921 tarihinde son verilmiştir. Askerî Polis
Teşkilâtı'nın kapatılmasının istihbarat faaliyetleri
açısından kısa bir süre doğurduğu boşluk ise, yine
Genelkurmay Başkanlığı tarafından kurulan ve 1 Nisan
1921-22 Haziran 1922 tarihleri arasında Anadolu'nun
çeşitli şehirlerinde faaliyet gösteren TEDKİK HEYETİ
ÂMİRLİKLERİ vasıtasıyla giderilmiştir.
Mareşal Fevzi Çakmak
Edinilen tecrübelerin ışığında ve belirlenen yeni hedeflere
ulaşılabilmesi amacıyla bu defa Genelkurmay Başkanı Fevzi
ÇAKMAK'ın direktifiyle MÜSELLÂH MÜDÂFAA-İ MİLLİYE isimli bir
istihbarat grubu kurulmuştur. TBMM Hükümeti, 3 Mayıs 1921
tarihinde kısa adı "M.M." (MİM MİM) olan bu örgüte resmiyet
kazandırmıştır.

Tedkik Heyeti Âmirlikleri Anadolu'da faaliyetlerini
sürdürürken, "M.M." örgütü asker ve sivil kesimden oluşmuş
kadrolarıyla, İstanbul'da büyük bir ajan ve haber ağı kurmayı
başarmış, Anadolu'ya silah ve cephane kaçırılması
faaliyetlerini organize etmiş, düşman karargahlarına,
işbirlikçi gruplara ve yabancı misyona sızarak çok sayıda
önemli belge ve bilgiler elde etmiştir. Millî Mücadele
sırasında düşman faaliyetlerine karşı oluşturulan çeşitli
istihbarat gruplarıyla da işbirliği yapan örgütün
faaliyetleri, İstanbul'un kurtuluşundan sonra 5 Ekim 1923'de
son bulmuştur.

İstihbarat örgütlerinin kapatılmasından ve Türkiye Cumhuriyeti
Devleti'nin kurulmasından sonra, 1926 tarihine kadar geçen
dönem içinde haber alma çalışmaları, Ordu Müfettişlikleri
İstihbarat Şubeleri tarafından yürütülmüştür.


Millî Emniyet Hizmeti (M.E.H.) Riyâseti'nin 6 Ocak 1926
tarih ve 10152 sayılı Kuruluş Belgesi (MİT Özel Arşiv
Belgeleri)

Daha sonra Atatürk, 1925 yılı sonunda, gelişmiş devletlerdeki
istihbarat kuruluşlarına benzer, çağdaş bir örgütün kurulması
talimatını vermiştir. Bunun üzerine, Avrupa ülkelerinde
eğitilen kadroların da katılımıyla, Genelkurmay Başkanı
Mareşal Fevzi ÇAKMAK'ın 6 Ocak 1926 tarihli emri
doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk istihbarat kuruluşu
olan MİLLÎ EMNİYET HİZMETİ RİYÂSETİ (M.E.H./MAH) kurulmuştur.
Teşkilât, 5 Ocak 1927 tarihinde şeklen İçişleri Bakanlığı'na
bağlanmıştır. 6 Ocak 1926-5 Ocak 1927 tarihleri arasındaki bir
yıllık dönem çalışmaları, dönemin yöneticileri tarafından
Riyâset'in kuruluşuna hazırlık dönemi olarak değerlendirilmiş
ve bir gün sonraki 6 Ocak 1927 tarihi MAH'ın kuruluş tarihi
olarak kabul edilmiştir.
Kuruluşuyla başkanlığına Şükrü Âli ÖGEL'in getirildiği
MAH, Millî İstihbarat Teşkilâtı mensupları için bir
simge olarak önemini korumakta ve MİT'in tarihi
kökleriyle gelecek arasında kuvvetli bir bağ
oluşturmaktadır.

MAH, duyulan ihtiyaçlara bağlı olarak zaman içerisinde
birkaç kez küçük yapısal değişiklikler geçirmiş ve 1965
yılına kadar Türkiye'nin istihbarat faaliyetini
başarıyla yürütmüştür.
Şükrü Âli Ögel

Millî Emniyet Hizmeti Riyâseti'nin 1927-1931 Yıllarında
Kullandığı Rumuzlar


Devletin millî güvenlik politikasının hazırlanmasıyla ilgili
her konuda istihbaratın tek elde toplanabilmesi amacıyla, 22
Temmuz 1965 tarihinde TBMM tarafından 644 sayılı kanun kabul
edilmiş ve bu kanun ile kuruluşun adı MİLLÎ İSTİHBARAT
TEŞKİLÂTI (MİT) olarak değiştirilmiştir. Kanun ile MİT'in bir
Müsteşar tarafından yönetilmesi ve Müsteşar'ın, kanun ile
belirlenen görevlerin yerine getirilmesinde sadece Başbakan'a
karşı sorumlu olması öngörülmüştür.

MİT, yaklaşık 19 yıl süre ile faaliyetlerini 644 sayılı kanun
hükümleri doğrultusunda yürütmüş, ancak süratle değişen ve
gelişen koşulların ışığında yeni bir yasal düzenlemeye
gidilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu amaçla, 1 Kasım 1983
tarihinde 2937 sayılı "Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî
İstihbarat Teşkilâtı Kanunu" çıkarılmış olup, kanun 1 Ocak
1984 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Halen milli hedeflere
ulaşmada her çeşit teknolojik gelişmenin de yakın takipçisi
olan MİT, deneyimli mesleki ve teknik kadrolarıyla, modern bir
yapı içerisinde, çoğulcu demokrasinin, hukukun gereklerine
uygun ve yansız olarak, insan hakları ilkelerine bağlı bir
anlayış doğrultusunda, yasanın verdiği görevleri başarı ile
yürütmektedir.


*** Yukarıda sunulan tarihçe, Millî İstihbarat Teşkilâtı'nın
kuruluşunun 75. yıldönümü anısına hazırlanan "Millî İstihbarat
Teşkilâtı Tarihçesi" isimli kitaptan derlenmiştir.

MİT MÜSTEŞARLARI
MİT MÜSTEŞARLARI
GÖREV SÜRELERİ

Emre TANER15.06.2005 -
Şenkal ATASAGUN11.02.1998 - 11.06.2005
Sönmez KÖKSAL09.11.1992 - 11.02.1998
Teoman KOMAN29.08.1988 - 27.08.1992
Hayri ÜNDÜL05.09.1986 - 29.08.1988
Burhanettin BİGALI07.09.1981 - 14.08.1986
Bülent TÜRKER19.11.1979 - 07.09.1981
Adnan ERSÖZ13.07.1978 - 19.11.1979
Hamza GÜRGÜÇ25.11.1974 - 13.07.1978
Bülent TÜRKER26.09.1974 - 24.11.1974
Bahattin ÖZÜLKER28.02.1974 - 26.09.1974
Bülent TÜRKER26.07.1973 - 27.02.1974
Nurettin ERSİN02.08.1971 - 25.07.1973
Mehmet Fuat DOĞU02.03.1966 - 27.03.1971
Avni KANTAN14.07.1965 - 02.03.1966MİLLİ EMNİYET HİZMETİ REİSLERİ


MİLLİ EMNİYET HİZMETİ REİSLERİ
GÖREV SÜRELERİ

Ziya SELIŞIK (II. Defa)29.08.1964 - 13.07.1965
Mehmet Fuat DOĞU27.08.1962 – 25.08.1964
Naci AŞKUN17.01.1961 - 18.08.1962
Ziya SELIŞIK(I. Defa)03.06.1960 – 17.01.1961
Ahmet Celâlettin KARASAPAN02.10.1959 - 02.06.1960
Ahmet Salih KORUR(Vekâlet)21.07.1959 - 02.10.1959
Hüseyin Avni GÖKTÜRK21.11.1957 - 21.07.1959
Emin ÇOBANOĞLU(Vekâlet)23.09.1957 – 21.11.1957
Ahmet Salih KORUR (Vekâlet)18.04.1957 – 23.09.1957
Emin ÇOBANOĞLU(Vekâlet)27.03.1957 – 18.04.1957
Behçet TÜRKMEN03.09.1953 - 27.03.1957
Mehmet Naci PERKEL01.08.1941 – 03.09.1953
Şükrü Âli ÖGEL25.12.1926 – 07.07.1941
Emre TANER (1942 - )

1942 yılında Diyarbakır'da doğmuştur. Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. Evlidir. 1967 yılında
Millî İstihbarat Teşkilâtı'na girmiş ve Teşkilatın uğraş
alanına giren her konuda çeşitli kademelerde önemli görevlerde
bulunmuştur. Bursa Bölge Daire Başkanı görevi sonrası
1984-1986 döneminde İstanbul Bölge Daire Başkanlığı yapmıştır.
1987 yılında İstihbarat Başkanlığı, 1992 yılında Müsteşar
Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, 1994'de yurt dışı göreve
atanmıştır. 07.04.1999 tarihinden itibaren Müsteşar Operasyon
Yardımcılığı görevini yürütmüş ve 15.06.2005 tarihinde MİT
Müsteşarı olarak atanmıştır.


Şenkal ATASAGUN (1941 - )

1941 yılında Kars'ta doğmuştur. Galatasaray Lisesi ve Grenoble
(Fransa) Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olup,
Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Evlidir. Yedeksubaylığını
müteakip 1967 yılında Millî İstihbarat Teşkilâtı'na girmiş,
İstihbarat ve Operasyon Başkanlıkları bünyesinde çeşitli
kademelerde hizmet vermiştir. Kontr/Espiyonaj konularında
uzmandır. İstanbul Bölge Başkan Yardımcılığı, iki dönem
Belçika/Brüksel'de yurt dışı ve Ankara Bölge Başkanlığı
görevlerinde bulunmuş, 1995 yılında Operasyon Başkanlığı, 1997
yılında Londra'da yurt dışı görevine atanmıştır. 11.02.1998
tarihinde ise MİT Müsteşarlığı'na getirilmiş ve 11.06.2005
tarihinde bu görevden emekli olmuştur.

önmez KÖKSAL (1940 - )

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur.
Dışişleri Bakanlığı Birleşmiş Milletler Dairesi'nde aday memur
olarak diplomatlık mesleğine başlamış, daha sonra sırasıyla
İkili Ekonomik İlişkiler Dairesi'nde İkinci Katip, B.M.
Cenevre Ofisi Nezdindeki Türkiye Daimi Temsilciliği'nde
Başkatip, Uluslararası Ekonomik İlişkiler Dairesi'nde Şube
Müdürlüğü, Burgaz'da Başkonsolosluk, Paris Büyükelçiliği
Müsteşarlığı, Araştırma ve Orta Doğu Dairelerinde Başkanlık,
Uluslararası Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı,
Bağdat Büyükelçiliği ve Türkiye'nin Avrupa Konseyi nezdindeki
Daimi Temsilciliği görevlerini yürütmüştür. 09.11.1992
tarihinde MİT Müsteşarlığı görevine atanmış ve ayrıldığı
11.02.1998 tarihi itibariyle Paris Büyükelçisi olarak
görevlendirilmiştir.Teoman KOMAN (1936 - )

Harp Okulu mezunudur. 1956 yılında Asteğmen olarak katıldığı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çeşitli kademelerinde görev
yaptıktan sonra 1981'de Tuğgeneralliğe terfi etmiştir.
1981-1985 yılları arasında Tuğgeneral, 1985-1989 yılları
arasında Tümgeneral olarak görev yapmış ve 29.08.1988
tarihinde Millî İstihbarat Teşkilâtı Müsteşarlığı görevine
getirilmiştir. Müsteşar olarak görevde bulunduğu 1989 yılında
Korgeneral olmuş, 27.08.1992 tarihine kadar bu görevi
sürdürmüş, daha sonra Kolordu Komutanı olarak Gelibolu'ya
tayin edilmiş, 1993 yılında Orgeneralliğe yükselerek 3. Ordu
Komutanlığı'na getirilmiştir. 1995 yılında Jandarma Genel
Komutanı olarak atanmış ve 1997 yılında bu görevden emekli
olmuştur.

Hayri ÜNDÜL (1929 - )

Harp Okulu mezunudur. 1950 yılında Asteğmen olarak katıldığı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çeşitli kademelerinde görev
yaptıktan sonra 1976'da Tuğgeneralliğe yükselmiştir. 1976-1980
yılları arasında Tuğgeneral, 1980-1985 yılları arasında
Tümgeneral olarak hizmet vermiştir. 1985 yılında Korgeneral
rütbesine yükselmiş ve 7.Kolordu Komutanlığı görevine
atanmıştır. 05.09.1986 tarihinde Millî İstihbarat Teşkilâtı
Müsteşarlığı görevine getirilmiş, 29.08.1988 tarihine kadar bu
görevde kalmasını müteakip, atandığı Millî Savunma Bakanlığı
Müsteşarlığı'ndan emekli olmuştur.


Burhanettin BİGALI (1927 - )

Harp Okulu mezunudur. 1947 yılında Asteğmen olarak katıldığı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin değişik kademelerinde görev
yaptıktan sonra 1972'de Tuğgeneral rütbesine yükselmiştir.
1972-1976 yılları arasında Tuğgeneral, 1976-1980 yılları
arasında Tümgeneral olarak görev yapmıştır. 1980 yılında
Korgeneralliğe terfi etmiş, 07.09.1981-14.08.1986 tarihleri
arasında Millî İstihbarat Teşkilâtı Müsteşarlığı görevini
yapmış, 1986 yılında Orgeneralliğe terfi ederek 2. Ordu
Komutanlığı'na, 1988 yılında Jandarma Genel Komutanlığı
görevine atanmış, 1990 yılında emekli olmuştur.


Bülent TÜRKER (1926 - )

Harp Okulu mezunudur. 1945 yılında Piyade Asteğmen olarak
başlayan askerlik yaşamı süresince yurt içinde ve dışında
çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 1971 yılında Tuğgeneral
rütbesiyle Harp Okulu Öğretim Kurulu Başkanlığına atanmış,
bilahare 6. Zırhlı Tugay Komutanlığı ve 26.07.1973-27.02.1974
tarihleri arasında MİT Müsteşarlığında MAH Başkanlığı ve
Müsteşar Vekilliği görevlerinde bulunmuştur. Takibeden
yıllarda, 19. Piyade Tümen Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı
İKK Daire Başkanlığı görevlerini ifa etmiştir.
19.11.1979-07.09.1981 tarihleri arasında Korgeneral rütbesiyle
MİT Müsteşarlığı'na getirilmiş, daha sonra 6. Kolordu
Komutanlığına atanmıştır. 1983 yılında Korgeneral rütbesi ile
Türk silahlı Kuvvetleri'nden emekli olmuştur.

Adnan ERSÖZ (1917 - 1991)

Harp Okulu mezunudur. 1936 yılında Asteğmen olarak katıldığı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çeşitli kademelerde görev
yaptıktan sonra 1963'de Tuğgeneralliğe yükselmiştir. 1963-1965
yılları arasında Tuğgeneral, 1965-1969 yılları arasında
Tümgeneral, 1969-1973 yılları arasında Korgeneral, 1973-1977
yılları arasında Orgeneral rütbesiyle hizmet görmüştür.
13.07.1978 tarihinde emekli Orgeneral olarak Millî İstihbarat
Teşkilâtı Müsteşarlığı görevine atanmış, 19.11.1979 tarihinde
istifaen görevden ayrılmış, 12 Eylül 1980 sonrasında
oluşturulan Danışma Meclisi'nde görev yapmıştır. 13.10.1991
tarihinde İstanbul'daki evinde teröristlerin silahlı
saldırısına maruz kalarak hayatını kaybetmiştir.

Hamza GÜRGÜÇ (1913 - 1988)

Harp Okulu mezunudur. 1933 yılında mezuniyetinden sonra yurt
içi ve yurt dışında değişik rütbelerle çeşitli görevlerde
bulunmuş, 1961 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Bu
rütbede Güneydoğu Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Karargahı Türk Yardımcılığı görevine atanmış 1965'de
Tümgeneralliğe yükselmiş ve 15. Kolordu Komutanı olmuştur.
1966 yılında K.K.K. İdari Kurmay Yarbaşkanlığı, 1967'de
Korgeneral rütbesiyle Genelkurmay CENTO Türk Askeri
Temsilciliği, 1968'de Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı,
1969'da 8. Kolordu Komutanlığı görevlerinde bulunmuş, 1970'de
Orgeneralliğe terfi etmiş ve Yüksek Askeri Şura Üyeliği
görevine atanmıştır. Daha sonra 3. Ordu Komutanı olmuş ve 1974
yılında emekliye ayrılmıştır. 25.11.1974-13.07.1978 tarihleri
arasında Millî İstihbarat Teşkilâtı Müsteşarlığı görevinde
bulunmuş ve 1988 yılında vefat etmiştir.

Bahattin ÖZÜLKER (1914 - 1974)

Deniz Harp Okulu mezunudur. 1933 yılında Deniz Asteğmeni
olarak katıldığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda çeşitli
kademelerde görev yapmış, 1960 yılında Tuğamiralliğe
yükselmiştir. Aynı yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay
Başkanlığına vekalet etmiş, 1961 yılında Boğazlar ve Marmara
Deniz Kolordu Komutan Vekilliği'ne atanmıştır. 1964 yılında
Koramiral rütbesiyle Donanma Komutanı olmuş, 1966 yılında
Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevine atanmış, 1 Ekim
1966 tarihinde Koramiral rütbesiyle ve kendi isteği ile
emekliye ayrılmıştır. 28.02.1974 tarihinde MİT Müsteşarlığı
görevine getirilmiş, 26.09.1974 tarihinde geçirdiği kalp krizi
sonucu vefat etmiştir.

Nurettin ERSİN (1918 - 2005)

Harp Okulu mezunudur. 1937 yılında Piyade Asteğmen olarak
katıldığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çeşitli kademelerde ve
yurt dışında görev yaptıktan sonra 1964'de Tuğgeneralliğe
yükselmiş ve 3. Ordu Kurmay Yarbaşkanlığına atanmıştır.
1966-67 yıllarında 66. Tümen Komutanlığı yapmış, aynı yıl
atandığı MİT Müsteşarlığı'nda Başkan olarak hizmet vermiştir.
Bu görevde iken 1967'de Tümgeneralliğe yükselmiş, 1969-70'de
tekrar döndüğü Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 4. Piyade Tümen
Komutanlığı yapmış, 1971 yılında Korgeneralliğe yükselmiş ve
Batı Menzil Komutanlığına atanmıştır. 02.08.1971-25.07.1973
tarihleri arasında Millî İstihbarat Teşkilâtı Müsteşarlığı
görevinde Korgeneral rütbesiyle bulunduktan sonra Teşkilâttan
ayrılmış, önce 6. Kolordu Komutanlığı'na, sonra da Kıbrıs Türk
Barış Kuvvetleri Komutanlığı'na atanmış ve 1974 yılında
Orgeneralliğe terfi etmiştir. Sırasıyla Jandarma Genel
Komutanlığı, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ve Kara
Kuvvetleri Komutanlığı görevlerinde bulunmuş, 12 Eylül 1980
harekatı sonrasında Millî Güvenlik Konseyi Üyesi olmuştur.
1983 yılında Genelkurmay Başkanlığı görevine getirilmiş, aynı
yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli olmuş ve 1989 yılına
kadar 6 yıl süreyle Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyeliği görevinde
bulunmuştur. Nurettin ERSİN, 03 Ekim 2005 tarihinde vefat
etmiştir.Mehmet Fuat DOĞU (1914-2004 )

1914 yılında İstanbul'da doğan Mehmet Fuat DOĞU, Harp Okulu
mezunudur. Türk Silâhlı Kuvvetleri'nin çeşitli kademelerinde
görev yaptıktan sonra, 14 Eylül 1954 tarihinde Kurmay Yarbay
olarak MAH Riyâseti emrine tayin edilmiş, burada çeşitli
görevlerde bulunduktan sonra, birinci defa 27 Ağustos 1962
tarihinde Kurmay Albay rütbesi ile MAH Reisi olarak atanmış,
bu görevde 25 Ağustos 1964 tarihine kadar kalmış ve aynı
tarihte Sivas 59. Tümen Komutanlığı'na verilmiştir.

Mehmet Fuat DOĞU, 1 Mart 1966 tarihinde ikinci defa MİT
Müsteşarlığı görevine tayin edilmiş ve bu görevi de 23 Temmuz
1971'e kadar sürdürmüştür. Bilâhare atandığı Genelkurmay
Teftiş Heyeti Üyeliği'ne devam etmiş, aynı yıl Korgeneral
rütbesi ile Türk Silâhlı Kuvvetleri'nden emekli olmuş ve 1978
yılına kadar 7 yıl süreyle Lizbon Büyükelçiliği görevinde
bulunmuştur.

Mehmet Fuat DOĞU, 31 Mayıs 2004 tarihinde vefat etmiştir.
Avni KANTAN (1910 - 1966)

Harp Okulu mezunudur. 1932 yılından itibaren Türk Silahlı
Kuvvetleri'nde değişik rütbe ve görevlerde hizmet verdikten
sonra Millî Emniyet Hizmetleri'ne atanmıştır. Yönetici olarak
hizmet vermiş, yurt dışı görevde bulunmuş ve
14.07.1965-02.03.1966 tarihleri arasında MİT Müsteşarlığı'na
vekalet etmiş, 07.04.1966 tarihinde vefat etmiştir.
ERGENEKON YURDUN ADI
RTEÇİNE KURDUN ADICevap ekle