Zıplanacak içerik
  • Üye Ol
Freyja

PRESENT CONTINUOUS TENSE (AM/IS/ARE+Ving)

Önerilen İletiler

PRESENT CONTINUOUS TENSE (ŞİMDİKİ ZAMAN)

 

NERELERDE KULLANILIR

 

Bulunduğumuz sırada devam eden olan olaylar anlatılırken kullanılır.

 

He is writing an article now. (O şimdi bir makale yazıyor.)

We are watching television. (Televizyon seyrediyoruz.)

 

Şu an yapılmakta olan hareketleri ifade etmenin yanı sıra, yakın bir gelecekte yapılması planlanmış eylemleri anlatmak için de kullanılır. Bu cümleler içinde today, tonight, this evening, tomorrow, this week, next week gibi gelecek zaman işaret eden sözcüklere çok yer verilir.

 

We are going to London tonight. (Bu akşam Londra'ya gidiyoruz.)

They are coming to Istanbul next week. (Gelecek hafta İstanbul'a geliyorlar.)

What are you doing today? (Bugün ne yapıyorsun?)

She is leaving tomorrow. (Yarın ayrılıyor.)

The bus is starting at one o'clock. (Otobüs saat birde hareket ediyor.)

He is going to Germany next month. (Gelecek ay Almanya'ya gidiyor.)

They are leaving this night from Ankara. (Bu gece Ankara'dan ayrılıyorlar.)

 

Present Continuous Tense şu sıralar yapılmakta ve devam etmekte olan eylemleri genel olarak ifade etmek için de kullanılır.

 

They are building new bridge nowadays.(Onlar bugünlerde yeni bir köprü inşa ediyorlar.)

He is planting roses in his garden. (Bahçesine güller ekiyor.)

I am learning English. (İngilizce öğreniyorum.)

 

Sürekli olarak rahatsız edici olan olaylar anlatılırken always ile kullanılır. Always gibi süreklilik ve sıklık gösteren birkaç zarfla kullanılan şimdiki zaman cümlelerinde sözü söyleyen tarafından o eylemin yapılmasından memnun olmayış anlamı vardır.

 

My brother is always sleeping so late. (Kardeşim her zaman geç uyuyor.)

She is always coming to class late. (Derse hep geç kalıyor.)

He is always talking. (O sürekli konuşur.)

I don't like them because they are always complaining. (Onları sevmem çünkü hep şikayet ederler.)

 

Duyu fiilleri adı verilen fiiller ing eki almazlar ve geniş zamanda gibi kullanılırlar fakat şimdiki zaman anlamı verirler.

 

I want to read this book now. (Bu kitabı şimdi okumak istiyorum.)

 

Not: Bu madde bir sonraki iletide işlenecektir.

 

 

AFFIRMATIVE: OLUMLU CÜMLE

 

Subject (Özne) + AM / IS / ARE + Verb 1 + ing takısı + Others

 

AM/ IS / ARE (TO BE yardımcı fiileri) yardımcı Fiillerinin Olumlu Cümlelerde Öznelere Göre Kullanılışı

 

I + AM + Verb 1 + ing takısı + Others[/b]

YOU / WE / THEY + ARE + Verb 1 + ing takısı + Others[/b]

HE / SHE / IT + IS + Verb 1 + ing takısı + Others[/b]

 

Örnekler:

I am walking on street. (Ben caddede yürüyorum)

You are reading a book. (Sen bir kitap Okuyorsun)

He is talking with me. (O benimle konuşuyor.)

We are cooking meal. (Biz yemek yapıyoruz.)

They are bulding a new house. (Onlar yeni ev inşa ediyorlar.)

 

 

INTERROGATIVE: OLUMSUZ CÜMLE

 

Subject (Özne) + AM / IS / ARE + NOT + Verb 1 + ing takısı + Others

 

AM NOT/ IS NOT (ISN'T) / ARE NOT (AREN'T) (TO BE yardımcı fiileri) yardımcı Fiillerinin Olumsuz Cümlelerde Öznelere Göre Kullanılışı

 

I + AM NOT + Verb 1 + ing takısı + Others[/b]

YOU / WE / THEY + AREN'T + Verb 1 + ing takısı + Others[/b]

HE / SHE / IT + ISN'T + Verb 1 + ing takısı + Others[/b]

 

Örnekler:

I am not walking on street. (Ben caddede yürümüyorum)

You aren't reading a book. (Sen bir kitap okumuyorsun)

He isn't talking with me. (O benimle konuşmuyor.)

We aren't cooking meal. (Biz yemek yapmıyoruz.)

They aren't bulding a new house. (Onlar yeni ev inşa etmiyorlar.)

 

 

QUESTIONS: SORU CÜMLELERİ

 

Olumlu Soru Cümleleri

 

AM / IS / ARE + Subject (Özne) + Verb 1 + ing takısı + Others

 

AM / IS / ARE (TO BE yardımcı fiileri) yardımcı Fiillerinin Olumlu Soru Cümlelerinde Öznelere Göre Kullanılışı

 

AM + I + Verb 1 + ing takısı + Others[/b]

ARE + YOU / WE / THEY + Verb 1 + ing takısı + Others[/b]

IS +HE / SHE / IT + Verb 1 + ing takısı + Others[/b]

 

Örnekler:

Am I walking on street? (Ben caddede yürüyor muyum?)

Are you reading a book? (Sen bir kitap Okuyor musun?)

Is he talking with me? (O benimle konuşuyor mu?)

Are we cooking meal? (Biz yemek yapıyor muyuz?)

They are bulding a new house? (Onlar yeni ev inşa ediyorlar mı?)

 

 

Olumsuz Soru Cümleleri

 

Olumsuz soru cümlerinde kaynaştırma yardımcı fiil ile NOT birleştirilerek yapılır.

 

AM NOT / ISN'T / AREN'T + Subject (Özne) + Verb 1 + ing takısı + Others

 

AM NOT / ISN'T / AREN'T (TO BE yardımcı fiileri) yardımcı Fiillerinin Olumsuz Soru Cümlelerinde Öznelere Göre Kullanılışı

 

AM NOT + I + Verb 1 + ing takısı + Others[/b]

AREN'T + YOU / WE / THEY + Verb 1 + ing takısı + Others[/b]

ISN'T +HE / SHE / IT + Verb 1 + ing takısı + Others[/b]

 

Örnekler:

Am not I walking on street? (Ben caddede yürümüyor muyum?)

Aren't you reading a book? (Sen bir kitap Okumuyor musun?)

Isn't he talking with me? (O benimle konuşmuyor mu?)

Aren't we cooking meal? (Biz yemek yapmıyor muyuz?)

They aren't bulding a new house? (Onlar yeni ev inşa etmiyorlar mı?)

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

"-ING" TAKISI ALMAYAN FİİLLER (STATE VERBS)

 

İngilizcede bazı fiiller vardır ki bunlar şu anda yapılan bir hareketi bildiriyor bile olsalar şeklen şimdiki zaman halinde bulunmaz, yani ing takısı almazlar. Geniş zaman halinde bulunurlar.

 

Bu tip fiiller genellikle insanların istek ve iradeleri dışında kendiliğinden olan, çaba gerektirmeyen, duyu, his, düşünme fiilleridir.

 

Bunu bir örnek üzerinde görelim:

 

See "görmek" fiili ing almayan bir fiildir. Bu fiil bir kimsenin istek, irade ve kararı ile yapılan, bir çaba sonucu gerçekleşen bir eylem değildir. Göz açık olduğu sürece otomatikman meydana gelmektedir. Buna karşın look "bakmak" fiili bir kimsenin isteği sonucu olan bir eylemdir.

 

We see children in the garden. (Bahçede çocuklar görüyoruz)

They are looking at us. (Onlar bize bakıyorlar.)

 

Aşağıdaki listede ing almayan başlıca fiiller görülmektedir.

 

MENTAL STATE

Know, realize, understand, recognize, believe, feel, suppose, think, imagine, doubt, remember, forget, want, need, desire, mean

 

EMOTIONAL STATE

Love, like, appreciate, please, prefer, hate, dislike, fear, envy, mind, care, astonish, surprise, amaze

 

POSSESSION

Have, belong, possess, own

 

SENSE PERCEPTION

Taste, smell, hear, feel, see

 

OTHER STATIVE VERBS

Look, seem, appear, sound, resemble, look like, cost, owe, weigh, equal, be, exist, matter, consist of, include,contain

 

Have: Sahip olmak

See: Görmek

Hear: İşitmek

Notice: Farkına varmak

Smell: Kokusunu duymak

Feel: Hissetmek

Believe: İnanmak

Think: Zannetmek

Know: Bilmek

Understand: Anlamak

Remember: Hatırlamak

Forget: Unutmak

Suppose : Farzetmek

Mean: Demek istemek

Want: İstemek

Wish: Arzu etmek

Forgive: Affetmek

Love: Sevmek

Hate: Nefret etmek

Like: Sevmek, hoşlanmak

Care: Önem vermek

Seem: Görünmek

Belong to: Ait olmak

Contain: İçine almak

Possess: Sahip olmak

Desire: Arzu etmek

 

loving chocolate. - Yanlış

She loves chocolate. - Doğru

 

I am hating you - Yanlış

I hate you - Doğru

 

She isn't understanding me - Yanlış

She doesn't understand me - Doğru

 

She has four sisters. (Dört kız kardeşi var.)

You see a horse in the field now. (Şimdi tarlada bir at görüyorsunuz.)

Do you hear the noise? (Gürültüyü işitiyor musun?)

Does she notice the missing part? (Eksik kısmın farkına varıyor mu?)

We smell something burning. (Yanan bir şey kokusu duyuyoruz.)

She feels better today. (Bugün kendisini daha iyi hissediyor.)

I don't believe you. (Sana inanmıyorum.)

They think we won't keep our promise. (Bizim vaadimizi tutmayacağımızı zannediyorlar.)

I know you are in a hurry. (Acelen olduğunu biliyorum.)

The girl understands them now. (Kız şimdi onları anlıyor.)

Do you remember the small hotel in Brighton? (Brighton'daki küçük oteli hatırlıyor musun?)

I forget the new words quickly. (Yeni sözcükleri çabuk unutuyorum.)

What does this word mean? (Bu sözcük ne anlamına geliyor?)

We wish you a pleasant journey. (Size güzel bir seyahat diliyoruz.)

They forget to give us the key. (Anahtarı bize vermeyi unutuyorlar.)

They love their countries. (Ülkelerini seviyorlar.)

She likes her dog very much. (Köpeğini çok seviyor.)

They don't care about our health. (Bizim sağlığımıza önem vermiyorlar.)

It seems to be a valuable thing. (Kıymetli bir şey gibi görünüyor.)

Do all these buildings belong to that old man? (Bütün bu binalar şu yaşlı adama mı ait oluyor?)

This tank contains forty litres of petrol. (Bu depo kırk litre petrol alıyor.)

 

 

AYRICALIK GÖSTEREN DUYU FİİLLERİ (STATE VERBS)

 

Listede gördüğümüz fiillerden feel fiili ing almış halde de kullanılabilir.

 

How do you feel? (Kendini nasıl hissediyorsun?)

How are you feeling? (Kendini nasıl hissediyorsun?)

I feel quite well. (Kendimi çok iyi hissediyorum.)

I am feeling quite well. (Kendimi çok iyi hissediyorum.)

 

Bunun dışında listede görülen fiillerden bazıları değişik anlamlarda kullanıldıklarında ing alabilirler. Örneğin, see fiili resmi bir görüşme yapmak için "buluşmak, görüşmek" anlamında kullanıldığında ing alır.

 

I am seeing the new manager this afternoon. (Yeni müdürle bu akşam görüşüyorum.)

She is seeing the doctor tomorrow. (Doktorla yarın görüşüyor.)

 

Turistik ziyaret yapma anlamında kullanıldığında da see fiili yine ing alabilir.

 

We are seeing the interesting parts of the city. (Şehrin ilginç kısımlarını ziyaret ediyoruz.)

 

Bunun dışında see ile çeşitli sözcüklerin birleşmesinden oluşan deyimlerde see fiili ing alabilir. See about, see off gibi.

 

Think fiili akıldan geçen şeyleri bir fikir beyan etmeksizin söylerken ing alır.

 

What is she thinking about? (Neyi düşünüyor?)

She is thinking about her children. (ÇocukIarını düşünüyor.)

 

Bir fikir belirtme söz konusu olduğunda think fiili ing almaz.

 

I think they are too big for our room. (Zannederim (bence) onlar bizim odamız için fazla büyük.)

What do you think of the new furniture? (Yeni mobilya hakkında ne düşünüyorsunuz?)

 

Have fiili "sahip olmak" anlamında kullanıldığında ing almaz. Ancak çeşitli sözcüklerle oluşturduğu anlamlarda kullanıldığında ing alabilir.

 

She is having breakfast now. (Şimdi kahvaltı ediyor.)

They are having a pleasant time at the camp. (Kampta hoş vakit geçiriyorlar.)

I'm having a bath. (Banyo yapıyorum.)

 

Bir şeyden zevk alma anlamında kullanıldığında like fiili ing alabilir. Aynı anlam için like, ing'siz olarak da kullanılabilir. AnIamIarı aynıdır.

 

How are you liking your new house? (Yeni evinden hoşlanıyor musun?)

Do you like horse races? (At yarışlarından hoşlanıyor musun?)

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

TIME EXPRESSIONS (ZAMAN İFADELERİ)

 

Present Continuous Tense şu anda olan ya da olmayan eylemleri anlatmak için kullanılır. Now, right now, at present, presently, for the time being, currently, at the moment, at the present time en çok kullanılan zaman ifadeleridir

 

Now : (Şimdi)

 

The student are doing the exercises now. (Öğrenciler şimdi alıştımaları yapıyorlar.)

You are learning English now. (Şu anda İngilizce öğreniyorsun.)

You are not sleeping now. (Şimdi uyumuyorsun.)

 

For the time being: (Şimdilik)

 

We've decided to do without a car for the time being : (Şimdilik arabasız idare etmeye karar verdik)

 

Right now : (Tam şimdi)

 

We're very busy right now : (Şİmdi çok meşgulüz.)

 

At the moment : (Şimdi şu an)

 

She's not here at the moment : (O Şu anda burada değil)

 

At present : (Şimdi şu an)

At present my father is working abroad (Babam şu an yurt dışında çalışıyor)

 

Presently: (Şu an)

 

He is presently our ambassador to the United Nations : (O, şu an ABD büyük elçimizdir)

 

Currently: (Şu zamanlarda)

 

The Director is currently having talks in the USA (Yönetmen şu zamanlarda ABD'de görüşmeler yapıyor)

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

“-ING” TAKISININ KULLANILIŞI

 

 

KURAL 1:

Bir sessiz harf + -e: e düşer ve –ing takısı eklenir.

 

Dance - dancing

Ride - riding

Take - taking

 

 

KURAL 2:

Bir sesli + Bir sessiz harf ----------- Sessiz harf çift yazılır ve “– ing” eklenir.

 

Cut - cutting

Plan - planning

Run - running

 

Not: w,y, ve x harfleri çift yazılmaz.

Snow - snowing

Fix - fixing

Pay - paying

 

 

KURAL 3:

İki sesli + bir sessiz harf: “–ing” eklenir; sessiz harf çift yazılmaz

 

Keep - keeping

Read - reading

 

 

KURAL 4:

İki sessiz harf : “-ing” eklenir; sessiz harf çift yazılmaz

 

Sing - singing

Wash- washing

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

PRESENT CONTINUOUS TENSE İLE GÜLELİM 

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş
Misafir krm byndr

Elerinize sağlık keşke önceden bu siteyi bulsaydm çok işime yaradı.flowers.gif hug.gif original.gif original.gif mutlu1.png

 

 

PRESENT CONTINUOUS TENSE İLE GÜLELİM 

 

Bu iletiyi paylaş


İletiye ulaşan sekme (kopyala)
Diğer sitelerde paylaş

İletiniz moderatör kontrolünden geçtikten sonra sitede gösterilmeye başlanacaktır. Eğer buna maruz kalmak istemiyorsanız lütfen hemen bir ÜYE OLUNUZ.

Misafir
İletinizi misafir olarak gönderiyorsunuz. Eğer üye iseniz lütfen GİRİP YAPARAK gönderiniz.
Bu başlığa cevap yaz

×   Zengin metin olarak yapıştırıldı..   Onun yerine sade metin olarak yapıştır

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Önceki içeriğiniz geri getirildi..   Editörü temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×

Önemli Bilgiler

Bu siteyi kullanmaya başladığınız anda kuralları kabul ediyorsunuz Kullanım Koşulu.